ஜ்வல துர்கா

ஜ்வல துர்கா

அஸ்ய ஸ்ரீ ஜ்வல துர்கா  மஹாமந்த்ரஸ்ய  ப்ரஹ்மா ருஷி: காயத்திரீ சந்த:  ஸ்ரீ  ஜ்வல துர்கா  தேவதா ஹ்ராம்  பீஜம் ஹ்ரீம் ஸக்தி ஹ்ரூம் கீலகம்  ஸ்ரீ  ஜ்வல துர்கா பிரசாத ஸித்யர்த்தே  ஜபே விநியோக:

ஓம் ஹ்ராம்     அங்குஷ்டாப்யாம் நம:              ஹ்ருதாய நம:

ஓம் ஹ்ரீம்       தர்ஜநீப்யாம் நம:                        ஸிரசே ஸ்வாஹா
ஓம்  ஹ்ரூம்    மத்யமாப்யாம் நம:                    சிகாயைவௌஷட்
ஓம் ஹ்ரைம்      அனாமிகாப்யாம் நம:              கவசாய ஹூம்
ஓம் ஹ்ரௌம்    கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:            நேத்த்ரத்தராய …….
ஓம் ஹர:              கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம: அஸ்த்ராய பட்
பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:

த்யானம்

ஜ்வாலா மாலா வலீடா ஜ்வல சாதனு: சங்க சக்ராஸிகேடான்
சூலம் ஸந்தக் ஜநீம்யா கரஸிரூஹை:ஸந்ததானா த்ரிநேத்ரா
ஔர்வாக்னிம் ஸங்கிரந்தி ரண புவிதிதி ஜான் நாசயந்தீபராஸா
துர்க்கா ஜாஜ்வல்யமானா பவது மமஸதா ஸிம்ஹஸம்ஸ்தா புரஸ்தாத்

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்        ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்       ஸர்வாத்மனே  சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

மூல மந்த்ரம்

”  ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஸௌ: க்லௌம்  ஐம் ஸ்ரீம் ஜ்வலத்துர்க்கே ஏஹயேஹி ஸ்புரப்ரஸ்புர ஆதிவிஷ்ணு ஸோதரீ அஸ்த்ரஜ்வலத் துர்க்கே ஆவேசயாவேசய   ஜ்வலத் துர்க்காய வித்மஹே ஜாஜ்வல்யமானாய தீமஹி தன்னோ படபா நல: ப்ரஸோதயாத்   வமலவரயூம் ஜ்வலத்துர்க்காஸ்த்தே ஹும்பட் ஸ்வாஹா  “
ஹ்ருதயாதி நியாஸம்  :    பூர் புவஸ்வரோமிதி  திக் விமோக:

த்யானம் –  லமித்யாதி பூஜா  – சமர்ப்பணம்

சுபம்

Continue reading

Advertisements

லவண துர்கா

லவண துர்கா

அஸ்ய ஸ்ரீ லவண  துர்கா மஹாமந்த்ரஸ்ய  ஆங்கிரஸ: ருஷி: அனுஷ்டுப் சந்த:  ஸ்ரீ    லவண  துர்கா  தேவதா க்ரோம்  பீஜம் ஹ்ரீம் ஸக்தி   ஸ்ரீ  லவண  துர்க்கா பிரசாத ஸித்யர்த்தே  ஜபே விநியோக:

ஓம் சிடி சிடி                                     அங்குஷ்டாப்யாம் நம:              ஹ்ருதாய நம:
ஓம் சண்டால்யை                         தர்ஜநீப்யாம் நம:                          ஸிரசே ஸ்வாஹா
ஓம் மஹாசண்டால்யை            மத்யமாப்யாம் நம:                    சிகாயைவௌஷட்
ஓம் அமுகம் மே                            அனாமிகாப்யாம் நம:                 கவசாய ஹூம்
ஓம் வசமானய                                கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:              நேத்த்ரத்தராய …….
ஓம் ஸ்வாஹா                                கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:  அஸ்த்ராய பட்                                            
பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:

த்யானம்

கரகமல விராஜத் சக்ர சங்காஸி சூலா
பரிலஸித கிரிடா பாடிதானேக தைத்யா
த்ரிநயன லஸிதாங்கீ திக்ம ரச்மி ப்ரகாசா
பவனஸகநி பாங்கீ லாவணீ பாது துர்க்கா ( பாது காத்யாயனீல:)

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்        ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்       ஸர்வாத்மனே  சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

மூல மந்த்ரம்

”  ஓம் சிடி சிடி சண்டால்யை மஹா சண்டால்யை 
அமுகம் மே வசமானய ஸ்வாஹா   “

ஹ்ருதயாதி நியாஸம்  :    பூர் புவஸ்வரோமிதி  திக் விமோக:

த்யானம் –  லமித்யாதி பூஜா  – சமர்ப்பணம்

சுபம்

தீப துர்கா

தீப துர்கா

அஸ்ய ஸ்ரீ தீப  துர்கா மஹாமந்த்ரஸ்ய  பரப்பிரஹ்மருஷி: ப்ருஹதீ சந்த:  ஸ்ரீ தீப  துர்கா  தேவதா ஓம்  பீஜம் ஸ்வாஹா ஸக்தி   ஸ்ரீம் கீலகம் ஸ்ரீ தீப  துர்க்கா பிரசாத ஸித்யர்த்தே  ஜபே விநியோக:

ஓம் ஜாதவேதோ துர்காயை        அங்குஷ்டாப்யாம் நம:      ஹ்ருதாய நம:
ஓம் வன                  துர்காயை        தர்ஜநீப்யாம் நம:                  ஸிரசே ஸ்வாஹா
ஓம்  சூலினி           துர்காயை        மத்யமாப்யாம் நம:              சிகாயைவௌஷட்
ஓம் ஜ்வல              துர்காயை        அனாமிகாப்யாம் நம:          கவசாய ஹூம்
ஓம் கிரி                    துர்காயை        கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:        நேத்த்ரத்தராய …….
ஓம் தீப                     துர்காயை        கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:   அஸ்த்ராய பட்
பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:

த்யானம்

தீபாந்தர் ஜ்வலிதா அரவிந்த ஸத்ருசா ஸிம்ஹானஸ்தா சிவா
சூலேஷ் வாஸ சராரி சங்ககமலா பீதிஷ்ட ஹஸ்தோஜ்வலா
ஸ்ம்பூஜ்யாமரலேக வாஸி பிரஸாவாகேலயந்தீ முதா
ஸ்வாபாதீப்த நிஸா மஹேசரமணீ  துர்காம்பிகாம் ரக்ஷதாம்

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்        ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்       ஸர்வாத்மனே  சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

மூல மந்த்ரம்

”  ஓம் ஆம் ஹ்ரீம் க்ரோம் அமும் துர்கே ஏஹயேஹி ஆவேசய ஆவேசய க்ரோம் தும் துர்க்கே க்ரோம் ஹ்ரீம் ஆம் ஹம்பட் ஸ்வாஹா  “
ஹ்ருதயாதி நியாஸம்  :    பூர் புவஸ்வரோமிதி  திக் விமோக:

த்யானம் –  லமித்யாதி பூஜா  – சமர்ப்பணம்

சுபம்

சாந்தி துர்கா

சாந்தி துர்கா

அஸ்ய ஸ்ரீ சாந்தி  துர்கா மஹாமந்த்ரஸ்ய  சேஷபர்யங்கசாயி பகவான் நாராயண ருஷி: தேவி காயத்ரி சந்த:  ஸ்ரீ சாந்தி  துர்கா பரமேஸ்வரி தேவதா தும்  பீஜம் காம் ஸக்தி   தேவீம்  கீலகம் ஸ்ரீ சாந்தி   துர்கா பரமேஸ்வரி பிரசாதேன ஸர்வோபத்ரவ நிவித்யர்த்தே  ஜபே விநியோக:

ஸர்வக்ஞாயை ஹ்ராம்
                             துர்காயை       அங்குஷ்டாப்யாம் நம:                 ஹ்ருதாய நம:
நித்யத்ருப்த்தாயை ஹ்ரீம்
                             துர்காயை        தர்ஜநீப்யாம் நம:                            ஸிரசே ஸ்வாஹா
அனாதிபோதாயை ஹ்ரூம்
                              துர்காயை       மத்யமாப்யாம் நம:                        சிகாயைவௌஷட்   ஸ்வதந்த்ராஸ்ய ஹ்ரைம்
                              துர்காயை        அனாமிகாப்யாம் நம:                   கவசாய ஹூம்
அலுப்தசக்த்யை ஹ்ரௌம்
                              துர்காயை         கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:                 நேத்த்ரத்தராய …….
அனந்தஸக்த்யை ஹர:
                               துர்காயை         கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:  அஸ்த்ராய பட்                                                
பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:

த்யானம்

சங்கம் சக்ரமஸிம்ச சர்மச சரம் சாபம் கதாம் சூலகாம்
பிப்ராணாவரதாபயாம்ருத கடான் ரத்னௌக பாத்ரம்ததா
பூஷாபிர் மகுடாதிபி: பரிவ்ருதாம் ஹேமாமம்பராம் அம்பிகாம்
த்யாயேத் சந்திரகலான் விதாம் ஸூரக்ணைரீட்யாம் ஜகன் மங்களம்

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்        ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்       ஸர்வாத்மனே  சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

மூல மந்த்ரம்

”  ஓம் ஹ்ரீம் தும் துர்க்காம் தேவீம சரணம்  அஹம் ப்ரபத்யே  “

ஹ்ருதயாதி நியாஸம்  :    பூர் புவஸ்வரோமிதி  திக் விமோக:

த்யானம் –  லமித்யாதி பூஜா  – சமர்ப்பணம்

சுபம்

ஜாதவேதோ துர்கா

ஜாதவேதோ துர்கா

அஸ்ய ஸ்ரீ ஜாதவேதோ   துர்கா மஹாமந்த்ரஸ்ய   கணக ருஷி: தேவி காயத்ரி சந்த: ஸ்ரீ ஜாதவேதோ துர்கா பரமேஸ்வரி தேவதா ஜாதவேதஸேஇதி பீஜம் ஸுநவாமஸோம இதி ஸக்தி   அராதியதோ  நிதஹாதி வேத: இதி  கீலகம் ஸ்ரீ ஜாதவேதோ  துர்கா பிரசாத ஸித்யர்த்தே  ஜபே விநியோக:

ஜாதவேதஸே ஸுனவாம அங்குஷ்டாப்யாம் நம:                ஹ்ருதாய நம:
ஸோமமராதீயத:                  தர்ஜநீப்யாம் நம:                            ஸிரசே ஸ்வாஹா
நிதஹாதிவேத:                     மத்யமாப்யாம் நம:                       சிகாயைவௌஷட்
ஸந: பர்ஷததி துர்கானி      அனாமிகாப்யாம் நம:                   கவசாய ஹூம்
விச்வா நாவேவ                     கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:                நேத்த்ரத்தராய …….
ஸிந்தும் துரிதாத் யக்னி       கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:  அஸ்த்ராய பட்                                                  
பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:

த்யானம்

வித்யுத்நாம ஸமப்ரபாம் ம்ருகபதி ஸ்கந்தஸ்திதாம் பீஷணாம்
கன்யாபி: கரவாளகேட விலஸத் ஹஸ்தாபிரா ஸேவித்ரம்
ஹஸ்தைஸ் சக்ர கதாஸி கேடவிசிகான் சாபம் குணம் தர்ஜநீம்
பிப்ராணா மனலாத்மிகாம் சசிதாரம் துர்க்காம் த்ரிநேத்ராம் பஜே

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்        ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்      ஸர்வாத்மனே  சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

மூல மந்த்ரம்

”  ஜாதவேதஸே  ஸுனவாம ஸோம மராதீயதோ நிதஹாதி  வேத:
ஸந: பர்ஷததி துர்காணிவிச்வா நாவேவஸிந்தும் துரிதாத்யக்னி  “

ஹ்ருதயாதி நியாஸம்  :    பூர் புவஸ்வரோமிதி  திக் விமோக:

த்யானம் –  லமித்யாதி பூஜா  – சமர்ப்பணம்

சுபம்