ஜாதவேதோ துர்கா

ஜாதவேதோ துர்கா

அஸ்ய ஸ்ரீ ஜாதவேதோ   துர்கா மஹாமந்த்ரஸ்ய   கணக ருஷி: தேவி காயத்ரி சந்த: ஸ்ரீ ஜாதவேதோ துர்கா பரமேஸ்வரி தேவதா ஜாதவேதஸேஇதி பீஜம் ஸுநவாமஸோம இதி ஸக்தி   அராதியதோ  நிதஹாதி வேத: இதி  கீலகம் ஸ்ரீ ஜாதவேதோ  துர்கா பிரசாத ஸித்யர்த்தே  ஜபே விநியோக:

ஜாதவேதஸே ஸுனவாம அங்குஷ்டாப்யாம் நம:                ஹ்ருதாய நம:
ஸோமமராதீயத:                  தர்ஜநீப்யாம் நம:                            ஸிரசே ஸ்வாஹா
நிதஹாதிவேத:                     மத்யமாப்யாம் நம:                       சிகாயைவௌஷட்
ஸந: பர்ஷததி துர்கானி      அனாமிகாப்யாம் நம:                   கவசாய ஹூம்
விச்வா நாவேவ                     கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:                நேத்த்ரத்தராய …….
ஸிந்தும் துரிதாத் யக்னி       கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:  அஸ்த்ராய பட்                                                  
பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:

த்யானம்

வித்யுத்நாம ஸமப்ரபாம் ம்ருகபதி ஸ்கந்தஸ்திதாம் பீஷணாம்
கன்யாபி: கரவாளகேட விலஸத் ஹஸ்தாபிரா ஸேவித்ரம்
ஹஸ்தைஸ் சக்ர கதாஸி கேடவிசிகான் சாபம் குணம் தர்ஜநீம்
பிப்ராணா மனலாத்மிகாம் சசிதாரம் துர்க்காம் த்ரிநேத்ராம் பஜே

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்        ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்      ஸர்வாத்மனே  சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

மூல மந்த்ரம்

”  ஜாதவேதஸே  ஸுனவாம ஸோம மராதீயதோ நிதஹாதி  வேத:
ஸந: பர்ஷததி துர்காணிவிச்வா நாவேவஸிந்தும் துரிதாத்யக்னி  “

ஹ்ருதயாதி நியாஸம்  :    பூர் புவஸ்வரோமிதி  திக் விமோக:

த்யானம் –  லமித்யாதி பூஜா  – சமர்ப்பணம்

சுபம்
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s