காளிகாஷ்டகம் (ஸ்தோத்ரம்)

தியானம்

களத்ரக்த முண்டாவலீ கண்டமாலா
மஹா கோரராவா ஸூதம்ஷ்ட்ரா கராளா  |
விவஸ்ரா ச்மசானாலயா முக்தகேசீ
மஹாகாள காமகுலோ காளிகேயம்   |

புஜே வாம யுக்மே சிரோஸிம் ததானா
வரம் தக்ஷயுக்மே பயம் வை ததைவ   |
ஸூமத்யாபி  துங்கஸ்தனா பாரநம்ரா
லசத்ரக்த ஸ்ருக்த்வயா ஸூஸ்மிதாஸ்யா  |
சவத்வந்த்வ கர்ணாவதம்ஸா ஸூகேஸீ
லஸத்ப்ரேத பாணிம் ப்ரயுக்தைக காஞ்சீ   |
சவா காரமஞ்சாதிரூடா  சிவாபிச்
சதுர்திக்ஷு சப்தாய மானபிரேஜே   ||

விரஞ்சாதி தேவாஸ்த்ரஸ்தே குணாஸ்த்ரீம்
ஸமாராத்ய காளிம் ப்ரதானா வபூவூ:
அநாதிம் ஸுராதிம் மகாதிம் பவாதிம்
ஸ்வரூபம் த்வதீயம் ந விந்தந்தி தேவா :

ஜகன் மோஹனீயம் து வாக் வாதினீயம்
ஸூஹ்ருத் போஷிணீ  சத்ரு ஸம் ஹாரனீயம்
வசஸ்தம்பனீயம் கிமுச்சாடனீயம்
ஸ்வரூபம் த்வதீயம் ந விந்தந்தி தேவா :

இயம் ஸ்வர்கதாத்ரி புன : கல்பவல்லீ
மனோஜாம்ஸ்து காமான்ய யதார்த்தம் ப்ரகுர்யாத்
ததாதே க்ருதார்த்தா பவந்தீதி நித்யம்
ஸ்வரூபம் த்வதீயம் ந விந்தந்தி தேவா :

ஸூராபானமத்தா ஸபக்தானுரக்தா
லஸத்பூத சித்தே சதாவிர்ப வஸ்தே
ஜபத்யான பூஜா  ஸுதா கௌதபங்கா
ஸ்வரூபும் த்வதீயம் ந விந்தந்தி தேவா :

சிதானந்த கந்தம் ஹஸன்மன் மந்தம்
சரச்சந்த்ர கோடி ப்ரபாபுஞ்ஜ பிம்பம்
முனீனாம் கவீனாம் ஹ்ருதி த்யோதயந்தம்
ஸ்வரூபும் த்வதீயம் ந விந்தந்தி தேவா :

மஹாமேக காளீ ஸுரக்தாப சுப்ரா
கதாசித்விசித்ரா க்ருதிர் யோகமாயா
ந பாலா ந வ்ருத்தா ந காமாதுராபி
ஸ்வரூபும் த்வதீயம் ந விந்தந்தி தேவா :

க்ஷமஸ்வாபராதம் மஹாகுப்த பாவம்
மயா லோகமத்யே ப்ரகாத சாக்ருதம் யத்
தவ த்யான பூஜேன சாபல்ய பாவாத்
ஸ்வரூபும் த்வதீயம் ந விந்தந்தி தேவா :

யதி த்யானயுக்தம் படேத்யோ மனுஷ்யஸ்
ததா ஸர்வ லோகே விசா லோ ப வேச்ச
ம்ருஹே சாஷ்டஸித்திர் ம்ருதே சாபி முக்திஸ்
ஸ்வரூபும் த்வதீயம் ந விந்தந்தி தேவா :

இதி ஸ்ரீமத் சங்கராச்சாரிய விரசிதம் ஸ்ரீ காளிகாஷ்டகம்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s