ஸ்ரீ தக்ஷின காலிகா அர்கல ஸ்தோத்ரம்ஸ்ரீ தக்ஷின காலிகா  அர்கல  ஸ்தோத்ரம்


(அர்க்கலம் என்பது வெளிப் பகைவர்கள் நம்மை தாக்காது இருக்க உதவுவது)


குருர் ப்ர்ஹ்மா  குருர் விஷ்ணுர் குருர்   தேவோ  மஹேஸ்வர:
குருஸ்ஸாக்ஷாத்  பரம் ப்ர்ஹ்ம  தஸ்மை  ஸ்ரீ குரவே  நம:

குரு பாதுகா
(உபதேசம் பெற்றவர்கள் கூறவும்)

தத்வாசமனம்

க்ரீம்   ஆத்மதத்வம்  ஸோதயாமி   நமாஸ்ஸ்வாஹா
ஹூம்   வித்யா தத்வம்  ஸோதயாமி   நமாஸ்ஸ்வாஹா
ஹ்ரீம்  ஸிவ  தத்வம்  ஸோதயாமி   நமாஸ்ஸ்வாஹா
க்ரீம்   ஹூம்  ஹ்ரீம் ஸர்வதத்வம்   ஸோதயாமி   நமாஸ்ஸ்வாஹா


ஸமஷ்டி ந்யாசம்


ஓம் ஹ்ரீம்  அஸ்ய  ஸ்ரீ தக்ஷின காளிக அர்க்கல ஸ்தோத்ரஸ்ய ஸ்ரீ காலபைரவ ருஷி: அநுஷ்டுப் சந்த: ஸ்ரீ தக்ஷினகாளிகா தேவதா  ஹ்ரீம் பீஜம், ஹூம் ஸக்தி: க்ரீம் கீலகம் ஸ்ரீ தக்ஷினகாளிகா ப்ராஸாத  ஸித்யர்த்தே ஸர்வ ஸித்தி ஸாதானே ச அர்கலந்யாசே ஜபே விநியோக:


ருஷ்யாதி ந்யாஸா

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ காலபைரவருஷயே நமஸ்ஸிரஸ்ஸி, அனுஷ்டுப்சந்தஸே நமோ முகே  ஸ்ரீ தக்ஷினகாளிகா தேவததாயை நமோ ஹ்ருதயே, ஹ்ரீம் பீஜாய நாமோ குஹ்யே, ஹூம் ஸக்தயே நம: பாதயோ: க்ரீம் கீலகாய நமோ நாபௌ, ஸர்வஸித்தி ஸாதனே  அர்கலந்யாஸே விநியோகாய நமஸ் ஸர்வாங்கே.

வித்யாராஜ்ஞ்யா கரௌ ஸம் ஸோத்யா

கர ந்யாஸம்
                       
க்ராம்        அங்குஷ்டாப்யாம் நம:
க்ரீம்           தர்ஜநீப்யாம் நம:
க்ரூம்         மத்யயமாப்யாம் நம:
க்ரைம்      அனாமிகாப்யாம் நம:
க்ரௌம்   கணிஷ்டிகாப்யம் நம:
கர:             கரதலப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

அங்க ந்யாஸம்

க்ராம்        ஹ்ருதயாநம:
க்ரீம்          ஸிரசே  ஸ்வாஹா
க்ரூம்        ஸிகாயை வஷட்
க்ரைம்      கவசாய ஹும்
க்ரௌம்   நேத்ரத்தராய வஷட்
கர:             அஸ்த்ராய பட்

க்ரீம் பூர்புவஸ்வரோம் இதி திக் பந்த:

த்யானம்:-

பீஜே   ஸஸி  ஸேகரே  தன  ருசி  ஸ்யாமே   த்ரிநேத்ரே  ஸிவே
கட்கச்   சின்ன   ஸிரோ   வரா   பயகரே  போ முண்ட மாலப்ரியே
ப்ரத்யாலீட பதே  ஸவோபரி மஹாகாலேன ஸார்த்தம் ரதே
ஆத்மாயஸ்வ திகம்பரி ஸ்மிதமுகி ஸ்ரீ தக்ஷின காலிகே

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்       ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்       வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்        அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்      அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்     சர்வாத்மனே சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம

அர்க்கலப்ராரம்ப:

நமஸ்தே காலிகே தேவி ஆத்ய பீஜ த்ரய ப்ரியே
வஸமானைய  மே  நித்யம்  ஸர்வேஷாம்  ப்ராணினாம்  ஸதா
கூர்ச்ச யுக்ம  லலாடே  ச   ஸ்தாது  ஸவவாஹினீ
ஸர்வசௌபாக்யஸித்திம்   ச  தேஹி தக்ஷினகாளிகே

புவனேஸீ  பீஜயுக்மம்  ப்ரு யுகே  முண்ட மாலினி
கந்தர்ப்ப ரூபம் மே தேஹி மஹாகாலஸ்ய கேஹினீ
தக்ஷின  காளிகே  நித்யே பித்ருகானனவாஸினி
நேத்ரயுக்மம் ச  மே  தேஹி  ஜ்யோதிரா லோகனம்  மஹத்

ஸ்ரவணே  ச புனர்லஜ்ஜா  பீஜயுக்மம்  மனோஹரம்
மஹாஸ்ருதி  தரத்வம்  ச   மே  திஹி முக்த  குந்தலே
ஹ்ரீம்  ஹ்ரீம்  பீஜத்வயம்  தேவி  பாது  நாஸாபுடே மம
தேஹி  நானாவிதிம்   மஹ்யம்  ஸுகந்திம்  த்வம்  திகம்பரே

புனஸ்த்ரி பீஜப்ரதமம் தந்தௌஷ்ட ரஸனாதிகம்
கத்ய பத்ய மயீம்  வணீம்  காவ்ய ஸாஸ்த்ராத் யலங்க்ருதாம்
அஷ்டாதஸ  புராணாம்  ஸ்ம்ருதீனாம்  கோர  சண்டிகே
கவிதா ஸித்தி   லஹரீம் மம  ஜிஹ்வாம் நிவேஸய

வஹ்னிஜாயா  மஹாதேவீ கண்டிகாயம்  ஸ்திரா  பவ
தேஹிமே  பரமேசானி  புத்தி  ஸித்தி  ரஸாயனம்
துர்யாக்ஷரீ  ஸித்திரூபா  சித்தஸ்வரூபா  மதாலிகா
ஸா  து  திஷ்டது   ஹ்ருத்பத்மே  ஹ்ருதயாநந்   தகாரணா

ஷடக்ஷ்ரி  மஹாகாலீ  சண்டகாலீ  கபாலினீ
ரக்தாஸினீ   கோரதம்ஷ்ட்ரா  புஜயுக்மே ஸதாsவது
ஸப்தாக்ஷரீ  மஹாகாலீ  மஹாகாலரதோத்யதா
ஸ்தனயுக்மே  ஸூர்யகர்ணீ  நரமுண்ட   ஸூகுன்தலா

திஷ்டஸ்வ ஜடரே தேவி அஷ்டாக்ஷரீ ஸூபப்பிரதே
புத்ர பௌத்ர   கலத்ராதி  ஸூஹ்ருந் மித்ராணீ தேஸி மே
தஸாக்ஷரீ மஹாகாலீ  மஹா காலப்ரியா ஸதா
நாபௌ திஷ்டது  கல்யாணீ  ஸ்மஸாநாலயவாஸினீ

சதுரதஸார்ணவா  யா ச ஜயகாலீ  ஸுலோசனா
லிங்கமத்யே ச  திஷ்டஸ்வ  ரேதஸ்வினி  மமாங்கே
குஹ்யமத்யே ஹர்ஷகாலீ  மம திஷ்ட  குலாங்கனே
ஸர்வாங்கே   பத்ரகாலீ ச  திஷ்டமே  பரமாத்மிகே

காலீ பாதயுகே  திஷ்ட  தக்ஷிணேமே  முகே  ஸிவே
கபாலிநீ  ச  யா  ஸக்தி  கட்க முண்ட தரா   ஸிவா
பாதத்வய  குலிஸ்வங்கே  திஷ்டமே   பாபனாசிநீ
குல்லாதேவி  முக்தகேஸி   ரோமகூபேஷு வை  மம

திஷ்டது உத்தமாங்கே  குருகுல்லா  மஹேஸ்வரீ
விரோதினி விரோதே ச மம  திஷ்டது  ஸாங்கரி
விப்ரசித்தா  மஹேசானி  சண்ட  முண்ட  வினாஸினி
மார்க்கே  துர்மார்க்கே  கமனே  உக்ரா  திஷ்டது  மே  ஸதா

ப்ரபா  திக்ஷு  விதிக்ஷு மாம்  தீப்தா  தீப்தம்  கரோது மாம்
நீலா ஸக்திஸ் ச பாதாலே  கனா சாகாஸமண்டலே
பாதுஸக்திர்  பலாகாமே புவம்  மே  புவனேஸ்வரி
மாத்ரா மம   குலே  பாது  முத்ரா  திஷ்டது  மந்திரே

அமிதா மே  யோகினீயா  ச   ஸதா  மித்ர குலப்ரதா
ஸா  மே  திஷ்டது தேவேஸீ  ப்ருதிவ்யாம்  தைத்யதாரிணீ
பிராஹ்மி  பிரஹ்மகுலே  திஷ்ட  மம  சர்வார்ததாயினீ
நாராயணீ  விஷ்ணுமாயா   மோக்ஷத்வாரே  ச  திஷ்டமே

மாஹேஸ்வரி  வ்ருஷாரூடா  கைலாஸாசல  வாஸினீ
ஸிவதாம்  தேஹி சாமுண்டே  புத்ர பௌத்ராதி தாயினீ
கௌமாரி ச குமாராணாம்   ரக்ஷார்த்தம்  திஷ்டமே ஸதா
அபராஜிதா  விஸ்வரூபா  ஜயே  திஷ்ட  ஸ்வாபினீ

வாராஹி  வேத ரூபா ச  ஸாமவேத  பாராயணா
நாரஸிம்ஹி  ந்ரூஸிம்ஹஸ்ய  வக்ஷஸ்தல  நிவாசினீ
ஸா  மே  திஷ்டது  தேவேஸி  ப்ருதிவ்யாம்  தைத்ய  தாரிணீ
ஸர்வேஷாம்  ஸ்தாவராதீனாம்  ஜன்கமானாம் ஸூரேஸ்வரி

ஸ்வேத ஜோத்பிஜாண்டானாம்  சராணாம்  ச  பயாதிகம்
வினாஸாயாபி  மதிம்  தேஹி  தேவி  தக்ஷினகாளிகே

பலஸ்ருதி

ய  இதம் சார்க்கலம்  தேவி  ய:  படேத்  காளிகார்ச்சனே
ஸர்வஸித்திமவாப்னோதி  கேசரோ  ஜாயதே  து  ஸ:


மீண்டும்   ஹ்ருதய ந்யாஸம்,  த்யானம், பஞ்சோபசார  பூஜை செய்யவும்.

சுபம்

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s