மா தக்ஷிணகாளி

மா தக்ஷிணகாளி  உருவப்படம்
கபாலமாலாபரணா          கபால கர பூஷணா
யோகியர்களின் சிரஸுகளை கோர்த்த மாலையே தனக்கு உகந்த ஆபரணமாக கழுத்தில் அணிந்து மகிழ்பவள்.  இவ்வண்ணம் அவள் யோகிகளை ஆட் கொண்டு அருளியமைக்கு  சின்னமாகும். யோகியர்களின் கரங்களாலான   மேகலையைத் தன் கடிப்ரதேசத்தில் அணிந்தும் அதாவது  ஜ்ஞானேந்த்ரி   யங்களின் சின்னமாக ஸிரஸுகளின் மாலையும் கர்மேந்த்ரியங்களின்  சின்னமாக கரங்களின் மாலையையும் அணிந்து மகிழ்பவள் என்பதாகும்.
 – o – 0 – o –
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s