குருவின் கருணை


Image

குருவின் கருணை

சரீரம், பிரபஞ்சம், மனஸ், , தேவதை ஆகிய இவ்வைந்தும் குரு தத்துவத்தின் “பஞ்ச ப்ராணாலீ” எனப்படும். ஸாதகன் சரீரத்தின் மூலம் பிரபஞ்சத்தை உணர்கிறான். சரீரத்தையும் பிரபஞ்சத்தையும் உணர்ந்த பிறகு மனஸ்ஸின் குணங்களையும் சக்திகளையும் உணர்கிறான். மனஸ்ஸின் சக்தியால் ஆத்மாவை உணர்கிறான். அதன் மூலம் தேவதையை உணர்கிறான். இதற்கெல்லாம் குருவின் கருணையான உபதேசமே காரணம். ஆதலின் ஸ்தூல சரீரத்தின் உதவியால் ஸுஷ்ம சரீரத்தின் தன்மைகளை உணர்ந்து அதன் மூலம் தேவதையின் ஸ்வரூபத்தை உணர்கிறான். இவையெல்லாம் குருவின் அன்பிலிருந்து சுரக்கும்.

உலகத்தின் ஆதிதான்த்ரிகர், ஆதி சாக்தர், ஆதி குரு மஹாகாளர். ஆதி சக்தி காளி, கால சக்தி. அடிப்படையாக சாக்தனின் தேவதை ஸ்த்ரீ. ஒவ்வொரு ஸ்த்ரியும் காளி. ஸ்திரீயுடன் எந்தவித தொடர்பும் காளி பூஜையே. “தான் காளியே” என்று உணர்வதால் ஒவ்வொரு சாக்தனும் ஸ்திரீயே. ஆகையால் ஒவ்வொரு உண்மையான காளிபக்தன் எந்த ஒரு கன்னிகைக்கோ, ஸ்திரீயுக்கோ செய்யும் எச்செயலும் காளிகைக்கு செய்யும் உபசார கைங்கர்யமாக பாவித்துச் செய்யவேண்டும். மேலும் மனோ வாக்கு காயங்களால் செய்யும் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் காளிக்கே அர்ப்பணம் செய்யவேண்டும்.

ஸ்ரீ குரவே நம:

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s