காளி த்ரிஸதி ஸ்தோத்ரம்

  ஸ்ரீ காலீ தந்த்ரத்தில் அடங்கிய

” ஸ்ரீ  மங்கலவித்யா”  எனப் பெயர் கொண்ட

 ஸ்ரீ தக்ஷிணகாளிகா த்ரிஸதி ஸ்தோத்ரம் 


அத ஸமஷ்டி நியாஸா:

ஒம் ஹ்ரீம் அஸ்ய ஸ்ரீ ஸர்வமங்கல வித்யா   நாம ஸ்ரீ தக்ஷிணகாளிகா
த்ரிசதீ  ஸ்தோத்ர  மஹா மந்த்ரஸ்ய ஸ்ரீ காளபைரவ ருஷி:. அனுஷ்டுப் சந்த:.
 ஸ்ரீ தக்ஷிண காளிகா தேவதா.   ஹ்ரீம் பீஜம் ஹூம் சக்தி க்ரீம்  கீலகம் .
ஸ்ரீ தக்ஷிண காளிகா பிரசாத ஸித்த்யர்தே  ஜபே விநியோக:

ஒம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ காளபைரவருஷியே நமஸ்சிரசி,
அனுஷ்டுப் சந்தசே நமோ முகே,
ஸ்ரீ தக்ஷினகாளிகாயை தேவதாயை நமோ ஹ்ருதயே.
ஹ்ரீம் பீஜாய நமோ குஹ்யே. ஹூம் ஸக்தயே நம: பாதயோ,
க்ரீம் கீலகாய நமோ நாபௌ  விநியோகஹ நம ஸர்வாங்கே.

கர ந்யாஸம்                      

க்ராம்            அங்குஷ்டாப்யாம் நம:          
க்ரீம்              தர்ஜநீப்யாம் நம:                      
க்ரூம்            மத்யயமாப்யாம் நம:                
க்ரைம்          ஆனாமிகாப்யாம் நம:            
க்ரௌம்        கணிஷ்டிகாப்யாம் நம:          
கர:                 கரதலப்ருஷ்டாப்யாம் நம:    

 அங்கநியாஸம்

க்ராம்             ஹ்ருதயாநம:
க்ரீம்              சிரசே  ஸ்வாஹா
க்ரூம்            சிகாயை வஷட்
க்ரைம்           கவசாய ஹும்
க்ரௌம்         நேத்ரத்தராய வஷட்
கர:                 அஸ்த்ராய பட்

க்ரீம் பூர்புவஸ்வரோம் இதி திக் பந்த:

அத த்யாநம்

ஸவாரூடாம் மஹாபீமாம் கோரதம்ஷ்ட்ராம் ஹசன் முகீம்
சதுர்புஜாம் கட்க முண்ட வரா பய கராம் ஸிவாம்     ll 1 ll

முண்டமாலாதராம் தேவீம் லலஜ்ஜிஹ்வாம் திகம்பராம்
ஏவம் ஸஞ் சிந்தயேத் காளீம் ஸ்மஸானாலய வாஸிநீம்    ll 2 ll

த்யாயேத் காலீம் மஹாமாயம் த்ரிநேத்ராம் பஹுரூபிணீம்
சதுர்புஜாம் லலஜ்ஜிஹ்வாம் பூர்ணசந்த்ரநிபானனாம்     ll 3 ll

நீலோத் பலதலப்ரக்யாம் ஸத்ருஸங்கவிதாரிணீம்
நரமுண்டம் ததா கட்கம் அபயம் வரதம் ததா         ll 4 ll

பிப்ராணாம் ரக்தவதனாம்  தம்ஷ்ட்ராலீம் கோரரூபிணீம்
அட்டாடஹாஸநிரதாம் ஸர்வதா ச திகம்பராம்     ll 5 ll

ஸவாஸனஸ்திதாம்  தேவீம்  முண்டமாலா விபூஷிதாம்
மஹாகாலேன ஸார்த்தோர்த்த்வம் உபா விஷ்டரதாதுராம்    ll 6 ll

நாகயஜ்ஜோபவீதாம் ச சந்த்ரார்த்தக்ருதஸேகராம்
ஆத்யாம் ஸதா நவாம் கோராம் க்ருஷ்ணரூபாம் பராத்மிகாம்    ll 7 ll

முண்டமாலாம் விஸாலாக்ஷீம் கங்காலபீஜரூபிணீம்
ப்ரேதவாஹாம் ஸித்திலக்ஷ்மீம் அநிருத்தாம் ஸரஸ்வதீம்     ll 8 ll

ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வரூபிணீம் ஸ்ரேஷ்டாம் கபாலிப்ராணநாயிகாம்
காகரூபாம் கலாதீதாம் காமினீம் க்ருஷ்ணஸோதரீம்       ll 9 ll

குண்டகோலப்ரியாம்  தேவீம் ஸ்வயம்பூ குஸுமேரதாம்  
ரதிப்ரியாம் மஹாரௌத்ரீம் கடினாம்  கட்கதாரிணீம்       ll 10 ll

தூதிப்ரியாம் மஹாதூதீம்  தூதியோகேஸ்வரீம் பராம்    
தூதியோகோத்பவரதாம் தூதிரூபாம் கராளிகாம்     ll 11 ll

ஸ்யாமாங்கீம் திக்வஸானாம் ஸவஸிவஹ்ருதயஸ்தாம்
ஸதா லோல ஜிஹ்வாம்

கோர்தண்டை: க்லுப்தகாஞ்ஜீம் விக்ஸிதவதனாம்
பீமதம்ஷ்ட்ராம் த்ரிநேத்ராம்

முண்டஸ்ரக்பூஷணாம் ஹஸ்தவித்ருதவரதா
பீதிநிஸ்த்ரிம்ஸ முண்டாம்

த்யாயேத்ப்ரேம்ணா  மஹாகாலரதிபரஸுகீம்
தக்ஷிணாம் காலிகாம்  தாம் ll 12 ll

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்      ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்   ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்      வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்       அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்     அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்   சர்வாத்மனே சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

யோனி முத்ர மற்றும் மத்ஸ்ய முத்ர காண்பிக்கவும்.

ஆத்மசுத்தி

அஹம் ஸுவே பிதரமஸ்ய மூர்தன்மம யோநிறப்ர வந்தஸ் ஸமுத்ரே
ததோ விதிஷ்டே புவனானி விச்வோ தாமும் தாம் வர்ஷ்மனோப்ர்சாமி

ஸ்வாத்மபிராணஹூதி

ஒம் நமோ பகவதே அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயீகே
க்ரீம் காளிகே ஸ்ரீமஹாகாள ரமணக்கிளின்நானந்தே
க்ரைம் க்ரௌம் ஹும்பட்.
ஆஹ ஆஹ அஸஈ அஸஈ. ஏஹி ஏஹி.
மம சர்வ ரோகான் சிந்தி சிந்தி
மம ஓஜ ஊர்ஜய ஊர்ஜய
மம சர்வாரிஷ்டம் சமய  சமய
மம  சர்வ கார்யாணி சாதய சாதய
மம சர்வ சத்ரூன் மாரைய மாரைய
மம  ஆயுர் வ்ரித்தய வ்ரித்தய வரந்தேஹி வரந்தேஹி
க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் தக்ஷிண காளிகே
க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா.

(ஸ்வாத்மபிராணஹூதி 6 முறை ஜபிக்கவும்).

ஸ்ரீ  வித்யாராங்ஜி காளி மூலமந்த்ரம்

க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் தக்ஷிண காளிகே
க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா.

( ஸ்ரீ வித்யாராங்ஜி மந்த்ரம் 22முறை ஜெபிக்கவும்.)

ஸ்தோத்ரப்ராரம்ப

ஓம் ஹ்ரீம் க்ரீம காரீ  க்ரீம்  பதாகாரா  க்ரீம் கார மந்த்ரபூஷணா
க்ரீம்மதீ  க்ரீம் பதாவாஸா  க்ரீம்பீஜ ஜபதோஷிணீ      ll 1 ll

க்ரீம்காராஸத்த்வா  க்ரீமாத்மா  க்ரீம்பூஷா  க்ரீம்மநுஸ்வராட்
க்ரீம் காரகர்பா  க்ரீம் ஸம்ஜ்ஞா   க்ரீம் காரத்யேயரூபிணீ      ll 2 ll

க்ரீம்காராத்தமநுப்ரௌடா   க்ரீம்கார சக்ரபூஜிதா
க்ரீம்கார லாலனானந்தா  க்ரீம்காராலாபதோஷிணீ      ll 3 ll

க்ரீம்கலாநாதபிந்துஸ்தா  க்ரீம்காரசக்ரவாஸிநீ
க்ரீம்காரலக்ஷ்மி  க்ரீம் ஸக்தி க்ரீம்கார மநுமண்டிதா       ll 4 ll

க்ரீம்காரானந்தஸர்வஸ்வா  க்ரீம்ஜ்ஞேயலக்ஷ்யமாத்ரகா
க்ரீம்கார பிந்துபீடஸ்தா க்ரீம்தாரநாதமோதினீ           ll 5 ll

க்ரீம் தத்த்வஜ்ஞானவிஜ்ஞேயா  க்ரீம்காரயஜ்ஞ பாலிநீ
க்ரீம்கார  லக்ஷணானந்தா  க்ரீம்கார லயலாலஸா       ll 6 ll

க்ரீம் மேருமத்யகாஸ்தானா  க்ரீம்காராத்ய வரார்ணபூ:
க்ரீம்கார வரிவஸ்யாட்யா  க்ரீம்கார கானலோலுபா     ll 7 ll

க்ரீம்கார நாதஸம்பன்னா  க்ரீம்காரகாக்ஷராத்மிகா
க்ரீமாதி குணவர்க்காத்தத்ரி  தயாத்யாஹுதிப்ரியா     ll 8 ll

க்ரீம்க்லின்ன ரமணானந்த  மஹாகால வராங்கனா
க்ரீம் லாஸ்ய தாண்டவானந்தா  க்ரீம்கார போக மோக்ஷதா     ll 9 ll

க்ரீம்கார யோகினீ ஸாத்யோ பாஸ்திஸர்வஸ்வ கோசரா
க்ரீம்கார  மாத்ருகாஸித்த வித்யாராஜ்ஞீ கலேவரா      ll 10 ll

ஹூம்காரமந்த்ரா ஹூம்கர்ப்பா ஹூம்காரநாத கோசரா
ஹூம்கார ரூபா  ஹூம்காரஜ்ஞேயா  ஹூம்கார மாத்ருகா     ll 11 ll

ஹும்பட்காரமஹாநாதமயீ  ஹூம்காரஸாலினீ
ஹூம்கார ஜபஸம்மோதா  ஹூம்காரஜாபவாக்ப்ரதா     ll 12 ll

ஹூம்காரஹோம ஸம்ப்ரீதா ஹூம்கார தந்த்ர வாஹினீ
ஹூம்கார தத்த்வவிஜ்ஞான  ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ     ll 13 ll

ஹூம்கார ஜாபஜாட்யக்னீ  ஹூம்கார ஜீவநாடிகா
ஹூம்கார மூலமந்த்ராத்மா  ஹூம்கார பாரமார்த்திகா     ll 14 ll

ஹூம்கார கோஷணாஹ்லாதா  ஹூம்காரைகபராயணா
ஹூம்கார பீஜஸங்லுப்தா  ஹூம்கார வரதாயிநீ          ll 15 ll

ஹூம்காரத் யோதனஜ்யோதிர்  ஹூம்கார நீலபாரதி
ஹூம்கார லம்பனாதாரா  ஹூம்கார  யோகசௌக்யதா      ll 16 ll

ஹூம்கார  ஜங்க்ருதாகாரா  ஹூம்காராஞ்சிதவாக்ஜரீ
ஹூம்காரா சண்டீபாரீணானந்தஜில்லீஸ்வரூபிணீ          ll 17 ll

ஹ்ரீம்  கார மந்த்ர காயத்த்ரீ  ஹ்ரீம்கார ஸார்வகாமிகீ
ஹ்ரீம்கார ஸாமஸர்வஸ்வா  ஹ்ரீம்கார ராஜயோகினி      ll 18 ll

ஹ்ரீம்காரஜ்யோதிருத்தாமா  ஹ்ரீம்காரமூலகாரணா
ஹ்ரீம்காரோத்த ஸபர்ய்யாட்யா  ஹ்ரீம்கார  தந்த்ரமாத்ருகா     ll 19 ll

ஹ்ரீம் ஜஹல்லக்ஷணாப்ருங்கீ  ஹ்ரீம்காரஹம்ஸநாதிநீ
ஹ்ரீம்கார தாரிணீவித்யா  ஹ்ரீ ம்கார  புவனேஸ்வரி      ll 20 ll

ஹ்ரீம்கார  காலிகா மூர்திர்  ஹ்ரீம்கார நாதஸுந்தரீ
ஹ்ரீம்கார ஜ்ஞானவிஜ்ஞானா   ஹ்ரீம்கார  காலமோஹிநீ      ll 21 ll

ஹ்ரீம்காரகாமபீடஸ்தா  ஹ்ரீம்கார  ஸம்ஸ்க்ருதாகிலா
ஹ்ரீம்கார  விஸ்வஸம்பாரா  ஹ்ரீம்காராம்ருத ஸாகரா       ll 22  ll

ஹ்ரீம்கார  மந்த்ரஸந்நத்தா  ஹ்ரீம்கார  ரஸபூர்ணகா
ஹ்ரீம்கார  மாயாவிர்ப்பாவா  ஹ்ரீம்கார  ஸரஸீருஸா     ll 23 ll

ஹ்ரீம்கார  கலனாதாரா  ஹ்ரீம்கார  வேதமாத்ருகா
ஹ்ரீம்கார  ஜ்ஞானமந்தாரா  ஹ்ரீங்கார  ராஜஹம்ஸிநீ     ll 24 ll

தந்துரா  தக்ஷயஜ்ஞக்னீ  தயா தக்ஷினகாளிகா
தக்ஷிணாசார ஸுப்ரீதா தம்ஸபீருபலிப்ரியா     ll 25 ll

தக்ஷிணாபி முகி தக்ஷா தத்ரோத் ஸேகப்ரதாயிகா
தர்ப்பக்னீ தர்ஸகுஹ்வஷ்டமீயாம் யாராதனப்ரியா     ll 26 ll

தர்ஸனப்ரதிபூர்த்தம்பஹந்த்ரீ தக்ஷின தல்லஜா
க்ஷித்யாதி தத்த்வஸம்பாவ்யா  க்ஷித்யுத்தமகதிப்ரதா     ll 27 ll

க்ஷிப்ரஸாதிதா  க்ஷிப்ராக்ஷிதிவர்த்தன ஸம்ஸ்திதா
க்ஷிப்ரா கங்காதிநத்யம்ப:  ப்ரவாஹ வாஸ தோஷிணீ     ll 28 ll

க்ஷிதிஜாஹர்நிஸோபாஸா  ஜபபாராயணப்ரியா
க்ஷித்ராதிக்ரஹநக்ஷத்ர  ஜ்யோதிரூபப்ரகாஸிகா     ll 29 ll

க்ஷிதிஸாதி ஜனாராத்யா க்ஷிப்ரதாண்டவகாரிணீ
க்ஷிபாப்ரண யநுன்னாத்ம ப்ரேரிதாகிலயோகிநீ     ll 30 ll

க்ஷிதிப்ரதிஷ்டிதாராத்யா க்ஷிதிதேவாதிபூஜிதா
க்ஷிதிவ்ருத்திஸு ஸம்பன்னோ பாஸகப்ரியதேவதா     ll 31 ll

ணேகாரரூபிணீ நேத்ரீ நேத்ராந்தாநுக்ரஹப்ரதா
நேத்ரஸாரஸ்வதோன்மேஷா நேஜிதாகிலஸேவகா     ll 32 ll

ணேகாராஜ்யோதிராபாஸா நேத்ரத்ரயவிராஜிதா
நேத்ராஞ்ஜனஸவர்ணாங்கீ  நேத்ரபிந்தூஜ்ஜவலத்ப்ரபா     ll 33 ll

ணேகாரபர்வதேந்த்ராக்ரஸ   முத்யதம்ருதத்யுதி:
நேத்ராதீத ப்ரகாஸார்ச்சிரஸேஷஜனமோஹிநீ     ll 34 ll

ணேகாரமூலமந்த்ரார்த்த ஹஸ்யஜ்ஞானதாயிநீ
ணேகார ஜபஸுப்ரீதா  நேத்ரானந்தஸ்வரூபிணீ      ll 35 ll

காலிகால ஸவாருடா  காருண்யாம்ருதஸாகரா
காந்தாரபீடஸம்ஸ்தானா காலபைரவபூஜிதா     ll 36 ll

காஸீ காஸ்மீர காம்பில்யா காஞ்சீ கைலாஸ வாஸிநீ
காமாக்ஷி காலிகா காந்தா காஷ்டாம்பரஸு ஸோபனா   ll 37 ll

காலஹ்ருந் நடனானந்தா காமாக்கியாதிஸ்வரூபிணீ
காவ்யாம்ருத ரஸானந்தா  காமகோடிவிலாஸிநீ     ll 38 ll

லிங்க மூர்த்திஸு ஸம்ப்ருக்தா  லிஷ்டாங்க சந்த்ரஸேகரா
லிம்பாகநாதஸந்துஷ்டா  லிங்கிதாஷ்டகலேவரா     ll 39 ll

லிகாரமந்த்ர ஸம்ஸித்தா  லிகுலாலனஸாலினி
லிஷாமாத்ராணுஸூக்ஷ்மாபா  லிங்கி லிங்கப்ரதீபிநீ      ll 40 ll

லிகிதாக்ஷரவிந்யாஸா லிப்தகாலாங்க ஸோபனாஹ
லிங்கோ பஹித ஸூக்ஷ்மார்த்தத் யோதனஜ்ஞானதாயிநீ     ll 41 ll

லிகிலேக்யப்ரமாணா திலக்ஷிதாத்ம ஸ்வரூபிணீ
லிகாராஞ்சித மந்த்ரப்ரஜாபஜீவனவர்த்திநீ     ll 42 ll

லிங்ககேஷ்டாஸஷட்வக்த்ரப்ரிய ஸூநுமதல்லிகா
கேலிஹாஸப்ரியஸ்வாந்தா  கேவலானந்தரூபிணீ     ll 43 ll

கேதாராதிஸ்தலாவாஸா கேகிநர்த்தனலோலுபா
கேனாத்யுபநிஷத்ஸாரா கேது  மாலாதிவர்ஷபா    ll 44 ll

கேரலீயமதாந்தஸ்ஸ்தா  கேந்த்ரபிந்துத்வ கோசரா
கேனத்யாத்யுஜ்ஜ்வலக்ரீடா  ரஸபாவஜ்ஞலாலஸா     ll 45 ll

கேயூர நூபுரஸ்தான மணிபந்தாஹிபூஷிதா
கேனாரமாலிகாபூஷா கேஸவாதிஸமர்ச்சிதா    ll 46 ll

கேஸகாலாப்ரஸௌந்தர்யா கேவலாத்மவிலாஸிநீ
க்ரீம் கார பவனோத்யுக்தா க்ரீம்காரைகபராயணா    ll 47 ll

க்ரீம்முக்திதானமந்தார க்ரீம்யோகினிவிலாஸிநீ
க்ரீம் காரஸமயாசாரதத்பரப்ராணதாரிணீ     ll 48 ll

க்ரீம்ஜபாஸக்த ஹ்ருத்தேஸவாஸிநீ   க்ரீம் மனோஹரா
க்ரீம்கார மந்த்ராலங்காரா  க்ரீம் சதுர்வர்க்க தாயிகா   ll 49 ll

க்ரீம் கௌலமார்க்கஸம்பன்ன புரஸ்சரணதோஹதா
க்ரீம் காரமந்த்ரகூபாரோத்பன்னபீயூஷஸேவதி   ll 50 ll

க்ரீம்காராத்யந்த ஹூம் ஹ்ரீம்பட்ஸ்வாஹாதி பரிவர்த்தநீ
க்ரீம்காராம்ருத மாதுர்ய்யரஸஜ்ஞா ரஸனாக்ரகா     ll 51 ll

க்ரீம் ஜாப திவ்யராஜீவப்ரமரீ க்ரீம் ஹூதாஸநீ
க்ரீம் காரஹோமகுண்டாக்னி ஜிஹ்வாப்ரத்யக்ஷ ரூபிணீ    ll 52 ll

க்ரீம் ஸம்புடார்ச்சனா தாரணானந்த ஸ்வாந்தலாஸிநீ
க்ரீம்காரஸூமனோத்ரந்த மாலிகாப்ரியதாரிணீ      ll 53 ll

க்ரீம்காரைகாக்ஷரீமந்த்ரஸ்வாதீனப்ராணவல்லபா
க்ரீம் காரபீஜஸந்தான ஜபத்யான வஸம்வதா     ll 54 ll

க்ரீம் காரோஜ்ஜ்ரும்பநாதாந்த மந்த்ர மாத்ரஸ்வதந்த்ரகா
க்ரீம்காரோந்நத வித்யாங்கஸாக்தாசாராபி நந்திநீ      ll 55 ll

க்ரீம்ரந்த்ர குஹ்யபாவஜ்ஞயோகினீ பரதந்த்ரகா
க்ரீம் காலீ தாரிணீ ஸுந்தர்ய்யாதி வித்யா ஸ்வரூபிணீ   ll 56 ll

க்ரீம்காரபஞ்சபூதாத்மப்ராபஞ்சிககுடும்பிநீ
க்ரீம்காரோர்வ்யாதிநிஸ்ஸேஷதத்த்வகூட விஜ்ரும்பிணி     ll 57 ll

க்ரீம்காரமந்த்ரஸக்திப்ரவிந்யஸ்தக்ருத்யபஞ்சகா
க்ரீம்நிர்வர்த்தித விஸ்வாண்டகல்பப்ரலயஸாக்ஷிணீ     ll 58 ll

க்ரீம்காரவித்யுச்சக்திப்ரணுந்நஸர்வஜகத்க்ரியா
க்ரீம்காரமாத்ரஸத்யாதி  ஸர்வலோகப்ரசாலினி     ll 59 ll

க்ரீம்காரயோகஸம்லீனதஹராகாஸபாஸிநீ
க்ரீம்ஸம்லக்னபர:கோடிஸங்க்யா மந்த்ரஜபப்ரியா     ll 60 ll

க்ரீம்காரபிந்துஷட்கோண நவகோணப்ரதிஷ்டிதா
க்ரீம்காரவ்ருத்தபத் மாஷ்டதலபூபுரநிஷ்டிதா     ll 61 ll

க்ரீம்கார ஜாபபக்தௌக நித்யநிஸ்ஸீமஹர்ஷதா
க்ரீம் த்ரிபஞ்சார சக்ரஸ்தா க்ரீம் கால்யுக்ராதி   ஸேவிதா    ll 62 ll

க்ரீம்காரஜாபஹ்ருத்வ்யோமசந்த்திகா க்ரீம்கராலிகா
க்ரீம்கார ப்ரஹ்மரந்த்ரஸ் தப்ரஹ்மஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ     ll 63 ll

க்ரீம் ப்ராஹ்மீநாரஸிம்ஹ்யாதியோகின்யாவ்ருதஸுந்தரீ
க்ரீம்காரஸாதகௌந்நத்யஸாமோதஸித்திதாயினீ     ll 64 ll

ஹூம்கார தாரா ஹூம்பீஜஜபதத்பரமோக்ஷதா
ஹூம்த்ரைவித்யதராம்னாயாந் வீக்ஷிக்யாதிப்ரதாயிகா     ll 65 ll

ஹூம்வித்யாஸாதனாமாத்ர சதுர்வர்க்கபலப்ரதா
ஹூம்ஜாபகத்ரயஸ்த்ரிம் ஸத்கோடிதேவப்ரபூஜிதா     ll 66 ll

ஹூம்காரபீஜஸம்பன்னா ஹூம்காரோத்தாரணாம்பிகா
ஹூம்பட்காரஸுதாமூர்த்திர்  ஹூம்பட்ஸ்வாஹாஸ்வரூபிணீ     ll 67 ll

ஹூம்காரபீஜகூடாதமவிஜ்ஞானவைபவாம்பிகா
ஹூம்காரஸ்ருதிஸீர்ஷோக்த வேதாந்த தத்த்வரூபிணீ     ll 68 ll

ஹூம்கார பிந்துநாதாந்த சந்த்ரார்த்தவ்யாபிகோன்மனீ
ஹூம்காராஜ்ஞாஸஹஸ்ரார ஜாக்ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்திகா     ll 69 ll

ஹூம்ப்ராக்தக்ஷிணபாஸ்சாத்யோத்தராந்வயசதுஷ்ககா
ஹூம்வஹ்னிசூர்ய்யஸோமாக்ய குண்டலின்யாத்தஸக்திகா       ll 70 ll

ஹூம்காரேச்சாக்ரியாஜ்ஞானஸக்தித்ரிதயரூபிணீ  
ஹூம்ரஸாஸ்திவஸாமாம்ஸாஸ்ருங்மஜ்ஜாஸுக்ரநிஷ்டிதா      ll 71 ll

ஹூம்காரவனநீலாம்ஸுமேகநாதாநுலாஸிநீ  
ஹூம்கார ஜபஸானந்த புரஸ்சரண காமதா       ll 72 ll

ஹூம்காரகலனாகாலநைர்க்குண்யநிஷ்க்ரியாத்மிகா
ஹூம்கார ப்ரஹ்மவித்யாதி குரூத்தமஸ்வரூபிணீ   ll 73 ll

ஹூம்காரஸ்போடனானந்த ஸப்தப்ரஹ்மஸ்வரூபிணீ
ஹூம்கார ஸாக்த தந்த்ராதி பரமேஷ்டிகுரூத்தமா     ll 74 ll

ஹூம்கார வேத மாந்த்ரோக்த மஹாவித்யாப்ரபோதிநீ
ஹூம்காரஸ்தூல ஸூஷ்மாத்மபரப்ரஹ்மஸ்வரூபிணீ     ll 75 ll

ஹூம்கார நிர்குணப்ரஹ்ம சித்ஸ்வரூபப்ரகாஸிகா
ஹூம் நிர்விகாரகாலாத்மா ஹூம் ஸுத்தஸத்த்வபூமிகா     ll 76 ll

ஹ்ரீம் மஷ்டபைரவாரத்யா  ஹ்ரீம் பீஜாதி மனுப்ரியா
ஹ்ரீம் ஜயாத்யங்க பீடாக்ய ஸக்த்யாராத்ய பதாம்பூஜா     ll 77 ll

ஹ்ரீம் மஹத் ஸிம்ஹ தூம்ராதி பைரவ்யர்சித பாதுகா
ஹ்ரீம் ஜபாகர வீரார்க்க புஷ்ப ஹோமார்ச்சனப்ரியா     ll 78 ll

ஹ்ரீம்கார நைகமாகாரா ஹ்ரீம் ஸர்வதேவரூபிணீ
ஹ்ரீம் கூர்ச்சகாலிகாகூடவாக் ப்ரஸித்தி ப்ரதாயிகா     ll 79 ll

ஹ்ரீம்கார பீஜ ஸம்பன்ன வித்யாராஜ்ஞீ ஸமாதிகா
ஹ்ரீம்காரஸச்சிதானந்த பரப்ரம்மஸ்வரூபிணீ     ll 80 ll

 ஹ்ரீம்ஹ்ருல்லேகாக்ய மந்த்ராத்மா ஹ்ரீம் க்ருஷ்ணரக்தமானினீ
ஹ்ரீம் பிண்ட கர்த்தரீ பீஜமாலாதி மந்த்ரரூபிணீ.     ll 81 ll

ஹ்ரீம் நிர்வாணமயீ ஹ்ரீம்கார மஹாகாலமோஹிநீ
ஹ்ரீம்மதீ ஹ்ரீம் பராஹ்லாதா  ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் காரகுணாவ்ருதா     ll 82 ll

ஹ்ரீமாதி ஸர்வ மந்த்ரஸ்தா ஹ்ரீம்கார ஜ்வலிதப்ரபா
ஹ்ரீம்காரோர்ஜ்ஜித பூஜேஷ்டா ஹ்ரீம்கார மாத்ருகாம்பிகா     ll 83 ll

ஹ்ரீம்காரத்யானயோகேஷ்டா  ஹ்ரீம்கார மந்த்ரவேகிநீ
ஹ்ரீமாத்யந்தவிஹீனஸ்வரூபிணீ ஹ்ரீம் பராத்பரா     ll 84 ll

ஹ்ரீம் பத்ராத்மஜ ரோசிஷ்ணு ஹஸ்தாப்ஜவரவர்ணினி
ஸ்வாஹாகாராத்த ஹோமேஷ்டா ஸ்வாஹா ஸ்வாதீனவல்லபா     ll 85 ll

ஸ்வாந்தப்ரஸாதநைர் மல்ய வரதானாபிவர்ஷிணீ
ஸ்வாதிஷ்டானாதி பத்மஸ்தா ஸ்வாராஜ்ய ஸித்திதாயிகா     ll 86 ll

ஸ்வாத்யாயதத்பரப்ரீதா ஸ்வாமினி ஸ்வாதலோலுபா
ஸ்வாச்சந்த்யரமணக்லின்னா ஸ்வாத்வீ பலரஸப்ரியா     ll 87 ll

ஸ்வாஸ்த்யலீனஜயப்ரீதா ஸ்வாதந்த்ர்ய சரிதார்த்தகா
ஸ்வாதிஷ்ட ஸஷகாஸ்வாதப்ரேமோல்லாஸிதமானஸா     ll 88 ll

ஹாயனாத்யநிபத்தாத்மா ஹாடகாத்ரிப்ரதாயினீ
ஹாரீக்ருதந்ரு முண்டாலிர் ஹானிவ்ருத்த்யாதிகாரணா     ll 89 ll

ஹானதானாதி காம்பீர்ய்யதாயினீ ஹாரிரூபிணீ
ஹாரஹாராதிமாதுர்ய்ய மதிராபான லோலுபா     ll 90 ll

ஹாடகேஸாதி தீர்த்தஸ்த காலகாலப்ரியங்கரீ
ஹாஹாஹூஹ்வாதி கந்தர்வகான ஸ்ரவணலாலஸா     ll 91 ll

ஹாரிகண்டஸ்வரஸ் தாய்யாலாபனாதிரஸாத்மிகா
ஹார்த்தஸ்யந்திகடாக்ஷப்ரபாலிதோ பாஸகாவலீ     ll 92 ll

ஹாலாஹலாஸனப்ரேமபலினீ  ஹாவஸாலினீ
ஹாஸப்ரகாஸவதனாம்போருஹானந்திதாகிலா     ll 93 ll

பலஸ்ருதி

வித்யாராஜ்ஞீவர்ணமாலக்ரம கல்பிதநாமகம்
காலீஸாந்நித்ய ஸம்பன்னம் வித்யா கூடார்த்த  ஸம்புடம்     ll 1 ll

ஏதத்ய: பரயாபக்த்யா த்ரிஸதீஸ்தோத்ரமுத்தமம்
ஸர்வமங்கலவித்யாக்யம் த்ரிஸதீஸங்க்யயா ஜபேத்       ll 2 ll

விஸ்வம்காலீமயம் பஸ்யன் காலீபாவஸமாஹித:
பூஜை ஹோம ஜபத் த்யானக்ரமஸம்ப்ருதஸாதன:       ll 3 ll

குருவித்யா காலிகாத்மதன்மயத்வ பரிஷ்க்ருத:
ஸூசிஸ்ஸௌஸீல்யவான் யோகீ ஸமாத்யானந்ததத்பர:      ll 4 ll

வித்யாதாதாத்ம்யஸம்ஸித்தகுப்ததத்த்வஜ்ஞமந்த்ரிண:
தஸ்யாஸாத்யம் க்வசிந்நாஸ்தி ஸர்வமங்கலமாப்நுயாத்       ll 5 ll

வர்ணகூடார்த்தபாவம்யோ த்யாயன் மந்த்ரம் ஜபேத் ஸதா
க்ரீம் ஸ்வாஹாதக்ஷினே சைவ காலிகே காலிகாதலம்        ll 6 ll

காலபாகஸ்து ஹூம்காரோ ஹ்ரீம் காலகாலிகாம்ஸக:
ஷட்கோணம் நவகோணம் ச காலிகா சக்ரமீரிதம்      ll 7 ll

ஸேஷம் து காலசக்ரம் ஹி காலீகாலமயம் ஸமம்
கூடம் விஜானத: காலீவிஹரேத்ருதி ஸர்வதா       ll 8 ll

சௌபாக்யதாயினீ மாதா ப்ரேமபக்திவஸம்வதா
யோகினீமானஸோல்லாஸா ஸ்ரீ  மஹாகாலரஞ்ஜநீ       ll 9 ll

ஸ்ருங்கார லீலாஸம்முக்தா  லாலித்யமந்தகாஸிநீ
அஸமானதயாஸீலா பக்தலாலனலோலுபா       ll 10 ll

நைவயச்சேதபக்தாய கோபனீயமிமம் ஸ்தவம்
யஸ்து மோஹவஸாத்யச்சேத் பாபிஷ்டஸ்ஸ பவேத்த்ருவம்      ll 11 ll

பாராயணா ப்ரேமபக்த்யா லபதே க்ஷேமமுத்தமம்
காலீமய: புண்யமூர்த்திஸ் சிரஞ்ஜீவி ச மோக்ஷபாக்       ll 12 ll

இதி ஸ்ரீ காலீதந்த்ரே  ஸ்ரீ ஸர்வமங்கலவித்யா நாம ஸ்ரீ தக்ஷினகாளிகா
த்ரிஸதீ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்.

சுபம்

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s