சூலினி துர்கா மந்திரம்:

சூலினி  துர்க்கா மந்திரம்:

அஸ்ய ஸ்ரீ  சூலினி துர்கா மஹா மந்த்ரஸ்ய  தீர்க்தமா ருஷி: ககுப் சந்த:
ஸ்ரீ  சூலினிதுர்கா தேவதா ஹூம் பீஜம் ஸ்வாஹா சக்தி   மம ஸர்வா பீஷ்ட ஸித்யர்தே  ஜபே விநியோக:

சூலினி துர்க்கே தேவஸித்த சூபூஜிதே நந்தினி
மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ மஹா யோகேச்வரி ஹும்பட்       அங்குஷ்டாப்      ஹ்ருதயா    

சூலினி துர்க்கே தேவஸித்த சூபூஜிதே நந்தினி
மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ மஹா யோகேச்வரி ஹும்பட்       தர்ஜ                        ஸிரஸே

சூலினி துர்க்கே தேவஸித்த சூபூஜிதே நந்தினி              
மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ மஹா யோகேச்வரி ஹும்பட்       மத்யமா                ஸிகாயை

சூலினி துர்க்கே தேவஸித்த சூபூஜிதே நந்தினி
மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ மஹா யோகேச்வரி ஹும்பட்       அனாமி                  கவசாய

சூலினி துர்க்கே தேவஸித்த சூபூஜிதே நந்தினி
மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ மஹா யோகே ச்வரி ஹும்பட்      கனிஷ்டி                 நேத்ரத்

சூலினி துர்க்கே தேவஸித்த சூபூஜிதே நந்தினி
மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ மஹா யோகேச்வரி ஹும்பட்       கரதல                      அஸ்த்ரா

பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:

த்யானம்

பிப்ராணா சூலபாணாஸ்யரி ஸதர கதா சபா பாசான் கராப்ஜை:
மேகச்யாமா கிரீடோல்லிகித ஜலதரா பீஷணா பூஷணாட்யா
ஸிம்ஹஸ் கந்தாதிரூடா  சதஸ்ருபிரஸிகேடான் விநாவி: பரீதா
கன்யாபி: பின்னதைத்யா பவது பவபயத்வம் ஸினி சூலினீயை:

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்        ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்      ஸர்வாத்மனே சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

மூல மந்த்ரம்

” ஓம் ஸ்ரீம்  ஹ்ரீம் க்லீம்  க்ரௌம் தும்  
ஜ்வல ஜ்வல சூலினீ துஷ்டக்ரஹ ஹும்பட்  ஸ்வாஹா


ஹ்ருதயாதி நியாஸம்  :    பூர் புவஸ்வரோமிதி  திக் விமோக:

த்யானம் –  லமித்யாதி பூஜா  – சமர்ப்பணம்

சுபம்
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s