ஸ்ரீ காளி ஸத நாம அஷ்டோத்ரம்

 

 1. ஒம் க்ரீம் காள்யை நம:
 2. ஒம் க்ரீம் கராள்யை நம:
 3. ஒம் க்ரீம் கல்யாண்யை நம:
 4. ஒம் க்ரீம் கலாவத்யை நம:
 5. ஒம் க்ரீம் கமலாயை நம:
 6. ஒம் க்ரீம் கலிதர்பக்நை நம:
 7. ஒம் க்ரீம் கபர்தீச க்ருபான் விதாயை நம:
 8. ஒம் க்ரீம் காளிகாயை நம:
 9. ஒம் க்ரீம் காலமாதயை நம:
 10. ஒம் க்ரீம் காலாநல சமதுதியை நம:
 11. ஒம் க்ரீம் கபர்தின்யை நம:
 12. ஒம் க்ரீம் கராலாஸ்யை நம:
 13. ஒம் க்ரீம் கருணாம்ருத சாகராயை நம:
 14. ஒம் க்ரீம் க்ருபாம்யை நம:
 15. ஒம் க்ரீம் க்ருபாதாராயை நம:
 16. ஒம் க்ரீம் க்ருபாபாராயை நம:
 17. ஒம் க்ரீம் க்ருபாகமாயை நம:
 18. ஒம் க்ரீம் க்ருசானுயை நம:
 19. ஒம் க்ரீம் கபிலாயை நம:
 20. ஒம் க்ரீம் க்ருஷ்ணாயை நம:
 21. ஒம் க்ரீம் க்ருஷ்ணாநந்த விவாதின்யை நம:
 22. ஒம் க்ரீம் காலராத்ர்யை நம:
 23. ஒம் க்ரீம் காமரூபாயை நம:
 24. ஒம் க்ரீம் காமாபாச விமோசின்யை நம:
 25. ஒம் க்ரீம் காதம்பின்யை நம:
 26. ஒம் க்ரீம் கலாதராயை நம:
 27. ஒம் க்ரீம் கலிமஷ்டி நாஸின்யை நம:
 28. ஒம் க்ரீம் குமாரீ போஜனப்ரிதாயை நம:
 29. ஒம் க்ரீம் குமாரீபூஜகாலாயை நம:
 30. ஒம் க்ரீம் போஜனனந்தாயை நம:
 31. ஒம் க்ரீம் ரூப தாரிண்யை நம:
 32. ஒம் க்ரீம் கதம்பவன் சஞ்சாராயை நம:
 33. ஒம் க்ரீம் கதம்பவன வாசஸின்யை நம:
 34. ஒம் க்ரீம் கதம்பபுஷ்பசந்தோஷாயை  நம:
 35. ஒம் க்ரீம் கதம்பபுஷ்பமாலின்யை நம:
 36. ஒம் க்ரீம் கிசோர்யை நம:
 37. ஒம் க்ரீம் காலகண்டாயை நம:
 38. ஒம் க்ரீம் கலா நாத நி நாதின்யை நம:
 39. ஒம் க்ரீம் காதம்பரி பானரதாயை நம:
 40. ஒம் க்ரீம் காதம்பரி ப்ரியாயை  நம:
 41. ஒம் க்ரீம் கபாலபாத்ர நிரதாயை நம:
 42. ஒம் க்ரீம் கங்காள மால்ய தாரிண்யை நம:
 43. ஒம் க்ரீம் கமலாசன சந்துஷ்டாயை நம:
 44. ஒம் க்ரீம் கமலாசன வாசின்யை நம:
 45. ஒம் க்ரீம் கமலாலய மத்யஸ்தாயை நம:
 46. ஒம் க்ரீம் கமலா மோத மோதின்யை நம:
 47. ஒம் க்ரீம் கல ஹம்சகத்யை நம:
 48. ஒம் க்ரீம் கலைப்யநாஸின்யை நம:
 49. ஒம் க்ரீம் காமரூபிண்யை நம:
 50. ஒம் க்ரீம் காமரூப க்ருதாவாஸாயை நம:
 51. ஒம் க்ரீம் காமபீட விலாசின்யை நம:
 52. ஒம் க்ரீம் கமநீயாயை நம:
 53. ஒம் க்ரீம் கல்பலதாயை நம:
 54. ஒம் க்ரீம் கமநீயவிபூஷநாயை நம:
 55. ஒம் க்ரீம் காமநீயகுணாராத்யை நம:
 56. ஒம் க்ரீம் கோமளாங்க்யை நம:
 57. ஒம் க்ரீம் க்ரூசோதர்யை நம:
 58. ஒம் க்ரீம் காரணாம் ருத சந்தோஷாயை நம:
 59. ஒம் க்ரீம் காரணாநந்த ஸித்திதாயை நம:
 60. ஒம் க்ரீம் காரணாநந்த ஜபேஷ்ட்டாயை நம:
 61. ஒம் க்ரீம் காரணார்ச்சன ஹர்ஷிதாயை நம:
 62. ஒம் க்ரீம் காரணார் வசம்மக்நாயை நம:
 63. ஒம் க்ரீம் காரணார்வ்ரத பாலின்யை நம:
 64. ஒம் க்ரீம் கஸ்தூரி சௌரமோபோதாயை நம:
 65. ஒம் க்ரீம் கஸ்தூரி திலகோஜ்வலாயை நம:
 66. ஒம் க்ரீம் கஸ்தூரி பூஜன ரதாயை நம:
 67. ஒம் க்ரீம் கஸ்தூரிபூஜன ப்ரியாயை நம:
 68. ஒம் க்ரீம் கஸ்தூரி தாஹ ஜனனன்யை நம:
 69. ஒம் க்ரீம் கஸ்தூரி ம்ருக தோஷின்யை நம:
 70. ஒம் க்ரீம் கஸ்தூரி போஜன பரீதாயை நம:
 71. ஒம் க்ரீம் கற்பூரமோத மோதிதாயை நம:
 72. ஒம் க்ரீம் கற்பூர மாலாபரணாயை நம:
 73. ஒம் க்ரீம் கற்பூரசந்தணோஷிதாயை நம:
 74. ஒம் க்ரீம் கற்பூர காரணாஹ்லாதாயை நம:
 75. ஒம் க்ரீம் கர்பூராம்ருதபாயின்யை நம:
 76. ஒம் க்ரீம் கற்பூர ஸாகரஸ்நாதாயை  நம:
 77. ஒம் க்ரீம் கற்பூர சாகரலயாயை நம:
 78. ஒம் க்ரீம் கூர்ச பீஜ ஜபப்ரீதாயை நம:
 79. ஒம் க்ரீம் கூர்ச ஜாப பராயணாயை நம:
 80. ஒம் க்ரீம் குலினாயை நம:
 81. ஒம் க்ரீம் கௌலிகாராத்யாயை நம:
 82. ஒம் க்ரீம் கௌலிக ப்ரிய காரிண்யை நம:
 83. ஒம் க்ரீம் குலாசாராயை நம:
 84. ஒம் க்ரீம் கௌதுகின்யை நம:
 85. ஒம் க்ரீம் குலமார்க்கப்ரதர்ஸின்யை நம:
 86. ஒம் க்ரீம் காசீஸ்வர்யை நம:
 87. ஒம் க்ரீம் கஷ்டஹர்த்திர்யை நம:
 88. ஒம் க்ரீம் காசீச வரதாயின்யை நம:
 89. ஒம் க்ரீம் காசீஸ்வர க்ருதாமோதாயை நம:
 90. ஒம் க்ரீம் காசீஸ்வர மனோரமாயை நம:
 91. ஒம் க்ரீம் கலமஞ்ஜீர சரணாயை நம:
 92. ஒம் க்ரீம் க்வணத் காஞ்சீ விபூஷணாயை நம:
 93. ஒம் க்ரீம் காஞ்சனாத்ரி க்ருதாகாராயை நம:
 94. ஒம் க்ரீம் காஞ்சனா ஜல கௌமுதின்யை நம:
 95. ஒம் க்ரீம் கர்மபீஜஜபாநந்தாயை நம:
 96. ஒம் க்ரீம் கர்மபீஜ ஸ்வரூபிண்யை நம:
 97. ஒம் க்ரீம் குமுதிக்ன்யை நம:
 98. ஒம் க்ரீம் குலநார்த்தி நாசின்யை நம:
 99. ஒம் க்ரீம் குலகாமின்யை நம:
 100. ஒம் க்ரீம் க்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் மந்த்ராவர்ணேன  காலகன்டக காதின்யை நம:

 காளி ஸத நாம அஷ்டோத்ரம் முற்றும்

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s