காளி கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ தக்ஷின காளிகா கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம்
         
           
ஒம். அஸ்ய ஸ்ரீ தக்ஷிணகாளிகா கட்கமாலா மந்தரஸ்ய ஸ்ரீ மஹாகாள
 பைரவ  ருஷி:, உஷ்ணிக் சந்த: சுத்த ககார த்ரிபஞ்ச பட்டாரக பீடஸ்தித
மஹாகாளேச்வராங்க   நிலயா  மஹா காலேச்வரி  த்ரிகுணாத்மிகா
ஸ்ரீமத்  தக்ஷிணகாளிகா மஹா பயஹரிகா தேவதா க்ரீம் பீஜம் ஹ்ரீம் சக்தி
ஹூம் கீலகம் மம ஸ்ர்வாபீஷ்ட ஸித்யர்த்தே கட்கமாலா மந்தர ஜபே
விநியோக:


கர ந்யாஸம்                                


க்ராம்      அங்குஷ்டாப்யாம் நம:    

க்ரீம்        தர்ஜநீப்யாம் நம:                          
க்ரூம்      மத்யயமாப்யாம் நம:                    
க்ரைம்    ஆனாமிகாப்யாம் நம:
க்ரௌம்  கணிஷ்டிகாப்யாம் நம:                  
கர:            கரதலப்ருஷ்டாப்யாம் நம:  

அங்க ந்யாஸம்    


க்ராம்         ஹ்ருதயாநம:

க்ரீம்          சிரசே  ஸ்வாஹா
க்ரூம்         சிகாயை வஷட்
க்ரைம்       கவசாய ஹும்
க்ரௌம்    நேத்ரத்தராய வஷட்
கர:               அஸ்த்ராய பட்

க்ரீம் பூர்புவஸ்வரோம் இதி திக் பந்த:


அத தியாநம்


சவாரூடாம் மஹாபீமாம் கோரதம்ஷ்ட்ராம் ஹசன் முகீம்

சதுர்புஜாம் கட்க முண்ட வரா பய கராம் சிவாம்
முண்டமாலாதராம் தேவீம் லலஜ்ஜிஹ்வாம் திகம்பராம்
ஏவம் சஞ் சிந்தயேத் காளீம் ச்மசானாலய வாசிநீம்\

பஞ்சோபசார பூஜா


லம்     ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:

ஹம்  ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்      வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்       அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்     அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்    சர்வாத்மனே சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

பிரதம ஆவரணம் (பிந்துவில்)


ஒம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீமத் தக்ஷிணகாளிகா

கட்க முண்ட வர பயகரா மஹாகாள பைரவ ஸஹிதா
 ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

ஸ்ரீ    ஹ்ருதயதேவி ஸித்தி காளிகா மயி

ஸ்ரீ    சிரோதேவி மஹா காளிகா மயி
ஸ்ரீ    சிகாதேவி குஹ்யகாளிகா மயி
ஸ்ரீ    கவசதேவி ஸ்மசானகாளிகா மயி
ஸ்ரீ    நேத்ரதேவி பத்ரகாளிகா மயி
ஸ்ரீ    அஸ்த்ரதேவி ஸ்ரீமத் தக்ஷிணகாளிகா மயி
ஸ்ரீ     பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா

சர்வசம்பத்ப்ரதாயக சக்ரஸ் ஸ்வாமினி நமஸ்தே நமஸ்தே ஸ்வாஹா


த்விதீய ஆவரணம்


 ஒம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஜயா ஸித்திமயி

 ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

அபராஜிதா ஸித்திமயீ

நித்யா ஸித்திமயீ
அகோரா சித்திமயீ
ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

சர்வசம்பத்ப்ரதாயக சக்ரஸ் ஸ்வாமினி நமஸ்தே நமஸ்தே ஸ்வாஹா


த்ருதீய ஆவரணம் (பிந்துவின் பின்னால்)


ஒம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ குரு மயீ

 ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

ஸ்ரீ     பரமகுரு மயீ

ஸ்ரீ     பராத்பரகுரு மயீ
ஸ்ரீ     பரமேஷ்ட்டி குரு மயீ
ஸ்ரீ     பாதுகாம் பூஜயாமி  நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா

ஸர்வப்ரதாயாக சக்ரஸ்வாமினி நமஸ்தே நமஸ்தே ஸ்வாஹா


சதுர்த்தாவரணம் (த்விதீய பங்க்தியில் திவ்யௌகம்)


ஒம்ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் மகாதேவ்யாபா மயி

 ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.
மகாதேவானந்த மயீ
த்ரிபுரம் பா மயீ
த்ரிபுர பரவானந்த நாத மயீ
(த்ருதீயபங்க்தியில் ஸித்தௌகம
ப்ரஹ்மானந்த நாத மயீ
பூர்ண தேவானந்த நாத மயீ
சலச்சிதானந்த  நாத மயீ
லோச்சனானந்த நாத மயீ
குமரானந்த நாத மயீ
க்ரோதானந்த நாதா மயீ
வரதானந்த நாத மயீ
ஸ்மரத் வீ பானந்த நாதா மயீ
மாயாம்பா மயீ
மாயவத்யம்மா மயீ
ஸ்ரீ  பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

(சதுர்த்தபங்க்தியில் மானவௌகம்)


விமலானந்த நாதா மயீ

குசலனந்த நாத மயீ
பீமஸுரானந்த நாத மயீ
ஸுதாகரானந்த நாத மயீ
கேனாநந்த நாத மயீ
கோரக்ஷகா நந்த நாத மயீ
போஜதேவானந்த நாத மயீ
பிரஜாபத்யாநந்த நாத மயீ
மூலதேவானந்த நாத மயீ
ரந்தி தேவானந்த நாத மயீ
விக்னேஸ்வரா நந்த நாத மயீ
ஹூதாசனா நந்த நாத மயீ
சமரானந்த நாத மயீ
சந்தோஷா நந்த நாத மயீ
ஸ்ரீ  பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்பயாமி ச்வாஹா

சர்வ சம்பத் பிரதாயக சக்ரஸ்வாமினி நமஸ்தே நமஸ்தே ஸ்வாஹா


பஞ்சம ஆவரணம்


ஒம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ காளிதேவி  மயி

ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

கபாலிநி        

குல்லா
குருகுல்லா
விரோதினி
விப்ரசித்தா
உக்க்ரா        
உக்க்ரப்ரபா
தீப்தா
நீலா              
கனா          
பலாக்கா
மாத்ரா        
முத்ரா        
அமிதா
ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

ஸர்வேர்ப்சித  பலப்ரதாயாக சக்ரச்வாமினி  நமஸ்தே நமஸ்தே ஸ்வாஹா


ஷஷ்ட ஆவரணம் (அஷ்ட தளங்களின் நுனியில்


ஒம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ ப்ராஹ்மீ தேவி  மயி

 ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

நாராயணீ தேவி மயீ

மாஹேஸ்வரி தேவி மயீ
சாமுண்டா தேவி மயீ
கௌமாரி தேவி மயீ
அபராஜிதா தேவி மயீ
நாரசிம்ஹீ  தேவி மயீ
ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நமஹ தர்பயாமி ஸ்வாஹா

த்ரைலோக்ய மோஹன  சக்ரஸ்வாமினி நமஸ்தே நமஸ்தே ஸ்வாஹா


சப்தமாவரணம் (அஷ்ட தளங்களின் மத்தியில்)


ஒம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் அசிதாங்க பைரவ மயி

 ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

குரு   சண்ட   க்ரோத   உன்மக்த   கபாலி   பீஷண   சம்ஹார

ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

ஸர்வஸம்ஷோபண  சக்ரஸ்வாமினி நமஸ்தே நமஸ்தே ஸ்வாஹா


அஷ்டம ஆவரணம்  (அஷ்டதளம் அடியில்)


ஒம் ஐம் ஹ்ரௌம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹேது வடுகானந்த நாத மயீ

 ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

த்ரிபுராந்தக    பேதாள   வஹ்நிஜிஹ்வ   காள    கராள   ஏகபாத   பீம  

 ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

ஸர்வ சௌபாக்யதாயக  சக்ரஸ்வாமினி நமஸ்தே நமஸ்தே ஸ்வாஹா


நவம  ஆவரணம் (அஷ்டதளம் வெளியில்)


ஒம் ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஹும்பட் ஸ்வாஹா.


 ஸிம்ஹ வ்யாக்ர முகீ  யோகினி தேவி மயீ

 ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.
ஸர்பாகு முகீ                              
ம்ருகமேஷுமுகீ
கஜவாஜி முகீ                              
விடலாகு முகீ
க்ரோஷ்டாகு முகீ                    
லம்போ தரி முகீ
ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

ஹ்ருஸ்வஜ ங்கா  தாலஜங்கா ப்ரலம்போஷ்டி ஸர்வார்த்ததாயக

சக்ரஸ்வாமிநி  நமஸ்தே நமஸ்தே ஸ்வாஹா

தசம ஆவரணம்      (பூபுரத்தின் கிழக்கு முதலான திக்குகளில்)


ஒம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் இந்திரமயிதேவி

 ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

அக்னி                      ஈசான                    கட்க

யம                            ப்ரம்ம                     பாச
நிர்ருதி                    அநந்த                     த்வஜகதா
வருண                    வஜ்ர                       த்ரிஸுல
வாயு                        சக்தி                        பத்ம
குபேர                      தண்ட                     சக்ர
ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

சர்வரக்ஷாகர சக்ரஸ்வாமினி நமஸ்தே நமஸ்தே ஸ்வாஹா


ஏகாதச ஆவரணம்


 ஒம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம்

கட்கமயிதேவி  முண்டமயி தேவி வரமயி அபயமயி
 ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

சர்வாசாபரி பூரக சக்ரஸ்வாமினி நமஸ்தே நமஸ்தே ஸ்வாஹா


த்வாதச ஆபரணம்


ஒம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம்

வடுகானந்த நாதமயி தேவி
ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.
யோகினி க்ஷேத்ரபாலானந்த நாத
கணநாதானந்த நாத:   சர்வ பூதானந்தநாத
ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி நம: தர்ப்பயாமி ஸ்வாஹா.

சர்வஸம்ஷோபன சக்ரச்வாமினி நமஸ்தே நமஸ்தே ஸ்வாஹா


நிர்ருதி ததா  ருண  கே  மத்யம மேம்

ஈஸான ததா இந்திர கே  மத்யம மேம்
சதுரஸ்ராத் வஹி  ஸம்பங்க்ஸஸ்திதாச்ச ஸமந்தத:
தே ச ஸம்பூஜிதா ஸந்து  தேவா: தேவி  க்ருஹே  ஸ்திதா:
ஸித்தா ஸாத்யா பைரவாஹா கந்தர்வாச்ச  வஸவோச் வினோ
முனயோ  க்ரஹாதுஷ்யந்து  விச்வேதேவாச்ச உஷ்மயா:
ருத்ராதித்யாச்சபிதர பந்நகா :  யக்ஷ சாரணா
யோகேபரோபாசக யே துஷ்யந்தி நர கின்னரா:
நாகா வா தானவேந்த்ராச்ச பூதப்ரேத  பிசாசகா:
அஸ்த்ராணி சர்வ சாஸ்த்ராணி மந்த்ரயந்த்ரார்சனா க்ரியா:
சாந்தி குருமஹாமாயே சர்வசித்திப்ரதாயிகே
ஸர்வஸித்திம்  சக்ரஸ்வாமினி நமஸ்தே நமஸ்தே ஸ்வாஹா

க்ரீம்  ஹ்ரீம்  ஹூம் ஹ்ரீம்  மஹாகாளய  ஹௌம்  மஹாதேவாய

க்ரீம்  காளிகாயாம் ஹைம் மஹாதேவ  மஹாகாள சர்வ  ஸித்திப்ரதாயக
தேவி பகவதி சண்டசண்டிகா  சண்ட சிதாத்மா  ப்ரீணாது தக்ஷின காளிகாயாம்
சர்வக்ஞே  சர்வசக்தே ஸ்ரீ மஹாகாள சஹிதே  ஸ்ரீ   தக்ஷிணகாளிகாயாம்
நமஸ்தே  நமஸ்தே  ஸ்வாஹா.
ஏஷா வித்யா  மஹாஸித்திதாயினி  ஸ்ம்ருதீம்  ப்ரத் ரத:
லக்னாவாதேமஹாஷேபே  ராஜ்ஞோ ராஷ்ட்ரஸ்ய வித் லவே
ஏகவாரம்  ஜபேதேன க்சக்ரபஜா பலம் லபேத்
ஆபத்காலே  நித்ய பூஜாம் விஸ்தராத்கர்த்து மக்ஷம:
கட்கம்  ஸம்பூஜ்ய  விதிவத்யேன  ஹஸ்தே த்ருனே வ
அஷ்டாதச மகாத்வீபே  ஸாம்ராட்போக்தா பவிஷ்யாத்
நரவச்ய  ந  ரேந்த்ராணாம்  ச்வயம் நாரீ  வசீரங்க
படேத்  த்ரிம்ஸத்  ஸஹஸ்ரானி  த்ரைலோக்ய மோஹனே க்ஷம:

 இதி   ஸ்ரீ  தக்ஷினகாளிகா  கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம்  ஸம்பூர்ணம்


சுபம்


Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s