ஸ்ரீ ஜகன்மங்கலம் நாம காளிகா கவசம்

க்ரீம்
அத அவதாரிக

ஒம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ பைரவிஉவாச்ச :-

காளிபூஜாஸ்ருதா நாத பாவாஸ்ச விவிதா: பிரபோ
இதானீம் ஸ்ரோது மிச்சாமி கவசம் பூர்வ ஸுசிதம்     1

த்வமேவ ஸ்ரஷ்டா பாதாச சம்ஹர்தா ச த்வமேவ ஹி
த்வமேவ ஸரணம் நாத த்ராஹிமாம் து:க ஸங்கடாத்     2

ஒம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ பைரவ உவாச்ச :-

ரஹஸ்யம் ஸ்ருணு வஷ்யாமி பைரவி பிராணவல்லபே
ஸ்ரீ ஜகன்மங்கலம் நாம கவசம் மந்தர விக்ரஹம்     3

படித்வா தாரயித்வா ச த்ரைலோக்யம் மோஹயேத் க்ஷணாத்
நாராயணோsபி  யத்த்ருத்வா நாரீ பூத்வா மகேஸ்வரம்     4

யோகினம் ஷோப  மனயத்யத்த்ருத்வா ச ரகூத்தம:
வரத்ருப்தௌ ஜகானைவ ராவணாதி நிஸாசரான்     5

யஸ்ய ப்ரஸாதாதீஸோsஹம் த்ரைலோக்ய விஜயீ விபு:
தனாதிப: குபேரோsபி ஸுரேஸோsபூச்சசீபதி:     6

ஏவம் ஹி ஸகலா தேவாஸ்ஸர்வே சித்தீஸ்வரா: ப்ரியே
ஸ்ரீ ஜகன்மங்கலஸ்யாஸ்ய கவசஸ்ய ருஷிஸ்ஸிவ:     7

சந்தோsனுஷ்டுப்தேவதா ச காலிகா தக்ஷிணேரிதா
ஜகதாம் மோஹனே துஷ்டவிஜயே புக்திமுக்திஷு     8

யோஷிதாகர்ஷனே சைவ விநியோக: ப்ரகீர்த்தித:     8 1/2

ஒம். அஸ்ய ஸ்ரீ ஜகன்மங்கலஸ்ய நாம ஸ்ரீ தக்ஷிணகாளிகா கவச மந்தரஸ்ய ஸ்ரீ மஹாகாள பைரவ  ருஷி:, அனுஷ்டுப் சந்த:

ஸ்ரீ தக்ஷினகாளிகா தேவதா  ஹ்ரீம் பீஜம் ஹூம் சக்தி க்ரீம் கீலகம்

மம ஸ்ர்வாபீஷ்ட ஸித்யர்த்தே ஜபே விநியோக:

கர ந்யாஸம்

க்ராம்      அங்குஷ்டாப்யாம் நம:
க்ரீம்        தர்ஜநீப்யாம் நம:
க்ரூம்      மத்யயமாப்யாம் நம:
க்ரைம்    அனாமிகாப்யாம் நம:
க்ரௌம்  கணிஷ்டிகாப்யம் நம:
கர:            கரதலப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

அங்க ந்யாஸம்

க்ராம்        ஹ்ருதயாநம:
க்ரீம்         சிரசே  ஸ்வாஹா
க்ரூம்        ஸிகாயை வஷட்
க்ரைம்      கவசாய ஹும்
க்ரௌம்    நேத்ரத்தராய வஷட்
கர:             அஸ்த்ராய பட்

க்ரீம் பூர்புவஸ்வரோம் இதி திக் பந்த:

அத தியாநம்

சத்தயச்சிந்நசிர: க்ருபாணமபயம் ஹஸ்தைர் வரம் பிப்ரதீம்
கோராஸ்யாம் ஸ்ரஜாஸுர சிராமுன் முக்த கேசாவலீம்
ஸ்ருக்யஸ்ருக் ப்ரவஹாம் ஸ்மசான நிலையாம் ச்ருத்யோ சவாலங்க்ருதிம்
ச்யாமளாங்கீம் க்ருதமேகலாம்  சவகரைர்  தேவீம் பஜே காளிகாம்

சவாரூடாம் மஹாபீமாம் கோரதம்ஷ்ட்ராம் ஹசன் முகீம்
சதுர்புஜாம் கட்க முண்ட வரா பய கராம் சிவாம்
முண்டமாலாதராம் தேவீம் லலஜ்ஜிஹ்வாம் திகம்பராம்
ஏவம் சஞ் சிந்தயேத் காளீம் ச்மசானாலய வாசிநீம்

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்       ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்       வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்        அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்      அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்     சர்வாத்மனே சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம

மேற்கண்டநியாசங்கள் செய்தபிறகு மூல மந்தரமாகிய வித்யாராஞீயை
22 :ஸங்யைக்கு குறயாமல் ஜபித்து கவசத்தை பாராயணம் செய்க.

அத கவச ப்ராரம்ப:

ஸிரோ மே காலிகா பாது க்ரீம் காரைகாக்ஷரி பரா
க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் மே லலாடஞ்ச காளிகா கட்கதாரிணீ
ஹூம் ஹூம் பாதுநேத்ரயுகம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் பாது ஸ்ருதீ  மம
தக்ஷினகாளிகே பாது க்ராணயுக்மம் மஹேஸ்வரி
க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ரஸனாம் பாது ஹூம் ஹூம் பாது கபோலகம்
வதனம் ஸகலம் பாது ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா ஸ்வரூபிணீ
த்வாவிம்சத் யக்ஷரீ ஸ்கந்தௌ மகாவித்யா ஸுகப்ப்ரதா
கட்க முண்ட தரா காலி ஸர்வாங்கமபிதோs வது
க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் த்ரயக்ஷரி பாது சாமுண்டா ஹ்ருதயம் மம
ஐம் ஹூம் ஒம் ஐம் ஸ்தனத்வந்த்வ்ம் ஹ்ரீம்பட் ஸ்வாஹா ககுத்ஸ்தலம் அஷ்டாக்ஷரி மஹாவித்யா  புஜௌ பாது ஸ கர்த்ருகா
க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் காரீ பாது ஷடக்ஷரி மம
க்ரீம் நாபிம் மத்ய தேஸம் ச தக்ஷிண காளிகேsஅவது
க்ரீம் ஸ்வாஹா பாது ப்ருஷ்டஞ்ச காளிகா ஸா தஸாக்ஷரீ
க்ரீம் மே குஹ்யம் சதா பாது காளிகாயை நமஸ்தத:
சப்தாஷரீ மஹாவித்யா சர்வதந்ரேஷூ கோபிதா
ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் தக்ஷிணேகாளிகே ஹூம் ஹூம் பாது கடித்வயம்
காளி தஸாக்ஷரி வித்யா ஸ்வாஹா மாமூருயுக்மகம்
ஒம் க்ரீம் க்ரீம் மே  ஸ்வாஹாபாது காலிகா ஜாநுனி ஸதா
காளி ஹ்ருந்நாம வித்யேயம்  சதுர்வர்க்க பலப்ரதா
க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் பாது ஸா குல்பம் தக்ஷிணே காளிகேsவது
க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா பதம் மே பாது சதுர்த்தஸாக்ஷரீ
கட்க முண்ட தராகாளி வரதாபயதாரிணீ
வித்யாபிஸ் ஸகலாபிஸ்ஸ ஸர்வாங்கமபிதோsவது
காலீ கபாலினி குல்லா குருகுல்லா விரோதினி
விப்ப்ரசித்தா ததோக்ரோக்ரப்ரபா தீப்தா கனத்விஷா
நீலா கனா பலாகா ச மாத்ரா முத்ராமிதா ததா
ஏதாஸ்ஸர்வா: கட்கதரா முண்டமாலா விபூஷணா
ரக்ஷந்து ஸ்வாயுதைர்திக்ஷு விதிக்ஷு மாம் யதா ததா

 பலஸ்ருதி

இதிதே கதிதம் திவ்யம் கவசம் பரமாத்புதம்
ஸ்ரீ ஜகன்மங்கலம் நாம மஹா வித்யௌகவிக்ரஹம்
த்ரைலோக்யாகர்ஷணம் ப்ரஹ்மன் கவசம் மன்முகோதிதம்
குருபூஜாம் விதாயாத விதிவத் ப்ரபடேத்தத:
கவசம் த்ரிஸ்ஸக்ருத்வாபி யாவஜ்ஜீவஞ்ச வா புன:
ஏதச்சதார்த்த மாவ்ருத்ய த்ரைலோக்ய விஜயீ பவேத்
த்ரைலோக்கியம் ஷோபயத்யேவ கவசஸ்ய ப்ரசாதத:
மஹாகவிர்பவேன் மாஸம் சர்வசித்தீஸ்வரோ பவேத்
புஷ்பாஞ்சலின் காளிகாயை மூலே னைவார்ப்பயோத் ஸக்ருத்
ஸத வர்ஷ ஸஹஸ்ராணாம் பூஜாயா: பலமாப்நுயாத்
பூர்ஜே விலிகிதஞ்சைதத் ஸ்வர்ணஸ்தம் தாரயேத்யதி
விஸிகாயாம் தக்ஷபாஹௌ கண்டேவா தாரயேத்யதி
த்ரைலோக்யம் மோஹயேத் க்ரோதாத் த்ரைலோக்யம்
சூர்ணயேத் க்ஷணாத்
புத்ரவான் தனவான் ஸ்ரீமான் நானா வித்யா நிதிர்ப்பவேத்
பிரம்மாஸ்த்ரா தீனி ஸஸ்திராணீ தத்காத்ரஸ் பர்ஸனாத் தத:
நாஸமாயாந்தி யா நாரீ வந்த்யா வா ம்ருதபுத்ரிணீ
பஹ்வபத்யா ஜீவதோகா பவத்யேவ ந ஸம்ஸய:
ந தேயம் பரசிஷ்யேப்யோ ஹ்யபக்தேப்யோ விசேஷத:
தேயம் ஸ்வஸிஷ்ய ப்க்தேப்யோ ஹ்யன்யதா ம்ருத்யு மாப்நுயாத்
ஸ்பர்தாமுத்தூய கமலா வாக்தேவி மந்திரே முகே
பௌத்ராந்தஸ்தைர்ய மாஸ்தாய நிவசத்யேவ நிஸ்சிதம்
இதம் கவசம் மஜ்ஞாத்வா யோ பஜேத்கோரதக்ஷிணம்
சதலக்ஷம் ப்ரஜப்த்வாபி தஸ்ய வித்யா ந ஸித்யதி
ஸஹஸ்ரகாதமாப்நோதி ஸோsசிரான் ம்ருத்யுமாப்நுயாத்

இதி காளிதந்த்ரே பைரவி பைரவ ஸம்வாதே ஸ்ரீ ஜகன்மங்கலம் நாம
ஸ்ரீ தக்ஷினகாளிகவசம் சம்பூர்ணம்.

சுபம்

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s