காளி த்ரைலோக்ய மோஹன கவசம்

அஸ்ய ஸ்ரீ த்ரைலோக்ய மோகன கவசஸ்ய கால பைரவ ருஷி:
அனுஷ்டுப் சந்த: ஸ்ரீ காளி தேவதா ஸர்வத்ர மோகனே விநியோக:

ஐம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹர: ஸ்வாஹா விவாதே பாதுமாம் சதா
க்லீம் தக்ஷினகாளிகா தேவதாயை ஸபாமத்யே ஜயப்பிரதா
ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஷ்யாமாங்கீ சத்ரு மாரய மாரய
க்ரீம் க்லீம் த்ரைலோக்யம் வசமானாய ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ரீம்
                                                                             மாம்  ரக்ஷ ரக்ஷ
விவாதே ராஜகேஹே சத்வா விம்சத்யக்ஷரா பரா
பிரம்ம ராக்ஷஸ வேதாளாத் ஸர்வதோ ரக்ஷமாம் ஸதா
கவசை வர்ஜிதம் யத்ர தத்ரமாம் பாது காளிகா
சர்வத்ர ரக்ஷமாம் தேவி மம மாத்ரு  ஸ்வரூபிணீ
இத்யேதத் பாம் மோஹம் பவத் பாக்யாத் ப்ரகாஸிதம்

த்ரைலோக்ய மோஹன கவசம் முற்றும்


எந்த ஒரு காரியத்தை  ஆரம்பிக்கும் முன் இந்த கவசத்தை
ஒரு முரை பாராயணம் செய்தால் தடங்கல் ஏதும் இன்றி
செய்யும் காரியம் கைகூடும்.

                                                                 சுபம்

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s