ஜ்வல துர்கா

ஜ்வல துர்கா

அஸ்ய ஸ்ரீ ஜ்வல துர்கா  மஹாமந்த்ரஸ்ய  ப்ரஹ்மா ருஷி: காயத்திரீ சந்த:  ஸ்ரீ  ஜ்வல துர்கா  தேவதா ஹ்ராம்  பீஜம் ஹ்ரீம் ஸக்தி ஹ்ரூம் கீலகம்  ஸ்ரீ  ஜ்வல துர்கா பிரசாத ஸித்யர்த்தே  ஜபே விநியோக:

ஓம் ஹ்ராம்     அங்குஷ்டாப்யாம் நம:              ஹ்ருதாய நம:

ஓம் ஹ்ரீம்       தர்ஜநீப்யாம் நம:                        ஸிரசே ஸ்வாஹா
ஓம்  ஹ்ரூம்    மத்யமாப்யாம் நம:                    சிகாயைவௌஷட்
ஓம் ஹ்ரைம்      அனாமிகாப்யாம் நம:              கவசாய ஹூம்
ஓம் ஹ்ரௌம்    கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:            நேத்த்ரத்தராய …….
ஓம் ஹர:              கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம: அஸ்த்ராய பட்
பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:

த்யானம்

ஜ்வாலா மாலா வலீடா ஜ்வல சாதனு: சங்க சக்ராஸிகேடான்
சூலம் ஸந்தக் ஜநீம்யா கரஸிரூஹை:ஸந்ததானா த்ரிநேத்ரா
ஔர்வாக்னிம் ஸங்கிரந்தி ரண புவிதிதி ஜான் நாசயந்தீபராஸா
துர்க்கா ஜாஜ்வல்யமானா பவது மமஸதா ஸிம்ஹஸம்ஸ்தா புரஸ்தாத்

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்        ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்       ஸர்வாத்மனே  சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

மூல மந்த்ரம்

”  ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஸௌ: க்லௌம்  ஐம் ஸ்ரீம் ஜ்வலத்துர்க்கே ஏஹயேஹி ஸ்புரப்ரஸ்புர ஆதிவிஷ்ணு ஸோதரீ அஸ்த்ரஜ்வலத் துர்க்கே ஆவேசயாவேசய   ஜ்வலத் துர்க்காய வித்மஹே ஜாஜ்வல்யமானாய தீமஹி தன்னோ படபா நல: ப்ரஸோதயாத்   வமலவரயூம் ஜ்வலத்துர்க்காஸ்த்தே ஹும்பட் ஸ்வாஹா  “
ஹ்ருதயாதி நியாஸம்  :    பூர் புவஸ்வரோமிதி  திக் விமோக:

த்யானம் –  லமித்யாதி பூஜா  – சமர்ப்பணம்

சுபம்

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s