காளி ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ தக்ஷின காளிகா சர்வசாம்ராஜ்ய மேதாக்ய நாம
சஹஸ்ர நாம மாலா ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ   தக்ஷிணகாளிகா  சர்வ  சாம்ராஜ்ய  மேதாக்ய
 நாம  சாகஸ்ரகசஸ்யச்ச     மஹாகாள  ரிஷி  :
 ப்ரோக்தோ.  அனுஷ்டுப்  சந்த:   பிரகீர்திதம்,
 தேவதா  தக்ஷிணகாளி  மாயா பீஜம் பிரகீர்திதம்,
 ஹூம் சக்தி காளிகா பீஜம் கீலகம் பிரகீர்திதம்,
 தியானம் ச பூர்வத்க்ருத்வா ஸாதயஸ் வேஷ்டஸாதனம  
காளிகா வர தானாதி ச்வேஷ்டார்த்தே விநியோகத :கீலகேன ஷடங்காணி ஷட் தீர்காப்ச்ஜேன காரயேத்.

அத ஸமஷ்டி நியாஸா:


ஒம் ஹ்ரீம் அஸ்ய ஸ்ரீசர்வசாம்ராஜ்ய மேதாய நாம ஸ்ரீ தக்ஷிணகாளிகா
சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர மாலா மஹா மந்த்ரஸ்ச ஸ்ரீ மஹாகாள ருஷி:.
அனுஷ்டுப் சந்த:. ஸ்ரீ தக்ஷிண காளிகா தேவதா. ஹ்ரீம் பீஜம் ஹூம் சக்தி
க்ரீம்  கீலகம் .

க்ரீம்  கார க்ரீம்  ஜபாஸக்தா   இதி பரமோ மந்த்ர:
கர்மகாண்டபரீணாஹா           இதி அர்க்கலம்,
காலச்சக்ரப்பிரமாகாரா            இதி அஸ்த்ரம்,
காமராஜேஸ்வரி   வித்யா        இதி நேத்ரம்,
ககாரவர்ண சர்வாங்கி               இதி கவசம்,
காமத்வஜ சமாரூடா                   இதி யோனி ,
கரவால பராயணா                      இதி தத்வம்,
கபந்தமாலா பரணா                    இதி போதகம்,
காமினி யோக சந்துஷ்டா        இதி திக் பந்தஹ,
காலாஞ்ஜனசமாகாரா              இதி தியானம்,

ஸ்ரீ தக்ஷிணகாளிகா பிரசாத ஸித்தித்வார  மம சர்வாபீஷ்ட சித்யர்த்தே
ஜபே விநியோக:

ஒம் ஹ்ரீம் மஹா காளருஷயே நமஸ்சிரசி,
அனுஷ்டுப் சந்தசே நமோ முகே,
தக்ஷினகாளிகாயை தேவதாயை நமோ ஹ்ருதயே.
ஹ்ரீம் பீஜாய நமோ குஹ்யே. ஹூம் சக்த்தையே நம: பாதயோ,
க்ரீம் கீலகாய நமோ நாபௌ  விநியோகஹ நம சர்வாங்கே.

 கர ந்யாஸம்                           

க்ராம்       அங்குஷ்டாப்யாம் நம:            
க்ரீம்         தர்ஜநீப்யாம் நம:                        
க்ரூம்       மத்யயமாப்யாம் நம:                
க்ரைம்     அநாமிகாப்யாம் நம:              
க்ரௌம்  கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:            
க்ர:            கரதலப்ருஷ்டாப்யாம் நம:      

 அங்கநியாஸம்

க்ராம்         ஹ்ருதயாநம:
க்ரீம்           ஸிரஸே  ஸ்வாஹா
க்ரூம்         ஸிகாயை வஷட்
க்ரைம்       கவசாய ஹும்
க்ரௌம்    நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்
கர:              அஸ்த்ராய பட்


க்ரீம் பூர்புவஸ்வரோம் இதி திக் பந்த:

அத தியாநம்

சவாரூடாம் மஹாபீமாம் கோரதம்ஷ்ட்ராம் ஹசன் முகீம்
சதுர்புஜாம் கட்க முண்ட வரா பய கராம் சிவாம்
முண்டமாலாதராம் தேவீம் லலஜ்ஜிஹ்வாம் திகம்பராம்
ஏவம் சஞ் சிந்தயேத் காளீம் ச்மசானாலய வாசிநீம்

சத்தயச்சிந்நசிர: க்ருபாணமபயம் ஹஸ்தைர் வரம் பிப்ரதீம்
கோராஸ்யாம் ஸ்ரஜாஸுர சிராமுன் முக்த கேசாவலீம்
ஸ்ருக்யஸ்ருக் ப்ரவஹாம் ஸ்மசான நிலையாம் ச்ருத்யோ சவாலங்க்ருதிம்
ச்யாமளாங்கீம் க்ருதமேகலாம்  சவகரைர்  தேவீம் பஜே காளிகாம்

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்        ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்      ஸர்வாத்மனே சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

யோனி முத்ர மற்றும் மத்ஸ்ய முத்ரைகளை  காண்பிக்கவும்.

ஆத்மசுத்தி

அஹம் ஸுவே பிதரமஸ்ய மூர்தன்மம யோநிறப்ர வந்தஸ் ஸமுத்ரே
ததோ விதிஷ்டே புவனானி விச்வோ தாமும் தாம் வர்ஷ்மனோப்ர்சாமி

ஸ்வாத்மபிராணஹூதி

ஒம் நமோ பகவதே அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயீகே
க்ரீம் காளிகே ஸ்ரீமஹாகாள ரமணக்கிளின்நானந்தே
க்ரைம் க்ரௌம் ஹும்பட்.
ஆஹ ஆஹ அஸஈ அஸஈ. ஏஹி ஏஹி.
மம சர்வ ரோகான் சிந்தி சிந்தி
மம ஓஜ ஊர்ஜய ஊர்ஜய
மம சர்வாரிஷ்டம் சமய  சமய
மம  சர்வ கார்யாணி சாதய சாதய
மம சர்வ சத்ரூன் மாரைய மாரைய
மம  ஆயுர் வ்ரித்தய வ்ரித்தய வரந்தேஹி வரந்தேஹி
க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் தக்ஷிண காளிகே
க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா.

(ஸ்வாத்மபிராணஹூதி 6 முறை ஜபிக்கவும்).

ஸ்ரீ வித்யாராங்ஜி காளி மூலமந்த்ரம்

க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் தக்ஷிண காளிகே
க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா.

( ஸ்ரீ வித்யாராங்ஜி மந்த்ரம் 22முறை ஜெபிக்கவும்.)


பிறகு சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர பாராயணம் செய்யவும் .

ஸ்ரீ தக்ஷின காளிகா சஹஸ்ர நாம மாலா ஸ்தோத்ரம் ப்ராரம்பம்


1.          ஒம் க்ரீம்  காலி க்ரூம்    கராலீ  ச  கல்யாணி   கமலா  கலா
             கலாவதீ    கலாட்யா  ச  காலாபூஜ்யா  கலாத்மிகா        

2, கலா ஹ்ருஷ்டா கலாபுஷ்டா   கலாமஸ்தா  கலாகரா
             கலாகோடிசமாபாஸா   கலாகோடிப்ரபூஜிதா

3.          கலாகர்மா  கலாதாரா  கலாபாரா  கலாகமா
             கலாதாரா   கமலினி     ககாரா   கருணா  கவி:  
4.          ககார வர்ண ஸர்வாங்கீ  கலா  கோடிப்ர பூஷிதா
             ககார  கோடி  குணிதா      ககார  கோடி பூஷணா

5.          ககார  வர்ண  ஹ்ருதயா  ககார  மனு  மண்டிதா
             ககார  வர்ண  நிலையா    காகஸப்த  பராயணா  
                               
6.          ககார  வர்ண  முகுடா    ககார வர்ண  பூஷணா
             ககார வர்ண    ரூபா  ச    ககஸப்த  பராயணா  
                                     
7.          ககவீராஸ்பாலரதா   கமலாகரபூஜிதா
             கமலாகர  நாதா   ச     கமலாகர  ரூபத்ருக்                                          

8.          கமலாகர  ஸித்திஸ்தா  கமலாகர  பாரதா
             கமலாகர  மத்யஸ்தா   கமலாகர  தோஷிதா  

9.          கதங்கார  பராலாபா   கதங்கார  பராயணா
             கதங்கார பதாந்தஸ்ஸ்தா  கதங்கார  பதார்த்தபூ:  

10.        கமலாக்ஷி  கமலஜா  கமலாஷப்ர  பூஜிதா
             கமலாக்ஷ  வரோத்யுக்த்தா  ககாரா  கற்பூராக்ஷரா 
                                             ‎
11.        கரதாரா  கரச்சின்னா  கரஸ்யாமா  கரார்ணவா
             கரபூஜ்யா  கரரதா  கரதா  கரபூஜிதா

12.        கரதோயா  கராமர்ஷா  கர்மநாஸா  கரப்ப்ரியா
             கரப்ப்ராணா  கரகஜா  கரகா  கரகாந்தரா

13.        கரகாசல  ரூபா ச  கரகாசல ஸோபிநீ
             கரகாசல  புத்ரீ ச கரகாசல தோஷிதா

14.        கரகாசல  கேஹஸ்தா  கரகாசல  ரக்ஷினி
             கரகாசல  சம்மாந்யா     கரகா  ச  ககாரிணீ

15.        கரகாசல  வர்ஷாட்யா  கரகாசல  ரஞ்சிதா
             கரகாசல  காந்தாரா        கரகாசல  மாலினி

16.        கரகாசல  போஜ்யா  ச   கரகாசல  ரூபிணி
             கராமலக  சம்ஸ்தா  ச   கராமலக  ஸித்திதா  

17.        கராமலக  சம்பூஜ்ய  கராமலக  தாரிணீ
             கராமலக    காளி   ச கராமலக  ரோசினி

18.        கராமலக  மாதா ச  கராமலக  சேவினி
             கராமலக  வத்யேயா  கராமலக  தாயினி

19.        கஞ்சநேத்ரா   கஞ்சகதி:   கஞ்ஜஸ்தா    கஞ்சதாரிணீ
             கஞ்சமாலாப்ரியகரீ   கஞ்சரூபா ச  கஞ்சனா

20.        கஞ்சஜாதிஹி  கஞ்சகதிஹி   கஞ்சஹோம  பராயணா
             கஞ்சமண்டல  மத் யஸ்தா     கஞ்சாபரண பூஷிதா

21.        கஞ்சஸம்மானநிரதா   கஞ்ஜோ பத்திபராயணா
             கஞ்சராசி ஸமாகாரா   கஞ்சாரண்ய நிவாசினி

22.        கரஞ்சவ்ருக்ஷ மத்யஸ்தா   கரஞ்சவ்ருக்ஷ வாசினி
             கரஞ்சபல பூஷாட்யா    கரஞ்ஜாரண்ய வாஸினி

23.        கரஞ்சமாலாபரணா     கரவால பராயணா
             கரவாலப்ரஹ்ருஷ்டாத்மா  கரவாலப்ரியா கதி:

24.        கரவாலப்ப்ரியா  கன்யா  கரவால விஹாரிணீ
             கரவாலமயீ         கர்ம்ம    கரவாலப்ரியங்கரி

25.        கபந்த மாலாபரணா    கபந்த ராசி மத்யகா
             கபந்தா கூடசம்ஸ்தானா  கபந்தாநந்த பூஷணா

26.        கபந்த நாதஸந்துஷ் டா   கபந்தாஸன தாரிணீ
             கபந்தக்ருஹ மத்யஸ்தா  கபந்தவனவாசினி

27.        கபந்தா  காஞ்சீகரணி  கபந்தராஸீ பூஷணா
             கபந்தமாலாஜயதா    கபந்ததேஹவாஸினி

28.        கபந்தாஸநமான்யா ச   கபால மால்ய தாரிணீ
             கபாலமாலா மத்யஸ்தா    கபாலவ்ரததோஷிதா

29.        கபாலதீபஸந்துஷ்டா   கபால தீபரூபிணீ
             கபாலதீபவரதா   கபாலீ   கஜ்ஜலஸ்திதா

30.        கபாலமாலாஜயதா     கபால ஜபதோஷிணீ
             கபால ஸித்திஸம்ஹ்ருஷ்டா  கபாலபோஜநோத்யதா

31.        கபாலவ்ரதஸம்ஸ்தானா  கபாலிகமலாலயா
             கவித்வாம்ருதஸாரா ச      கவித்வாம்ருதஸாகரா

32.        கவித்வசஸித்தி    ஸம்ஹ்ருஷ்டா   கவித்வாதானகாரிணீ
             கவிபூஜ்யா   கவிகதி:   கவிரூபா   கவிப்ப்ரியா

33.        கவிப்ரஹ்மானந்தரூபா   கவித்வ்ரத தோஷிதா
             கவிமானஸஸம்ஸ்தானா   கவிவாஞ்சாப்ரபூரிணீ

34.        கவி கண்டஸ்திதா  கம் ஹ்ரீம்  கம் கம் கம் கவிபூர்திதா
             கஜ்ஜலா  கஜ்ஜலாதானமானஸா  கஜ்ஜலப்ரியா

35.        கபாலி   கஜ்ஜலஸமா  கஜ்ஜலேஸப்ர பூஜிதா
             கஜ்ஜலார்ணவ  மத்யஸ்தா  கஜ்ஜலானந்த ரூபிணி

36.        கஜ்ஜலப்ரியஸந்துஷ்டா  கஜ்ஜலப்ரிய  தோஷிணி
             கபாலமாலாபரணா    கபாலகரபூஷணா

37.        கபாலி கரபூஷாட்யா  கபால சக்ர மண்டிதா
             கபால  கோடிநிலையா  கபால துர்க்ககாரிணீ

38.        கபால  கிரி சம்ஸ்தானா   கபால சக்ரவாசஸினி
             கபால  பாத்ர சந்துஷ்டா  கபாலார்க்ய பராயணா

39.       கபாலார்க்யப்ரியப்ராணா  கபாலார்க்ய வரப்ப்ரதா
            கபால சக்ரரூபா ச  கபாலரூப மாத்ரகா

40.        கதலி  கதலிரூபா  கதலி வனவாசினி
             கதலி  புஷ்பசம்ப்ரீதா  கதலிபலமானஸா

41.       கதலீஹோம  சந்துஷ்டா  கதலிதர்சநோத்யதா
            கதலிகர்பமத்யஸ்தா        கதலிவன சுந்தரீ

42.        கதம்பபுஷ்பநிலயா     கதம்பவனமத்யகா
             கதம்ப குஸூமாமோதா  கதம்பவன தோஷிணீ

43.        கதம்ப புஷ்ப சம்பூஜ்யா   கதம்பபுஷ்ப ஹோமதா
             கதம்பபுஷ்ப மத்யஸ்தா  கதம்பபலபோஜிநீ

44.        கதம்பகானனாந்தஸ்தா  கதம்பாசல வாசினநீ
             கக்ஷபா  கக்ஷபாராத்யா  கக்ஷபாஸன ஸம்ஸ்திதா 

45         கர்ணபூரா  கர்ணநாசா  கர்ணாட்யா  காலபைரவீ
             கலப்ரீதா  கலஹதா   கலஹா  கலஹாதுரா

46.        கர்ணயக்ஷி  கர்ணவார்த்தா  கதினி  கர்ணஸுந்தரீ
             கர்ணபிஸாஸினி  கர்ணமஞ்சரி  கபிகக்ஷதா 

47.        கவிகக்ஷவிரூபாட்யா    கவிகக்ஷஸ்வரூபிணி
             கஸ்தூரிம்ருக ஸம்ஸ்தானா   கஸ்தூரிம்ருக  ரூபிணி

48.        கஸ்தூரி ம்ருக  சந்தோஷா   கஸ்தூரிம்ருகமத்தியகா
             கஸ்தூரி  ரஸநிலாங்ககீ   கஸ்தூரி கந்ததோஷிதா

49.        கஸ்தூரி  பூஜகப்ராணா   கஸ்தூரி  பூஜகப்ரியா
             கஸ்தூரி  பிரேம ஸந்துஷ்டா  கஸ்தூரி பிராணதாரிணீ

50.        கஸ்தூரி  பூஜகானந்தா    கஸ்தூரீ  கந்தரூபிணீ
             கஸ்தூரீ  மாலிகாரூபா  கஸ்தூரீ போஜனப்ரியா

51.        கஸ்தூரீ  திலகானந்தா  கஸ்தூரீ திலகப்ப்ரியா
             கஸ்தூரீ  ஹோமசந்துஷ்டா  கஸ்தூரீ தர்பணோத்யதா

52.        கஸ்தூரீ மார்ஜ்ஜனோத்யுக்தா  கஸ்தூரீ சக்ரபூஜிதா
             கஸ்தூரீ புஷ்பசம்பூஜ்யா  கஸ்தூரீ சர்வணோத்யதா

53.        கஸ்தூரீ கர்ப்பமத்யஸ்தா  கஸ்தூரீ வஸ்த்ர தாரிணீ
             கஸ்தூரீ காமோதரதா   கஸ்தூரீ வனவாசினி

54.        கஸ்தூரீ வனஸம்ரக்ஷா     கஸ்தூரீ பிரேமதாரிணீ
             கஸ்தூரீ சக்திநிலயா    கஸ்தூரீ சக்தி குண்டகா

55.        கஸ்தூரீ குண்டஸம்ஸ்நாதா  கஸ்தூரீ குண்டமஜ்ஜனா
             கஸ்தூரீ ஜீவசந்துஷ்டா       கஸ்தூரீ ஜீவதாரிணி

56.        கஸ்தூரீ பரமாமோதா     கஸ்தூரீ ஜீவனக்ஷமா
             கஸ்தூரீ ஜாதிபாவஸ்தா   கஸ்தூரீ கந்தசும்பனா

57.        கஸ்தூரீ கந்தஸம்ஸோபா விராஜிதகபோலபூ:
             கஸ்தூரீ மதநாந்தஸ்தா   கஸ்தூரீ மதஹர்ஷதா

58.        கஸ்தூரீ கவிதானாட்யா  கஸ்தூரீ க்ருஹ மத்தியகா
             கஸ்தூரீ பர்ஸகப்ராணா  கஸ்தூரீ விந்தகாந்தகா

59.        கஸ்தூர்யாமோதரஸிகா   கஸ்தூரீ க்ரீடநோத்யதா
             கஸ்தூரீ தானநிரதா   கஸ்தூரீ வரதாயினி

60.        கஸ்தூரீ ஸ்தாபனா ஸக்தா  கஸ்தூரீ ஸ்தான ரஞ்ஜினி
             கஸ்தூரீ குஸலப்ரஸ்னா  கஸ்தூரீ ஸ்துதிவந்திதா

61.        கஸ்தூரீ வந்தகாராத்யா   கஸ்தூரீ ஸ்தான வாஸினி
             கஹரூபா கஹாட்யா ச  கஹாநந்த கஹாத்மபூ:

62.        கஹபூஜ்யா  காஹத்யாக்யா  கஹஹேயா   கஹாத்மிகா
             கஹமாலா  கண்டபூஷா  கஹமந்திர ஜபோத்யதா

63.        கஹனாமஸ்ருதிபரா  கஹநாம பராயணா
             கஹா பாராயணரதா    கஹதேவீ  கஹேஸ்வரி

64.        கஹஹேது:  கஹானந்தா    கஹநாத பராயணா
             கஹமாதா  கஹூந்தஸ்தா  கஹமந்த்ரா  கஹேஸ்வரி

65.        கஹகேயா  கஹராத்யா    கஹத்த்யான பராயணா
             கஹதந்த்ரா  கஹகஹா    கஹசர்யா பராயணா

66.        கஹாசாரா கஹகதி:    கஹதாண்டவ காரிணீ
             கஹாரண்யா  கஹகதி:  கஹசக்தி பராயணா

67.        கஹராஜ்யநதா கர்மசாக்ஷிணீ  கர்ம்ம ஸுந்தரி
             கர்மவித்யா கர்மகதி:   கர்ம தந்த்ர பராயணா

68.        கர்மமாத்ரா கர்மகாத்ரா கர்மதர்ம்ம பராயணா
             கர்மரேகா நாசகர்த்ரி   கர்மரேகா விநோதிநி

69.        கர்மரேகா மோஹகரி  கர்மகீர்த்தி பராயணா
             கர்மவித்யா கர்மஸாரா கர்மதாரா ச கர்மபூ:

70.        கர்மகாரி கர்மஹாரி    கர்ம கௌதுகஸுந்தரி
             கர்மகாலி கர்மதாரா    கர்மச்சின்ன்னா ச கர்மதா

71.        கர்ம்மசாண்டாளினி   கர்மவேதமாதா ச கர்மபூ:
             கர்மகாண்டரதானந்தா  கர்மகாண்டாநு மாநிதா

72.        கர்மகாண்ட பரீணாஹா கமடீ  கமடாக் ருதி:
             கமடாராத்ய ஹ்ருதயா  கமடா கண்டஸுந்தரீ

73.        கமடாஸன சம்சேவ்யா   கமடீ கர்மதத்பரா
             கருணாகர காந்தா  ச கருணாகர வந்திதா

74.        கடோரா கர மாலா ச  கடோரா குச தாரிணீ
             கபர்த்தினி கபடினி  கடினி கங்கபூஷணா

75.        கரபோரு: கடினதா  கரபா   கரபாலயா
             கலபாஷா மயி  கல்பா  கல்பனா கல்பதாயினீ

76.        கமலஸ்தா கலாமாலா கமாலஸ்யா க்வணத்ப்ரபா
             ககுத்மினி   கஷ்டவதீ    கரணீய கதார்ச்சிதா

77.        கசார்ச்சிதா கசதனநு:     கசஸுந்தர தாரிணீ
             கடோரா குசஸம்லக்னா  கடிஸூத்ர விராஜிதா

78.        கர்ணபக்ஷப்ரியா கந்தா  கதா கந்தகதி: கலி:
             கலிக்னீ கலிதூதி ச கவிநாயக பூஜிதா

79.        கண கக்ஷா நியந்த்ரீ  ச  காசித் கவிவரார்ச்சிதா
             கர்த்ரீ ச கர்த்ருகாபூஷா கரிணீ  கர்ணஸத்ருபா

80.        கரணேசி கரணபா கலவாசா கலாநிதி:
             கலனா கலனா தாரா கலனா காரிகா கரா

81.        கலகேயா கர்க்கராஸி:  கலகேயப்ர பூஜிதா
             கன்யாராஸி:  கன்யகா ச  கன்யகாப்ரிய பாஷிணீ

82.        கன்யகாதான சந்துஷ்ட்டா  கன்யகாதான  தோஷிணீ
             கன்யாதானா கரானந்தா   கன்யதானக் க்ருஹேஷ்டதா

83.        கர்ஷணா கக்ஷதஹனா   காமிதா கமலாஸனா
             கரமாலானந்தகர்த்ரீ     கரமாலாப்ர போஷிதா

84.        கரமாலா ஸயானந்தா   கரமாலா ஸமாகமா
             கரமாலா ஸித்திதாத்ரி  கரமாலா கரப்ரியா

85.        கரப்ப்ரியா கரரதா கரதான பராயணா
             கலானந்தா   கலிகதி:    கலபூஜ்யா   கலப்ரசஸூ:

86.        கலநாதநிநா தஸ்தா    கலநாத வரப்ரதா
             கலநாதஸமாஜஸ்தா  கஹோலா ச கஹோலதா

87.        கஹோலகேஹ  மத்யஸ்தா  கஹோலவரதாயிநீ
             கஹோலா கவிதாதாரா   கஹோலருஷிமானிதா

88.        கஹோலமானஸாராத்யா  கஹோலவாக்ய காரிணீ
             கர்த்ருரூபா கர்த்ருமயி  கர்த்ருமாதா ச கர்த்தரீ

89.        கநீனா  கனகாராத்யா கநீநகாமயி ததா
             கநீனா  நந்தநிலயா   கனகானந்த தோஷிதா

90.        கநீனகா கராகாஷ்டா கதார்ணவகரீ கரீ
             கரிகம்யா கரிகதி:    கரித்வஜப பராயணா

91.        கரிநாதப்ரியா கண்டா கதானகப்ரதோஷிதா    
             கமநீயா கமனகா   கமனீயவிபூஷணா

92.        கமநீயசமாஜஸ்தா   கமநீயவ்ரதப்ரியா
             கமனீய குணாராத்யா  கபிலா கபிலேஸ்வரீ

93.        கபிலாராத்யஹ்ருதயா கபிலாப்ரிய வாதிநீ
             கஹச்சக்ர மந்த்ர வர்ணா கஹசக்ர ப்ரஸுனகா

94.        க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம்  ஸ்வரரூபா ச க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம் வரப்ப்ரதா
             க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம் ஸித்திதாத்ரீ க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம் ஸ்வரூபிணீ

95.        க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம் மந்த்ரவர்ணா க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம் பிரஸு: கலா
             கவர்க்கா ச கபாடஸ்தா கபாடோத்காடனக்ஷமா

96.        கங்காலீ ச கபாலீ ச கங்காலப்ப்ரிய பாஷிணீ
             கங்கால பைரவா ராத்யா கங்காலமானஸஸ்திதா

97.        கங்காலமோஹநிரதா   கங்காலமோஹதாயிநீ
             கலுஷக்நீ கலுஷஹா    கலுஷார்த்தி விநாஸீநீ

98.        கலிபுஷ்பா கலாதானா  கஸிபு:  கஸ்யபார்ச்சிதா
             கஸ்யபா கஸ்பாராத்யா கலிபூர்ணா கலேவரா

99.        கலேவரகரீ காஞ்சி  கவர்க்கா ச கராலகா
             கராலபைரவாராத்யா  கரால பைரவேஸ்வரீ

100.      கராலா கலனாதாரா   கபர்தீஸ வரப்ப்ரதா
             கபர்த்தீஸப்ரேமலதா கபர்த்தீ மாலிகாயுதா   

101.      கபர்த்திஜபமாலாட்யா கரவீரப்ப்ரசஸுனதா
             கரவீரப்ரியப்ராணா    கரவீரப்ர பூஜிதா

102.      கர்ணிகாரஸமாகாரா  கர்ணிகாரப்ரபூஜிதா
             கரீஷாக்னிஸ்திதா  கர்ஷா  கர்ஷமாத்ர ஸுவர்ணதா

103.      கலஸா கலஸா ராத்யா கக்ஷாயா கரிகானதா
             கபிலா கலகண்டீ ச கலி: கல்பலதா மதா

104.      கல்பலதா கல்பமாதா  கல்பகாரி ச கல்பபூ:
             கர்பூராமோதருசிரா   கர்பூரா மோததாரிணீ 

105.      கர்பூரமாலாபரணா  கற்பூரவாச பூர்த்திதா
             கர்பூரமாலாஜயதா  கர்பூரார்ணவ மத்யகா

106.      கர்பூரதர்பணரதா    கடகாம்பர தாரிணீ
             கபடேஸ்வர சம்பூஜ்யா கபடேஸ்வரரூபிணீ

107.      கடு: கபித்வராஜாத்யா கலாபபுஷ்பதாரிணீ  
             கலாபபுஷ்பருசிரா   கலாபபுஷ்பபூஜிதா

108.      க்ரகசா  க்ரகசாராத்யா   கதம்ப்ரமகரா லதா
             கதங்கார விநிர்முக்தா  காலி காலக்ரியா க்ரது:

109.      காமினி  காமினி பூஜ்யா  காமினி புஷ்பதாரிணீ
             காமினி புஷ்ப நிலையா  காமினி புஷ்ப பூர்ணிமா

110.      காமினி  புஷ்ப பூஜார்ஹா காமினி புஷ்ப பூஷணா
             காமினி புஷ்ப திலகா காமினி குண்டசும்பனா

111.      காமினி யோகசந்துஷ்டா காமினி யோகபோகதா
             காமினி குண்டஸம்மக்னா காமிநிகுண்ட மத்யகா

112.      காமினி  மானஸாராத்யா  காமிநிமானதோஷிதா
             காமிநீ மானஸஞ்சாரா   காலிகா கால காலிகா

113.      காமா ச காமாதேவி ச  காமேஸீ காமசம்பவா
             காமபாவா காமரதா   காமார்த்தா காமமஞ்சரி

114.      காமமஞ்ஜீரரணீதா  காமதேவப்ரியாந்தரா
             காம  காலி  காமகலா காளிகா கமலார்சிதா

115.      காதிகா   கமலா   காலி   காலாநல  ஸமப்ரபா
             கல்பாந்த தஹனா   காந்தா   காந்தாரப்ரியவாசினி

116.      காலபூஜ்யா  காலரதா காலமாதா ச  காலினி
             காலவீரா  காலகோரா  காலசித்தா ச  காலதா

117.      காலாஞ்ஜன  ஸமாகாரா  காலாஞ்ஜன நிவாஸினி
             கலருத்தி:  காலவ்ருத்தி:  காராக்ருஹ விமோசினி

118.      காதிவித்யா  காதிமாதா  காதிஸ்தா  காதிஸுந்தரி
             காஸீ காஞ்சி ச  காஞ்சிஸா  காசிச வரதாயினி

119.      க்ரீம் பீஜா சைவ  க்ராம் பீஜஹ்ருதயாய நமஸ்ஸ்ம்ருதா
             காம்யா  காம்யகதி:  காம்யஸித்திதாத்ரீ  ச காமபூ:

120.      காமாக்யா  காமரூபா  ச காமசாபவிமோசினி
             காமதேவ  கலாராமா   காமாதேவி  கலாலயா

121.      காமராத்ரி   காமதாத்ரி   காந்தாராசல வாஸினி
             காமரூப   காலகதி:   காமயோக பராயணா

122       காமஸம்மர்தனரதா  காமகேஹ விகாஸினி
             காலபைரவ  பார்யா  ச  காலபைரவ காமினி

123       காலபைரவ  யோகஸ்தா  காலபைரவ போகதா
             காமதேநு:   காமதோக்த்ரி  காமமாதா  ச காந்திதா

124.      காமுகா  காமுகாராத்யா  காமுகானந்த வர்திநீ
             கார்த்தவீர்யா  கார்த்திகேயா  கார்த்திகேயப்ர பூஜிதா

125.      கார்ய்யா  காரணதா  கார்யகாரிணீ  காரணாந்தரா
             காந்திகம்யா  காந்திமயி  காத்யா  காத்யாயனீ ச கா

126.      காமஸாரா  ச  காஸ்மீரா காஸ்மீராசாரதத்பரா
             காமாரூபா  சாரரதா   காமரூபாப்ரியம்வதா

127.       காமரூபா  சாரசஸித்தி:   காமரூபா மானோமயீ
              கார்த்திகா  கார்திகாராத்யா  காஞ்சனாரப்ர ஸுனபூ:

128.       காஞ்சனாரப்ரஸுனாபா  காஞ்சனாரப்ர பூஜிதா
              காஞ்சரூபா  காஞ்சபூமி:   காம்ஸ்ய பாத்ரப்போஜிநீ

129.       காம்ஸ்யத்வனிமயீ   காமசஸுந்தரீ  காமசும்பனா
              காமபுஷ்பப்ரதீகாஸா  காமத்ருமஸமாகமா

130.       காமபுஷ்பா  காமபூமி:  காமபூஜ்யா  ச காமதா
              காமதேஹா  காமகேஹா  காமபீஜ பராயணா

131.       காமத்வஜசமாரூடா  காமத்வஜ ஸமாஸ்திதா
              காஸ்யபீ   காஸ்ய பாராத்யா  காஸ்யபாநந்த தாயிநீ

132.       காலிந்தீஜல ஸங்காஸா   காலிந்தீஜல பூஜிதா
              காதேவா பூஜா நிரதா   காதேவா பரமார்ததா

133.       கார்மணா  கார்மணா  காரா காமா கார்மண காரிணீ
              கார்மனத்ரோடனகரீ  காகினி  காரணாஹ்வயா

134.       காவ்யாம்ருதா ச காலிங்கா   காலிங்கமர்தநோத் யதா
              காலா குருவீ பூஷாட்யா   காலா குருவி பூதிதா

135.       காலாகுருஸுகந்தா ச  காலாகுருப்ர தர்பணா
              காவேரி  நீரசம்ப்ரீதா   காவேரிதீர வாசினி

136.       காலசக்ரப்ரமாகாரா   காலசக்ர நிவாசிநீ
              கானனா  கானனாதாரா  காரு:   காருணிகாமயி

137.       காம்பில்ய வாசிநீ  காஷ்டா  காமபத்நீ  ச காமபூ:
              காதம்பரீ  பானரதா  ததா  காதம்பரி  கலா

138. காமவந்த்யா  ச காமேஸீ   காமராஜப்ர  பூஜிதா
              காமராஜேஸ்வரி வித்யா   காமா கௌதுக ஸுந்தரி

139.       காம்போஜஜா  காஞ்சனதா  காம்ஸ்ய  காஞ்சன  காரிணீ
              காஞ்சனாத்ரீ ஸமாகாரா   காஞ்சநாத்ரிப்ர தானதா

140.       காமா கீர்த்தி  காம கேஸி  காரிகா  காந்தராஸ்ரயா
              காமபேதி  ச காமார்த்தி நாசினி  காமபூமிகா

141.       காலநிர்ணாஸினி  காவ்யவனிதா  காமரூபிணீ
              காயஸ்தா  காமசந்தீப்தீ:  காவ்யாதா  காலசுந்தரி

142.       காமேஸி  காரணவரா  காமேஸி  பூஜநோத்யதா
              காஞ்சிநூபுர  பூஷாட்யா கும்குமா பரணாந்விதா

143.       காலசக்ரா  காலகதி:   காலச்சக்ர மனோபவா
              குந்தமத்யா  குந்தபுஷ்பா  குந்தபுஷ்பப்ரியா குஜா

144.       குஜமாதா  குஜாராத்யா  குடாரா வர தாரிணீ
              குஞ்சரஸ்தா  குஸரதா   குஸேஸய விலோசனா 

145.       குநடி  குரரி  குத்ரா  குரங்கி  குடஜாஸ்ரயா
              கும்பீநஸ  விபூஷா  ச  கும்பீநஸ வதோத்யதா

146.       கும்பகர்ண  மநோல்லாஸா  குலசூடாமணி: குலா
              குலாலக்ருஹ  கன்யா ச  குலா  சூடாமணீப்ரியா

147.       குலபூஜ்யா   குலாராத்யா  குலபூஜா பராயணா
              குண்டபுஷ்பப்ரஸன்னாஸ்யா  குண்டகோலோத் பவாத்மிகா

148.       குண்டகோலோத் பவாதாரா   குண்டகோலமயீ குஹு:
              குண்டகோலப்ரியப்ராணா   குண்டகோலப்ர பூஜிதா

149.       குண்டகோல மனோல்லாஸா   குண்டகோல பலப்ரதா
              குண்டதேவரதா  க்ருத்தா    குல  ஸி த்திகரா பரா

150.       குலகுண்டஸமாகாரா  குலகுண்ட ஸமானபூ:
              குண்டஸித்தி:  குண்டருத்தி:  குமாரீ பூஜனோத்ஸுகா

151.       குமாரீ பூஜகப்ராணா  குமாரீ பூஜகாலையா
              குமாரீ காமஸந்துஷ்டா  குமாரீ பூஜனோத்  ஸுகா

152.       குமாரீ வ்ரத  சந்துஷ்டா  குமாரீ  ரூபதாரிணீ
              குமாரீ போஜனப்ரீதா   குமாரீ ச குமாராதா

153.       குமாரமாதா  குலதா    குலயோனி:  குலேஸ்வரீ
               குலலிங்கா  குலாநந்தா  குலரம்யா  குதர்க்கத்ருக்

154.        குந்தீ ச குலகாந்தா ச குலமார்க்க பராயணா
               குல்லா ச குருகுல்லா ச குல்லுகா குலகாமதா

155.        குலிஸாங்கீ  குப்ஜிகா ச குப்ஜிகானந்த வர்த்திநீ  
               குலினா  குஞ்சரகதி:  குஞ்சரேஸ்வர காமினி

156.        குலபாலீ  குலவதீ ததைவ   குலதீபிகா
               குலயோகேஸ்வரீ  குண்டா  குங்குமாருண விக்ரஹா

157.        குங்குமானந்த  சந்தோஷா  குங்குமார்ணவ வாஸிநீ
               குஸூமா  குஸூமப்ரீதா  குலபூ:  குலசுந்தரீ

158.        குமுத்வதீ   குமுதிநீ  குஸலா   குலடாலயா
               குலடாலய  மத்யஸ்தா  குலடாஸங்க தோஷிதா

159.        குலடாபவநோத்யுக்தா   குஸாவர்த்தா குலார்ணவா
               குலார்ணவா சாரரதா   குண்டலீ குண்டலாக்ருதி:

160.        குமதீ  ச குலஸ்ரேஷ்டா  குலசக்ர பராயணா
               கூடஸ்தா   கூடத்ருஷ்டிஸ்ச  குந்தலா குந்தலாக்ருதி:

161.        குஸலா  க்ருதீரூபா ச கூர்ச்சபீஜதரா ச கூ:
               கும் கும் கும் கும் ஸப்தரதா க்ரூம் க்ரூம் க்ரூம் பராயணா

162.        கும் கும் கும் கும் ஸப்தநிலயா   குக்குராலய வாஸினி
               குக்குராஸங்கசம்யுக்தா   குக்குரானந்த விக்ரஹா

163.        கூர்ச்சாரம்பா  கூர்ச்சபீஜா  கூர்ச்சஜாபபராயணா
               குசஸ்பர்ஸன  ஸந்துஷ்டா  குசாலின்கனஹர்ஷதா

164.        குகதிக்நீ  குபேரார்ச்யா  குசபூ:  குலநாயிகா
               குகாயனா  குசதரா  குமாதா  குந்ததந்திநீ

165.        குகேயா  குஹராபாஸா  குகேயா  குக்னதாரிகா
               கீர்த்தி:   கிராதிநீ  க்லின்னா  கின்னரீ  கின்னரீ க்ரியா

166.        க்ரீம்காரா  க்ரீம் ஜபாஸக்தா  க்ரீம் ஹூம் ஸ்த்ரீம் மந்த்ரரூபிணீ
               க்ரீம் மீரிதத்ருஸாபாங்கீ  கிஸோரீ ச கிரீடினி

167.        கீடபாஷா கீடயோநீ: கீடமாதா ச கீடதா
               கிம்ஸுகா  கீரபாஷா  க்ரியாஸாரா  க்ரியாவதி

168.        கீம் கீம் ஸப்தபரா சைவ க்லீம் க்லூம் க்லைம்  க்லௌம் ஸ்வரூபிணீ
               காம் கீம் கூம் கைம் ஸ்வரூபா ச க: பட்மந்த்ரஸ்வரூபிணீ

169.        கேதகீபூஷணானந்தா   கேதகீபரணாந்விதா
               கைகரா கேஸிநீ  கேஸீ    கேஸீஸுதனதத்பரா

170.        கேஸரூபா  கேஸமுக்தா  கைகேயி  கௌஸிகீ  ததா
               கைரவா  கைரவாஹ்லாதா  கேஸரா  கேது ரூபிணீ

171.        கேசவாராத்யஹ்ருதயா  கேசவா சக்தமானஸா
               க்லைப்யவினாஸிநீ  க்லைம்  ச க்லைம்பீஜ ஜபதோஷிதா

172.        கௌசல்யா  கௌஸலாஷீ  ச கோஸா ச கோமலா ததா
               கோலாபுரநிவாஸா  ச  கோலாஸுர வினாசிநீ

173.        கோடிரூபா  கோடிரதா  க்ரோதிநீ  க்ரோதரூபிணீ
               கேகா ச கோகிலா  கோடி: கோடிமந்த்ரபராயணா

174.        கோட்யனந்த  மந்த்ரயுதா  க்ரைம்ரூபா கேரலலாஸ்ரயா
               கேரலாசார நிபுணா  கேரலேந்த்ர க்ருஹஸ்திதா

175.        கேதாராஸ்ரம ஸம்ஸ்தா ச கேதாரேசஸ்வர பூஜிதா
               க்ரோதரூபா  க்ரோதபதா  க்ரோதமாதா  கௌஸிகீ

176.        கோதண்ட தாரிணீ  க்ரௌஞ்சா  கெளஸிகா  கௌலமார்க்ககா
               கௌலினி  கௌலிகாராத்யா  கௌலிகா  காரவாசிநீ

177.        கௌதுகீ  கௌமுதீ  கௌலா  குமாரீ  கௌரவார்சிதா
               கௌண்டின்யா  கௌஸிகீ  க்ரோதஜ்வலா பாசஸுர ரூபிணீ  

178. கோடி: காலானலஜ்வாலா   கோடிமார்த்தண்ட விக்ரஹா
               க்ருத்திகா  கிருஷ்ணவர்ணா  கிருஷ்ணா  க்ருத்யா  க்ரியாதுரா

179.        க்ருஸாங்கீ  க்ருதக்ருத்யா  ச க்ர:பட் ஸ்வாஹா ஸ்வரூபிணீ
               க்ரௌம்  க்ரௌம்  ஹும்பட்  மந்த்ரவர்ணா
               க்ரீம்   ஹ்ரீம்  ஹும்பட்  நமஸ்ஸ்வதா  

179 1/2   க்ரீம் க்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ததா
               ஹூம்  ஹூம்பட்  ஸ்வாஹா  மந்த்ரரூபிணீ                                   


காளீயின் திரு நாமத்தின் முதல் அக்ஷரமாகிய ” க” காரத்தை ஆதியாகக்
கொண்ட ஆயிரம் நாமங்கள் அடங்கிய திவ்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரம்
முற்றுப் பெற்றது.

( இந்த ஸ்தோத்திரத்தின் பல ஸ்ருதி மிக நீளமானது. அதன் தமிழ்
மொழி பெயர்ப்பை தனியாக விவரித்துள்ளேன் )

பாராயணம் முடிந்தவுடன் மீண்டும் த்யானம், அங்கந்யாசம்
திக்விமோஹ: என்று கூறி முடித்து சர்வோபசார பூஜா சமர்ப்பித்து
(மேலே கூறியுள்ளது போல்) பாராயணத்தை நிறைவு செய்யவும்.


சுபம்
Advertisements

காளி ஸஹஸ்ரநாம பலஸ்ருதி

ஸஹஸ்ரநாம  பலஸ்ருதி

இதி ஸ்ரீ ஸர்வஸாம்ராஜ்ய மேதா நாம சஹஸ்ரகம்
ஸுந்தரி ஸக்தி தானாக்யம் ஸ்வரூபா பிதமேவ ச            

கதிதம் தக்ஷினகால்யாஸ் ஸுந்தர்ய்யை  ப்ரீதியோகத:
வரதானப்ரஸங்கேன ரஹஸ்யமபி தர்ஸிதம்      

கோபநீயம் ஸதா  பக்த்யா படநீயம் பராத்பரம்
ப்ராதர் மத்யாஹ்னகாலே ச மத்யார்த்த ராத்ரயோரபி      

யக்ஞகாலே ஜபாந்தே ச படநீயம் விசேஷத:
ய: படேத்ஸாதகோ தீர: காலீரூபோ ஹி வர்ஷத்த:

படேத்வா பாடயேத்வாபி ஸ்ரூணோதி ஸ்ராவயேதபி
வாசகம் தோஷயேத்வாபி ஸ பவேத் காலிகா தநு:  

ஸஹேலம்வா ஸலீலம் வா யஸ்சைனம் மானவ: படேத்
ஸர்வ து:க விநிர் முக்தஸ் த்ரைலோக்ய விஜயி கவி:

ம்ருத்வந்த்யா காகவந்த்யா கன்யாவந்த்யா ச வந்த்யகா
புஷ்ப வந்த்யா ஸூலவந்த்யா ஸ்ருணுயாத் ஸ்தோத்ரமுத்தமம்.

ஸர்வ ஸித்தப்ரதா தாரம் ஸத்கவிம் சிரஜீவினம்
பாண்டித்ய கீர்த்திஸம்யுக்தம் லபதே நாத்ர ஸம்ஸய:

யம் யம் காமமுபஸ்க்ருதய காலீம் த்யாத்வா ஜபேத்ஸ்தவம்
தம் தம் காமம் கரே க்ருத்வா மந்த்ரீ பவதி நான்யதா        

ரக்த புஷ்பைஸ்ச  ஸம்பூஜ்ய குண்டகோலோத்ப வைரபி
 கரவீரஜபாபுஷ்பை: கதல்யர்க்கப்ரஸூ நகை:  

காலிபுஷ்பைஸச கஸ்தூரிதர்பணைர்த் தூர்வையா ததா
ம்ருக நாபி ஜயா கஞ்ச குங்குமைர்க்க கந்தவாஸஸிதை:

தூர்வாகநம்பகுஸுமைர் நீலோத்பலஸுமைஸ்ததா
கலாகுர்வாதிசௌ கந்த்ய த்ரவ்யைஸ் ச ஸூமனோஹரை:

அஷ்டகந்தைர்த் தூப தீபைர் யவயாவக சம்புதை:
ரக்தசந்தன ஸிந்தூரைர் மத்ஸ்ய மாம்ஸாதி பக்ஷனை:

மதுபி: பாயஸை: க்ஷீரைஸ் ஸோதிதைஸ் ஸோணினதரபி
மஹோபசாரை ரக்தைஸ் ச நைவேத்யைஸ் ஸூரஸாந்விதை:

பூஜயித்வா மகாகாலீம் மகாகாலேன லாலிதம்
வித்யராஜ்ஞ்ஜிம் குல்லுகாம் ச  ஜப்த்வா ஸ்தோத்ரம் ஜபேச்சிவே

காலி பக்தஸ்வேகசித் தஸ் ஸிந்தூர திலகாந் வித:
தாம்பூல பூரித முகோ கரிஷ்ட: பரயாமுதா

யோகிநீ கண மத்யஸ்தோ வீரோ மந்த்ர ஜபே ரத்:
ஸூன்யாலயே பிந்து பீடே புஷ்பாகீர்ணே ஸிவாவனே

ஸயானோத்த: ப்ரபுஞ்ஜான: காலீதர்ஸன மாப்நுயாத்
தத்ர யத்யத் க்ருதம் கர்மம் ததனந்த பலம் லபேத்

ஐஸ்வர்ய்யே கமலா ஸாதுஷ்டாத் ஸித்தௌ ஸ்ரீ காளிகாம்பிகாம்
கவித்வே தாரிணீ துல்யஸ் சௌந்தர்யே ஸூந்தரீஸம:

ஸித்தோர்த் தாராஸம:  கார்யே ஸ்ருதௌ ஸ்ருதி தாஸ்ததா
வஜ்ராஸ்த்ரமிவ துர்த்தர் ஷஸ் த்ரைலோக்ய  விஜயாஸ் த்ரப்ருத்

ஸத்ருஹன்தா காவ்யகர்த்தா பவேச்சிவாஸம் கலௌ
திக் விதிக் சந்த்ர கர்த்தா ச திவாராத்ரி விபர்ய்யயீ

மஹாதேவ ஸமோயோகி த்ரைலோக்யஸ்தம்பக: க்ஷணாத்
கானேது தும்புருஸ்ஸா க்ஷாத்தானே கலபத்ருமோ பவேத்

கஜாஸ்வரத பக்தீனா மஸ்த்ராணாமதிப: க்ருதி
ஆயுஷ்யேஷுபுஸுண்டீ ச ஜராபலி நாஸக:

வர்ஷஷோடஸவரன் பூயாத் ஸர்வகாலே மஹேஸ்வரி
ப்ரஹ்மாண்டகோலே தேவேஸி ந தஸ்ய துர் லபம் க்வசித்

 ஸர்வம் ஹஸ்தகதம் பூயாந்  நாத்ர கார்யா விஸாரணா
குல புஷ்ப யுதாம் த்ருஷ்ட்வா தத்ரகாலீம்விசிந்த்ய ச

வித்யாராஜ்ஞீம்  து ஸம்பூஜ்ய படேன் நாம ஸஹஸ்ரகம்
மனோரதமயி ஸித்திஸ்  தஸ்ய ஹஸ்தேஸதா பவேத்

ஹ்ருதி காலிம் ஸமாவேஸ்ய ஸம்பூஜ்ய பரமேஸ்வரீம்
ஹஸ்தா ஹச்தகயா யோகம் க்ருத்வா ஜப்த்வா ஸ்தவம் படேத்

மூர்த்திம் வீஷ்ய ஜபேத் ஸ்தோத்ரம் குபேராததிகோ பவேத்
குண்டகோலோத்பவம்  க்ருஹ்ய வர்ணோக்தம் ஹோமயோன் நிஸி:

அஷ்டம்யாம் சதுர்தஸ்யாம் தினயோர் பௌம சௌரயோ:
ததாச  ஸ்ராவணே  மாஸி  நிஸாயாம்ச  விசேஷத:

தருணீம்  ஸுந்தரீம் ரம்யாம் சஞ்சலாம் காமகர்விதாம்
 ஸமாராத்ய ப்ரயத்னேன ஸம் மந்த்ரய ந்யாஸ யோகத:        

ப்ரஸூனமஞ்சம் ஸம்ஸ்தாப்ய ப்ருதிவீம் வசமானயேத்
மூல சக்ரம் து ஸம்பாவ்ய தேவ்யாஸ் சரண ஸம்யுதம்

ஸம்பூஜ்ய பரமேஸானிம்  சங்கல்ப்யது மஹேஸ்வரீ
ஜப்த்வா ஸ்துத்வாமஹேஸானீம் ப்ரணவம் ஸம்ஸ்மரேச்சிவே

அஷ்டோத்ர ஸதைர் மூர்த்திம் ப்ர மந்த்ரயா ராத்ய யத்தனத:
யோகிநீ பிர்ஜபேத் சர்வம் ஸர்வவித்யா திவோபவேத்

ஸுன்யாகாரே   ஸிவாரண்யே  ஸிவதேவாலயே  ததா
ஸூன்யதேஸே தடாகே ச கங்காகர்பே ச துஷ்பதே

ஸ்மஸானே பர்வதப்ராந்தே ஏக லிங்கம் ஸிவா முகே
கங்காம்பஸி ஸுசிஸ்நாத்வா யோகினிபவனே ததா

காலிந்தி ஜலமத்யே ச  கதலீ மண்டபே ததா
படேத் ஸஹஸ்ரநாமாக்யாம் ஸ்தோத்த்ரம் ஸர்வார்த்த ஸித்தையே

அரண்யே ஸூன்யகர்த்தே ச ரணே  ஸத்ருஸமாகமே
ப்ரஜபேச் ச ததோநாமகால்யாஸ் சைவ ஸஹஸ்ரகம்

பாலானந்தபரோ பூத்வா படித்வா காலிகாஸ்தவம்
காலீம் சஞ்சிந்த்ய ப்ரஜபேத் படேந் நாம ஸஹஸ்ரகம்

ஸர்வஸித்திஸ்வரோ பூயாத் வாஞ்சா ஸித்தீஸ்வரோ பவேத்
குண்டகோலஹ்ரதே சைவ கர்வடே நகரேSபிவா

விஷ்டரே ஸிவவஸ்த்ரே வா புஷ்பவஸ்த்ராஸனே உபி ச
முக்தகேஸோ ரக்தவாஸா  ஹரித்ராஸயனே ஸ்தித:    

ஜப்த்வா  காலீம்  படேத் ஸ்தோத்ரம் கேசரீ சித்தி பாக்பவேத்
சிகுரம் யோகமாலத்ய யோகின்யர்ச்சன தத்பர:

ஜப்த்வா ஸ்ரீ தக்ஷிணகாலீம் ஸக்தி பாதஸதம் பவேத்
லதாம் ஸ்ப்ருஸன் ஜபித்வா ச படித்வா த்வர்ச்சயன்னபி

ஆஹ்லாதயன் ஷௌவ்மவாஸா: பராசக்திம் விசேஷத:
ஸ்துத்வா ஸ்ரீ தக்ஷிணாம் காலீம்ஸக்தீம் ஸ்வகரகாம்சரேத்

படேன் நாம ஸஹஸ்ரம் யஸ்ஸ  ஸிவாததிகோ பவேத்
லதாந்தரேஷு ஜப்தவ்யம் ஸ்துத்வா காலிம் நிராகுல:

ஸதாவதானோபவதி மாஸமாத்ரேண சாதக:
காலராத்ர்யாம் மகாராத்ர்யாம் வீரராத்ர்யாமபிப்ரியே

மஹாராத்ர்யாம் ச்துர்தஸ்யாம் அஷ்டம்யாம் ஸங்ரமேபிவா
குஹுபூர்ணேந்து ஸூக்ரேஷா பௌமமாயம்  நிஸாமுகே

நவம்யாம் மங்கலதினே ததா குலதிதௌ ஸிவே
குலக்ஷேத்ரே ப்ரயத்னேன படேத் நாமசாஹஸ்ரகம்ஸகம்

சௌதர்ஸனோ பவேதா ஸு கின்னரி ஸித்தி பாக்பவேத்
பஸ்சிமாபிமுகம் லிங்கம் வ்ருஷஸூன்யம் புராதனம்

தத்ர ஸிதித்வா ஜபேத் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வ காமாப்தயே ஸிவே
பௌமவாரே நிசிதேவா அமாவாஸ்யாதினே ஸூபே

மாஷபக்த பாலும் சாகம் க்ருஸரான்னம் ச பாயஸம்
தக்தமீனம்ஸோணிதம்  ச  ததிதுக்த குடார்த்  ரகம்  

பலிம் தத்வாஜபேத் தத்ர த்வஷ்டோத்தர ஸஹஸ்ரகம்
தேவ கந்தர்வ சித்தௌகைஸ் சேவிதாம் ஸூர ஸுந்தரி

லபேதமாஸமாத்ரேண தஸ்ய சாஸன ஸம்ஹதி:
ஹஸ்தத்ரயம் பவே தூர்த்வம் நாத்ரகார்யா விசாரணா

ஹேலயா லீலயா பக்த்யா காலீம் ஸ்தௌதி நரஸ்துய:
ப்ரஹ்மாதீன்  ஸ்தம்பயேத் தேவி மஹேஸீம்மோஹயேத்க்ஷணாத்

ஆகர்ஷயேன் மஹாவித்யாம் தசபூர்வாம் த்ரியாமத:
குர்வீத விஷ்ணுநிர்மாணம் யமதீனாம் து மாரணம்

த்ருவமுச்சாடயேன்நூநம் ஸ்ருஷ்டி நூதனதாம்  நர:
மேஷமாஹிஷமார்ஜார கரச் சாக நராதிகை:

கட்கிஸூகரகா போதைஷ் டிட்டிபைஸ்ஸ ஸகை: பலை
ஸோணிதைஸ் ஸாஸ்திமாம்ஸைஸ் ச காரண்டைர் துக்த பாயஸை:

காதம்பரி ஸிந்து மத்யைஸ் ஸுராரிஷ்டைஸ் ச  ஸாஸவை:
கஸ்தூரி த்ருத கற்பூர ஸேசனைஸ் தர்பணைஸ் ததா

ஸ்வாத குஸுமை: பூஜ்ய ஜபாந்தே தர்பயேச்ஸிவாம்
ஸர்வ ஸாம்ராஜ்ய நாம்னாது ஸ்துத்வாநத்வாஸ்வ ஸக்தித:

ஸக்த்யாலபன் படேத் ஸ்தோத்ரம் காலீ ரூபோ தினத்ரயாத்
தட்சிணாகாலிகா தஸ்ய கேஹேதிஷ்டதி நான்யதா

ஸானந்த யோகிநீப்ருந்தஸ் ஸமஷ்ட்யர்ச்சன தத் பர:
ஸர்வதோ பத்ர ஷட்கோண நவகோணாஷ்ட கோணகே

ப்ரதிக்ஷபிதாம ஸிலாமூர்தீம் ப்ரதிமாம் சக்ரமேவச              
ஸமர்ச்சயன் யோகிநீ பிஸ்ஸஹ காலீம் நஸாம் ப்ரதி

நிலிம்பநிர்ஜரீதோயை ரபிஷிச்ய ஸ்ருதீடிதை:
ததந்தே நாம ஸாஹஸ்ரகம் படேத் பக்தி பராயண:

காலிகா தர்சனம் தஸ்ய பவேத் தேவி த்ரியாமத:
ஆவாஹ்யோக்ராதி ஸக்திஸ் ச யோகிநீஷு ஸதா யஜேத்

ப்ரஸூனமஞ்சே ஸம்ஸ்தாப்ய ஸக்திம் ந்யாஸ பராயண:
பாத்ரோபசாரான் ஸர்வாம்ஸ்ச க்ருத்வதா: பூஜயேன் முதா

ஸம்பாவ்ய சக்ரம் தனமூலே தத்ர ஸாவரணாம் ஜபேத்
ஸதம்பாலே ஸதம்கேஸே ஸதம் ஸிந்தூரமண்டலே

ஸதத்ரயம் குஸத்வந்த்வே ஸதம் நாபௌ மஹேஸ்வரி
ஸதம் பிந்தௌ மஹேஸானி ஸபர்ய்யாயாம் ஸதத்ரயம்

ஜபேத்தத்ர மஹேஸானி ததந்தே ப்ரபடேத் ஸ்தவம்
ஸதாவதானோ பவதி மாஸ மாத்ரேண சாதக:

மாதங்கிநீம் ஸமாராத்யா கிம் ச கபலிநீம் ஸிவே
முன்டாக்ஷ மாலயா ஜப்யம் கலே தார்ய்யாக்ஷமாலிகா

நேத்ரபத்மே யோநிசக்ரம் ஸக்தி சக்ரம் ஸ்வ வக்த்ரகே
க்ருத்வாஜ்பேன் மஹேஸாநீ முண்டயந்த்ரம் ப்ர பூஜயேத்

பத்ராஸ்னஸ்திதோ வீரோ யோகிநீ பிஸ்ஸமாவ்ருத:
தன்மயத்வம் ஸமாஸ்தாய ப்ரஜபேந் நாம வை படேத்

பிந்துஸ்தானே மனோதத்வா புன: பூர்வ வதாசரேத்                      
அவதான ஸஹஸ்ரேஷுஸஸிபாத ஸதேஷு ச

ராஜா பவதி தேவேஸி மாஸபஞ்சக யோகத:
ஆராத்ய யோகிநீஷ்வன்யாம் கான ஸஸ்த்ர பராயணாம்

குலாசாரம் தேனைவ தஸ்யாஸ்சேதோ விகாசயேத்
ததாராதன தஸ்சைவ ஜபேன்  நாமஸஹஸ்ரகம்

காலீம் கபளிநீம் குல்லாம் குருகுல்லாம் விரோதிநீம்
விப்ரசித்தாம் ச சம்பூஜ்ய ஸ்தோத்தரம் யத் னேனவைஜபேத்

மஹாகவிவரோ பூயாந் நாத்ரகார்யா விசாரணா
காமாக்யாம் ஸக்தி மாராத்ய பிந்தௌ து மூல சீக்ரகம்

விலிக்யபரமேஸாநீ தத்ரமந்த்ரம் லிகேச் ஸிவே
தத்ஸ்ப்ருஸன் ப்ராஜபேத் தேவி ஸர்வ ஸாஸ்த் ரார்த்த தத்வலித்

அஸ்ருதானி ச ஸாஸ்த்ராணி வேதாதீன் பாடயேத்ருவம்
வினாந்யாஸைர் வினாபாடைர்வினா த்யானாதிபி: ப்ரியே

சதுர்வேதாதிபோ பூத்வா த்ரிகாலஞ்ஜஸ் த்ரிவர்ஷத:
சதுர்விதம் ச பாண்டித்தியம் தஸ்ய ஹஸ்தகதம் க்ஷணாத்

ஸிவாபலி: ப்ரதாதவ்யஸ் ஸர்வதா  ஸூன்யமண்டலே
காலீத்யானம் மந்த்ரசிந்தா நீலஸாதனமேவ ச

ஸஹஸ்ரநாமா பாடஸ்ச காலீ நாம ப்ரகீர்த்தனம்
பக்தஸ்ய  கார்ய்யமேதா வதன்யதப்யுதயம் வித்து:

வீரஸாதனகம் கர்மம் ஸிவாபூஜாபலிஸ்ததா                      
ஸிந்தூரதிலகோ தேவி கால்யாலாபோ நிரந்தரம்

ஸர்வதா யோகிநீப்ருந்த ஸாஹித: காலிகரதநு:
ஸக்த்யுபாஸீ பிந்துத்ருஷ்டி கட்க ஹஸ்தோ ஹ்யஹர்நிஸம்

முக்தகேஸோ வீரவேஷ: குலமூர்த்தி தரஸ்ஸுகி
காலிபக்தோ பவேத்தேவி நான்யதா க்ஷேமமாப்நுயாத்

மத்வாஜ்ய துக்தபானஸ் ச ஸம்விதாஸவகூர்ணீ த:
யோகிநீப்ருந்தஸம் யோகாத் காலீயோகிநீ காலிகா தனு:

காலீசக்ர ஸமாயோகாத் காலீ சக்ர ஸமஸ் ஸ்வயம்
யோகினிப்ருந்தஸம் யோகாத் காலீதேஹதரஸ் ஸ்வயம்

யோகினி மத்யகம் வீரம் முதாபஸ்யாமி சாதகம்
ஏவம் வததி ஸா காலீ யோகினி காலிகா தநு:

யோகினிகன்யா  பீட ஜாதி பேத குலக்ரமாத்
அகுலக்ர மபேதேன ஜ்ஞாத்வா சாபி குமாரிகாம்

குமாரீம் பூஜயேத் பக்த்யா ஜபாந்தே பவனே ப்ரியே
படேந்நாமஸஹஸ்ரகம் ய: காலீ தர்ஸன பாக்பவேத்

பக்த்யா  பூஜ்ய குமாரீம் ச யோகிநீ குலஸம்பவாம்
வஸ்திரஹேமாதிபிஸ்தோஷ்யா யத்னாத்  ஸ்தோத்ரம்படேச்சிவே

த்ரைலோக்ய விஜயீ பூயாத்திவா சந்த்ரப்ரகாஸக:
யத்யத் தத்தம் குமார்யை து ததனந்த பலம் பவேத்

குமாரீ பூஜனபலம் மயாவக்தும்ந ஸக்யதே
சாஞ்சல்யாத்துரிதம் கிஞ்சித் க்ஷம்யதாம்ய மஞ்சலி:

ஏகா சேத் பூஜிதா பாலா த்விதியா பூஜிதா பவேத்
குமார்யஸ் ஸக்தயஸ் சைவ ஸர்வமேதச் சராசரம்

ஸக்திமாராத்ய தத்காத்ரே ந்யாஸ ஜாலம் ப்ரவீன்யசேத்
யோகபீடேசஸம்ஸ்தாப்ய ஜபே ன நாமஸஹஸ்ரகம்

ஸர்வஸித்தீஸ்வரோ பூயாந்நாத்ரகார்யா விசாரணா
ஸிவாலயஸ்திதஸ்வஸ்தோ ரத: பாராயணே ஜபே

ஸங்கீத தத்பரோநித்யம் த்யாயேன் நிஸ்சல மானஸ:
அர்க்கபுஷ்ப  ஸஹஸ்ரேண ப்ரத்யேகம் ப்ரஜபன் ஹுநேத்

பூஜ்ய  த்யாத்வா மஹாபக்த்யா க்ஷமாபலோ நர: படேத்
கால்யாரூபம் ஸர்வஸப்தோ விஜ்ஞேயஸ் ஸார்வபாவிக:

முக்தகேசோ ரக்தவாஸா மூல மந்த்ர புரஸ்ஸர:
குஜவாரே மத்யராத்ரே ஹோமம் க்ருத்வா ச தன்மய:

படேன்நாமசாஹஸ்ரகம்  ய: ப்ருத்வீஸாகர்ஷணம் பவேத்
குஹு வேலாயுதே தேவி ஸமாத்யானந்த தத்பர:

சித்தை காக்ர்யம் ஸமாஸாத்யா  மூலமந்த்ரம் ஜபேன் சிவே
பிந்துஸ்தானே சக்ரமத்யே தேவீம் ஸம்ஸ்தாப்ய யத்தை:

காலிகாம் பூஜயோத் தத்ர பேடன்நாமஸஹஸ்ரகம்
ப்ருத்வீஸாகர்ஷணம் குர்யாந்நாத்ர கார்யா விசாரணா    

கதலீவனமாஸாத்யா லக்ஷ மாத்ரம் ஜபேன் நர:
மதுமத்யா ஸ்வயம்  தேவ்யா சேவ்யமானஸ் ஸ்வரோபம்:

க்ரீம் ஹ்ரீம் மதுமதித்யுக்த்வா ததா  ஸ்தாவரஜங்கமான்
ஆகர்ஷணீம் ஸமுச்சார்ய டம்டம் ஸ்வாஹா ஸமுச்சரேத்

த்ரைலோக்யாகர்ஷணீ வித்யா தஸ்ய ஹஸ்தே ஸதா பவேத்
நதீம்புரீம் ச ரத் னானி ஹேம்ஸ்த்த்ரீ ஸைல பூருஹான்

ஆகர்ஷயேதம் புநிதிம்ஸுமேரும்  ச திகந்தத:
அலப்யானி  ச வஸ்தூநீ தூராத் பூமிதலாதபி

வ்ருத்தாந்தம் ச ஸூரஸ்தானாத் ரஹஸ்யம் விதுஷாமயி
ராஜ்ஞாம் கதயத்யேஷா ஸத்யம்  ஸத்வரமாதியோத்

த்விதீய வர்ஷ பாடேன பவேத் பத்மாவதி ஸூபா
ஓம் ஹ்ரீம் பத்மாவதி பதம் ததஸ் த்ரைலோக்யநாம ச

வார்த்தாம் ச கதயத்வந்த்வம் ஸ்வாஹாந்தோ மந்த்ர ஈரித:
ப்ரஹ்மா வஷ்ண்வாதிகானாம்  ச த்ரைலோக்யே யாத்ருஸி பவேத்

ஸர்வம் வததி தேவேஸி த்ரிகாலஞ்: கவிஸ்ஸூப:
த்ரிவர்ஷம் படதோ  தேவி லபேத் மோகவதீம் கலாம்

மஹாகாலேன தஷ்டோsபி சிதாமத்ய கதோ sபிவா
தஸ்ய தர்ஸன மாத்ரேண சிரஞ்சீவி நரோ பவேத்

ம்ருதஸஞ்ஜீவினித் யுக்த்வா ம்ருத முக்தாபயத்வயம்
ஸ்வாஹாந்தோ மதுராக்யாதோ ம்ருத சஞ்சீவ நாமக:

சதுர் வர்ஷம் படேத் யஸ்து ஸ்வப்பனஸித்தஸ் ததோ பவேத்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்வப்பன வாராஹி காலி ஸ்வப்னே கதயோச்சரேத்

அமுகஸ்யா முகம் தேஹி க்ரீம் ஸ்வாஹாந்தே மநுர்மத:
ஸ்வப்ன ஸித்தா சதுர் வர்ஷாத் தஸ்ய ஸ்வப்னே ஸதா ஸ்திதா

சதுர் வர்ஷஸ்ய பாடேன சதுர் வேதாதியோ பவேத்
தத்தஸ்த ஜலஸம்யோகான் மூர்க்க: காவ்யம் கரோதி

தஸ்ய வாக்ய பரிசயான் மூர்த்திர் விந்ததி காவ்யதாம்
மஸ்தகே து கரம் க்ருத்வா வதவர்ணீமிதி ப்ருவன்

ஸாதகோவாஞ்சயா குர்யாத் தத்ததைவ பவிஷ்யதி
ப்ரஹ்மாண்டகோலகேயாஸ் ச யா: காஸ்சிஜ் ஜகதீதலே

ஸமஸ்தாஸ் ஸித்தயோ தேவி கராமலகவத்பவா:
ஸாதகஸ் ஸ்ம்ருதிமாத்ரேண யாவத்யஸ்ஸந்தி ஸித்தய:

ஸ்வயமாயாந்தி புரதோ ஜபாதீனாம் து காகதா
விதேஸவர்த்தினோ பூத்வா வர்த்தந்தேசேடகா இவ

அமாயாம் சந்த்ரஸந்தர்ஸஸ் சந்த்ரக் க்ரஹண மேவ ச
அஷ்டம்யாம் பூர்ணசந்த்ரத்வம்  சந்த்ர சூர்யாஷ்டகம் ததா

அஷ்டதிக்ஷு ததாஷ்டௌ ச சரோத்யேவ மஹேஸ்வரி
அணிமா கேசரத்வம்  ச சராசரிபுரி கதி:

பாதுகா கட்க வேதால யக்ஷிணீ குஹ்யகாதய:
திலகோ குப்ததாத் ருஸ்சம் சராசரகதானகம்

ம்ருத சந்ஜீவிநீ ஸித்திர் குடிகா  ச ரஸாயனம்
உட்டீனஸித்திர் தேவேஸி ஷஷ்டிஸித்தீஸ்வரத்வகம்

தஸ்ய ஹஸ்தே வசேத் தேவி நாத்ரகார்யா விசாரணா
கோதௌவா துந்துபௌ வஸ்த்ரே விதானே வேஷ்டனே க்ருஹே

பித்தௌ ச  பலகே தேவி லேக்யம் பூஜ்யம் ச யத்னத:
மத்யே சக்ரம் தசாங்கோக்தம் பரிடோ நாம லேகனம்

தத்ராணான்  மஹேசானி த்ரைலோக்ய விஜயீபவேத்
ஏகேரஹி சதஸாஹஸ்ரம் நிர்ஜித்ய ச ரணாங்கனே

புனராயாதிச ஸூகம் ஸ்வக்ருஹம் ப்ரதி பார்வதி
கவசம் ஸ்தாப்ய யத்னேனநாம ஸஹஸ்ரகம் படேத்

ஏதோஹிஸதலந்தர் ஸீ லோகானாம் பவதி த்ருவம்
ஸேக: கார்யோ மஹேஸாநி ஸர்வாபத்தி நிவாரணே

பூதப்ரேத க்ரஹாதீனாம் ரக்ஷஸாம் ப்ரஹ்மாக்ஷஸாம்
வேதாலானாம் பைரவானாம் ஸ்காந்தவை நாயகாதிகான்

நாஸயேத் க்ஷண  மாத்ரேண  நாத்ர கார்யா விசாரணா
பஸ்மாபி மந்த்ரிதம் க்ருத்வா க்ரஹக்ரஸ்தே விலேபயேத்

பஸ்மஸம் க்ஷேபணா தேவ ஸர்வக்ரஹ விநாஸநம்
நவநீதம் ஸாபி மந்த்ரய ஸ்த்ரீணாம் தத்யான் மஹேஸ்வரி

வந்த்யா புத்த்ரப்ரதோ தேவி நாத்ரகார்யா விசாரணா
கண்டேவா வாமபாஹௌ வா பின்தௌவா தாரணாச் சிவே

பஹூபுத்த்ரவதி நாரி ஸூபகாஜாயதே த்ருவம்
புருஷோ தக்ஷிணாங்கே து தாரயேத் ஸர்வஸித்தயே

பலமான் கீர்திமான் தந்யோ தார்ம்மிகஸ் ஸாதக: க்ருதி
பஹூபுத்ரோ ரதானாம் ச கஜானாமதி பஸ்ஸூதி:

காமினி கர்ஷணோத் யுக்த: க்ரீம் ச தக்ஷினகாலிகே
க்ரீம் ஸ்வாஹா ப்ரஜபேன் மந்த்ர அயுதம் நாம பாடக:

ஆகர்ஷணம் சரேத் தேவி ஜலகேசர போகதான்
வஸீகரணகாமோஹி ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ச தக்ஷிணே

காலிகே பூர்வ பீஜானி பூர்வவத் ப்ரஜபன் படேத்
உர்வசிமபி வஸயேந்நாத்ரகார்யா விசாரணா

க்ரீம் ச தக்ஷினகாலிகே ஸ்வாஹாயுக்தம் ஜபேன் நர:
படேன்நாம ஸஹஸ்ரம் து த்ரைலோக்யம் மாரயேத் த்ருவம்

ஸத் பக்தாய ப்ரதாதவ்யா வித்யாராஜ்ஞீ ஸுபேதினே
ஸத்விநீதாய ஸாந்தாய தாந்தாயாதி குணாய ச

பக்தாய ஜ்யேஷ்டபுத்ராய குரு பக்தி பராய ச
வைஷ்ணவாய ப்ரஸுத்தாய ஸிவாபலிதராய ச

காலி பூஜன யுக்தாய குமாரீ பூஜகாய ச
துர்காபக்தாய ரௌத்ராய மஹாகாலப்ர ஜாபினே

அத்வைத பாவ யுக்தாய காலீபக்தி பராய ச
தேயம் ஸஹஸ்ரநாமாக்யாம் ஸ்வயம் கால்யா ப்ரகாஸிதம்

குருதைவத மந்த்ராணாம்  மஹேஸஸ்யாபி பார்வதி
அபேதேன ஸ்மரேன் மந்த்ரம் ஸ ஸிவஸ்ஸகணாதிப:

யோ மந்த்ரம் பாவயேன் மந்த்ரீ ஸ சிவோ நாத்ரஸம்ஸய:
ஸ ஸாக்தோ வைஷ்ணவஸ் சௌரஸ்ஸ ஏவ பூர்ண தீக்ஷித:

அயோக்யாய ந தாதவ்யம் ஸித்திரோத: ப்ரஜாயதே
பாலாஸ்த்ரீ நிந்தகாயாத ஸுராஸம் வித்ப்ரநிந்தகே

ஸுராமுகீம் நும் ஸ்ம்ருத்வா ஸுராஸாரோ பவிஷ்யதி
வாக்தேவதா கோரே ஆசாபரகோரே ச ஹூம் வதேத்

கோரரூபே மஹாகோரே முகி பீம பதம் வதேத்
பீக்ஷண்யமுப ஷஷ்ட்யந்தம் ஹேதுர் வாமயுகே ஸிவே

ஸிவவஹ்னியுகாஸ்த்ரம் ஹூம் ஹூம் கவச மனுர்ப்பவேத்
ஏதஸ்ய ஸ்மரணாதேவ துஷ்டாநாம் ச முகே ஸுரா

அவதீர்ணா பவேத் தேவி துஷ்டாநாம் பத்ர நாஸிநீ
கலாய பரதந்த்ராய பரநிந்தா பராய ச

ப்ரஷ்டாய துஷ்டஸத்த்வாய பரவாதரதாய ச
ஸிவா பக்தாய துஷ்டாய பரதாரரதாய ச

ந ஸ்தோத்ரம் தர்ஸயேத் தேவி ஸிவா ஹத்யாகரோ பவேத்
காலிகானந்த ஹ்ருதய: காலிகா பக்தி மானஸ:

காலீபக்தோ பவேதஸோsபி தன்யரூபஸ்ஸ ஏவ து
கலௌ காலி கலௌ காலி கலௌ காலி வரப்ரதா

கலௌ காலீ கலௌ காலீ  கலௌ காலீ து கேவலா
பில்வபத்ர ஸஹஸ்ராணீ கரவீராணி வை ததா

ப்ரதி நாம்னா பூஜயேத்தீ தேனகாலி வரப்ராதா
கமலானாம் ஸஹஸ்ரம் து ப்ரதி நாம்னா ஸமர்பயேத்

சக்ரம் ஸம்பூஜ்ய தேவேஸி காலிகா வர மாப்நுயாத்
 மந்த்ர க்ஷோப யுதோ நைவ கலஸஸ் தாஜலேன ச

நாம்னா ப்ரஸேசயேத் தேவி  ஸர்வக்ஷோப விநாஸக்ருத்
ததா மதனகம் தேவி ஸஹஸ்ரமாஹரேத்வ்ரதீ

ஸஹஸ்ரநாம்னா ஸம்பூஜ்ய காலீவரமவாப்நுயாத்
சக்ரம் விலிக்ய தேஹஸ்தம் தாரயேத் காலிகாதநு:
கால்யை நிவேதிதம் யத்யத் ததம்ஸம் பக்ஷயேச் ஸிவே
திவ்ய தேஹதரோ  பூத்வா காலிதேஹே ஸ்திரோபவேத்

நைவேத்தியம் நிந்தகாண் துஷ்டான் த்ருஷ்ட்வா ந்ருத்யந்தி  பைரவா:
யோகின்யஸ்ச மகாவீரா ரக்தபானோத்யதா: ப்ரியே

மாம்ஸாஸ்தி சர்வணோத் யுக்தா பக்ஷயந்தி ந ஸம்ஸய:
தஸ்மாந் நிந்தாயேத்  தேவி மனஸா  கர்மணா  கிரா

அன்யதா குருதேயஸ்து தஸ்ய நாஸோ பவிஷ்யதி
க்ரமதீக்ஷா யுதானாம் ச ஸித்திர் பவதி நான்யதா

மந்த்ர ஷோபஸ் ச வா பூயாத் க்ஷீணாயுர்வா  பவேத்ருவம்
புத்ரஹாரி ஸ்த்ரி யோஹாரி ராஜ்யஹாரி பவேத் த்ருவம்

க்ரம தீக்ஷாயுதோதேவி க்ரமாத் ராஜ்யம மாப்னுயாத்
ஏகவாரம் படேத் தேவி சர்வ பாப விநாசனம்

த்விவாரம் து படேத்யோஹி வாஞ்ஜாம் விந்ததி நித்யஸ:
த்ரிவாரம் ய: படேத் யஸ்து வாகீஸமதாம்  வ்ரஜேத்

ச்துர்வாரம் படேத் தேவி சதுர்வர்ணாதியோ பவேத்
பஞ்சவாரம் படேத் தேவி பஞ்ச காமாதியோ பவேத்

ஷட்வாரம் ச படேத் தேவி ஷடைஸ்வர்ய்யாதிபோ பவேத்
ஸப்த வாரம் படேத் சப்த காமாநாம் சிந்திதம் லபேத்

வஸுவாரம் படேத் தேவி திகீஸோ பவதி த்ருவம்
நவவாரம் படேத் தேவி நவ நாதஸமோ பவேத்

தசவாரம் கீர்த்தயேத்யோ தஸார்ஹ: கேஸரேஸ்வர:
விம்சத்வாரம் கீர்த்தயேத்ஸ் ஸர்வைஸ்வர்யமயோ பவேத்

பஞ்ச விம்சத் வாரைஸ்து ஸர்வசிந்தா வினாஸக:
பஞ்சாஸத்வாரமாவர்த்ய பஞ்ச பூதேஸ்வரோ பவேத்

ஸத வாரம் கீர்த்தயேத்யஸ்ஸ தானஸை  மாநதீ:
ஸதபஞ்சகமாவர்த்தய ராஜ ராஜெஸ்வரோ பவேத்

ஸஹஸ்ராவர்த்தனோத்தேவி லக்ஷ்மீராவ்ருநுதே ஸ்வயம்
த்ரிஸஹ்ஸ்ரம் ஸமாவர்த்ய த்ரிநேத்ர ஸத்ரூஸோ பவேத்

பஞ்ச ஸாஹஸ்ரமாவர்த்ய காம கோடி விமோஹன:
தஸஸஹஸ்ராவர்த்தனாத்பவேத் தேஸமுகேஸ்வர:

பஞ்சவிம்சதி ஸாஹஸ்ரைஸ் ச துர்விம்சதி ஸித்தித்ருக்
லக்ஷா வர்தன மாத்ரேண லக்ஷ்மீபதிஸமோ  பவேத்

லக்ஷத்ரயா வர்த்தனாது  மஹாதேவம் விஜேஷ்யதி
லக்ஷபஞ்சகமாவர்த்தய  கலாபஞ்சக ஸம்யூத:

தஸலக்ஷாவர்த்தனாது தஸ வித்யாம் திருத்தமா
பஞ்சவிம்சதி லக்ஷைஸ்து தஸவித்யேஸ்வரோ பவேத்

பஞ்சாஸல்லக்ஷமாவர்த்ய மஹாகாலஸமோ பவேத்
கோடிமாவர்த்த யேத்யஸ்து காலீம் பஸ்யதி சக்ஷுஷா

வரதானோத் யுக்தகராம் மஹாகாலஸமன்விதாம்
ப்ரத்யக்ஷம் ப்ஸ்யதி ஸிவே தஸ்யா தேஹோ பவேத்ருவம்

ஸ்ரீ வித்யா காலீகா   தாராத்ரீ ஸக்தி விஜயீ பவேத்
விதேர்லிபிம் ச ஸம்மார்ஜ்ய கிங்கரத்வம் விஸ்ரூஜ்ய ச

மஹாராஜ்யம வாப்னோதி நாத்ரகார்யா விசாரணா
த்ரிஸக்தி விஷயே தேவி க்ரம தீக்ஷா ப்ரகீர்திதா

க்ரமதீக்ஷாயுதோ தேவி ராஜாபவதி நிஸ்சிதம்
க்ரம தீக்ஷாவிஹீனஸ்ய பலம் பூர்வ மிஹேரிதம்

க்ரமதீக்ஷா யுதோ தேவி ஸிவ ஏவ ந சாபர:
க்ரமதீக்ஷா ஸமாயுக்த: கால்யோக்த ஸித்தி பாக்பவேத்

க்ரம தீக்ஷாவிஹீநஸ்ய ஸித்தி ஹாணி: பதே பதே
அஹோஜன்மவதாம் மத்யே தன்ய: க்ரமயுத:கலௌ

தத்ராபி தன்யோ தேவேஸி நாமஸாஹஸ்ரபாடக:
தஸகாலிவிதௌதேவி ஸ்தோத்ரமேதத் ஸதாபடேத்

ஸித்திம் விந்ததி தேவேஸி நாத்ரகார்யா விசாரணா
கலௌகாலிமஹாவித்யா கலௌகாலி ச ஸித்திதா

கலௌகாலி ச ஸித்தாச கலௌ காலி வரப்ரதா
கலௌ காலி ஸாதகஸ்ய தர்ஸனார்த்தம் ஸமுத்யதா

கலௌ காலிகேவலா ஸ்யாந்நாத்ரா கார்யா விசாரணா
நான்யவித்யா நான்யவித்யா நான்யவித்யா கலௌ பவேத்

கலௌகாலிம்விஹாயாதய: கஸ்சித் ஸித்திதாமுக:
ஸது ஸக்திம் வினா தேவி ரதி ஸம்போகமிச்சத்தி

கலௌ காலிம் வினா தேவி ய: கஸ்சித் ஸித்திமிச்சதி
ஸ நீலஸாதனம் த்யக்த்வா பரிப்ரமதி ஸர்வத:

கலௌ காலிம் விஹாயாத ய: கஸ்சின்மோக்ஷமிச்சதி
குருத்யானம் பரித்யஜ்ய ஸித்தி மிச்சதி ஸாதக:

கலௌ காலிம் விஹாயாத ய: கஸ்சித்ராஜ்ய மிச்சதி
ஸ போஜனம் பரித் யஜ்ய  பிக்ஷூவ்ருத்திம்பீப்ஸதி

வித்யாராஜ்ஞீம் ச ஹூத்வாய: கோட்யா ஸஹஸ்ரகம் ஜபேத்
ஸதன்யஸ்ஸ ச விஜ்ஞானீ ஸ ஏவ ஸூரபூசித:

ஸதீக்ஷிதஸ்ஸூகிஸாதுஸ் ஸத்யவாதி ஜிதேந்த்ரிய:
ஸ வேத வக்தா ஸ்வாத்யாயி நாத்ரகார்யாவிசாரணா

ஸ்வஸ்மின்காலீம்து ஸம்பாவ்ய பூஜயேஜ் ஜகதாம்பிகே
 த்ரைலோக்ய விஜயீபூயான் நாத்ரகார்ய விசாரணா

கோபநீயம் கோபநீயம் கோபநீயம் ப்ரயத் நத:
ரஹஸ்யாதி ரஹஸ்யம்  ச ரஹஸ்யாதி ரஹஸ்யகம்

ஸ்லோகார்த்தம் பாத மாத்ரம் வா பாதார்தம் ச  ததர்த்தகம்
நாமார்த்யம் ய: படேத்தேவி ந வ்ந்த்ய திவஸம் ந்யலேத்

புஸ்தகம் பூஜயேத் பக்த்யா த்வரிதம் பலஸித்தையே
ந ச மாரீபயம் தத்ர ந சாக்னிர் வாயு ஸம்பவம்

ந பூதாதி பயம் தத்ர ஸர்வத்ர ஸுகமேததே
குங்குமாலக்த கேனைவ ரோசனா குரு யோகத:

பூர்ஜ பத்ரே லிகேத் புஸ்தம் ஸர்வகாமார்த்த ஸித்தையே
இதி ஸம்க்ஷேபத: ப்ரோக்தம் கிமன்யச்சரோதுமிச்சஸி

இதி கதி தமஸேஷம்  காலிகா வர்ண ரூபாம்
ப்ரபடதி யதி பக்தியா ஸர்வ் ஸித்தீஸ்வரஸ் ஸ்யாத்

அபிநவஸுககாமஸ் ஸர்வ வித்யா பிரா மோ
பவதி ஸகல ஸித்திஸ் ஸர்வ வீராஸம்ருத்தி:

இதி காலிதந்த்ரே தேவி ஸங்கர ஸம்வாதே  ஸ்ரீ ஸர்வ ஸாம்ராஜ்ய மேதா நாம
ஸ்ரீ தக்ஷினகாலிகா ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

சுபம்

காளி த்ரிஸதி ஸ்தோத்ரம்

  ஸ்ரீ காலீ தந்த்ரத்தில் அடங்கிய

” ஸ்ரீ  மங்கலவித்யா”  எனப் பெயர் கொண்ட

 ஸ்ரீ தக்ஷிணகாளிகா த்ரிஸதி ஸ்தோத்ரம் 


அத ஸமஷ்டி நியாஸா:

ஒம் ஹ்ரீம் அஸ்ய ஸ்ரீ ஸர்வமங்கல வித்யா   நாம ஸ்ரீ தக்ஷிணகாளிகா
த்ரிசதீ  ஸ்தோத்ர  மஹா மந்த்ரஸ்ய ஸ்ரீ காளபைரவ ருஷி:. அனுஷ்டுப் சந்த:.
 ஸ்ரீ தக்ஷிண காளிகா தேவதா.   ஹ்ரீம் பீஜம் ஹூம் சக்தி க்ரீம்  கீலகம் .
ஸ்ரீ தக்ஷிண காளிகா பிரசாத ஸித்த்யர்தே  ஜபே விநியோக:

ஒம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ காளபைரவருஷியே நமஸ்சிரசி,
அனுஷ்டுப் சந்தசே நமோ முகே,
ஸ்ரீ தக்ஷினகாளிகாயை தேவதாயை நமோ ஹ்ருதயே.
ஹ்ரீம் பீஜாய நமோ குஹ்யே. ஹூம் ஸக்தயே நம: பாதயோ,
க்ரீம் கீலகாய நமோ நாபௌ  விநியோகஹ நம ஸர்வாங்கே.

கர ந்யாஸம்                      

க்ராம்            அங்குஷ்டாப்யாம் நம:          
க்ரீம்              தர்ஜநீப்யாம் நம:                      
க்ரூம்            மத்யயமாப்யாம் நம:                
க்ரைம்          ஆனாமிகாப்யாம் நம:            
க்ரௌம்        கணிஷ்டிகாப்யாம் நம:          
கர:                 கரதலப்ருஷ்டாப்யாம் நம:    

 அங்கநியாஸம்

க்ராம்             ஹ்ருதயாநம:
க்ரீம்              சிரசே  ஸ்வாஹா
க்ரூம்            சிகாயை வஷட்
க்ரைம்           கவசாய ஹும்
க்ரௌம்         நேத்ரத்தராய வஷட்
கர:                 அஸ்த்ராய பட்

க்ரீம் பூர்புவஸ்வரோம் இதி திக் பந்த:

அத த்யாநம்

ஸவாரூடாம் மஹாபீமாம் கோரதம்ஷ்ட்ராம் ஹசன் முகீம்
சதுர்புஜாம் கட்க முண்ட வரா பய கராம் ஸிவாம்     ll 1 ll

முண்டமாலாதராம் தேவீம் லலஜ்ஜிஹ்வாம் திகம்பராம்
ஏவம் ஸஞ் சிந்தயேத் காளீம் ஸ்மஸானாலய வாஸிநீம்    ll 2 ll

த்யாயேத் காலீம் மஹாமாயம் த்ரிநேத்ராம் பஹுரூபிணீம்
சதுர்புஜாம் லலஜ்ஜிஹ்வாம் பூர்ணசந்த்ரநிபானனாம்     ll 3 ll

நீலோத் பலதலப்ரக்யாம் ஸத்ருஸங்கவிதாரிணீம்
நரமுண்டம் ததா கட்கம் அபயம் வரதம் ததா         ll 4 ll

பிப்ராணாம் ரக்தவதனாம்  தம்ஷ்ட்ராலீம் கோரரூபிணீம்
அட்டாடஹாஸநிரதாம் ஸர்வதா ச திகம்பராம்     ll 5 ll

ஸவாஸனஸ்திதாம்  தேவீம்  முண்டமாலா விபூஷிதாம்
மஹாகாலேன ஸார்த்தோர்த்த்வம் உபா விஷ்டரதாதுராம்    ll 6 ll

நாகயஜ்ஜோபவீதாம் ச சந்த்ரார்த்தக்ருதஸேகராம்
ஆத்யாம் ஸதா நவாம் கோராம் க்ருஷ்ணரூபாம் பராத்மிகாம்    ll 7 ll

முண்டமாலாம் விஸாலாக்ஷீம் கங்காலபீஜரூபிணீம்
ப்ரேதவாஹாம் ஸித்திலக்ஷ்மீம் அநிருத்தாம் ஸரஸ்வதீம்     ll 8 ll

ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வரூபிணீம் ஸ்ரேஷ்டாம் கபாலிப்ராணநாயிகாம்
காகரூபாம் கலாதீதாம் காமினீம் க்ருஷ்ணஸோதரீம்       ll 9 ll

குண்டகோலப்ரியாம்  தேவீம் ஸ்வயம்பூ குஸுமேரதாம்  
ரதிப்ரியாம் மஹாரௌத்ரீம் கடினாம்  கட்கதாரிணீம்       ll 10 ll

தூதிப்ரியாம் மஹாதூதீம்  தூதியோகேஸ்வரீம் பராம்    
தூதியோகோத்பவரதாம் தூதிரூபாம் கராளிகாம்     ll 11 ll

ஸ்யாமாங்கீம் திக்வஸானாம் ஸவஸிவஹ்ருதயஸ்தாம்
ஸதா லோல ஜிஹ்வாம்

கோர்தண்டை: க்லுப்தகாஞ்ஜீம் விக்ஸிதவதனாம்
பீமதம்ஷ்ட்ராம் த்ரிநேத்ராம்

முண்டஸ்ரக்பூஷணாம் ஹஸ்தவித்ருதவரதா
பீதிநிஸ்த்ரிம்ஸ முண்டாம்

த்யாயேத்ப்ரேம்ணா  மஹாகாலரதிபரஸுகீம்
தக்ஷிணாம் காலிகாம்  தாம் ll 12 ll

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்      ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்   ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்      வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்       அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்     அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்   சர்வாத்மனே சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

யோனி முத்ர மற்றும் மத்ஸ்ய முத்ர காண்பிக்கவும்.

ஆத்மசுத்தி

அஹம் ஸுவே பிதரமஸ்ய மூர்தன்மம யோநிறப்ர வந்தஸ் ஸமுத்ரே
ததோ விதிஷ்டே புவனானி விச்வோ தாமும் தாம் வர்ஷ்மனோப்ர்சாமி

ஸ்வாத்மபிராணஹூதி

ஒம் நமோ பகவதே அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயீகே
க்ரீம் காளிகே ஸ்ரீமஹாகாள ரமணக்கிளின்நானந்தே
க்ரைம் க்ரௌம் ஹும்பட்.
ஆஹ ஆஹ அஸஈ அஸஈ. ஏஹி ஏஹி.
மம சர்வ ரோகான் சிந்தி சிந்தி
மம ஓஜ ஊர்ஜய ஊர்ஜய
மம சர்வாரிஷ்டம் சமய  சமய
மம  சர்வ கார்யாணி சாதய சாதய
மம சர்வ சத்ரூன் மாரைய மாரைய
மம  ஆயுர் வ்ரித்தய வ்ரித்தய வரந்தேஹி வரந்தேஹி
க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் தக்ஷிண காளிகே
க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா.

(ஸ்வாத்மபிராணஹூதி 6 முறை ஜபிக்கவும்).

ஸ்ரீ  வித்யாராங்ஜி காளி மூலமந்த்ரம்

க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் தக்ஷிண காளிகே
க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா.

( ஸ்ரீ வித்யாராங்ஜி மந்த்ரம் 22முறை ஜெபிக்கவும்.)

ஸ்தோத்ரப்ராரம்ப

ஓம் ஹ்ரீம் க்ரீம காரீ  க்ரீம்  பதாகாரா  க்ரீம் கார மந்த்ரபூஷணா
க்ரீம்மதீ  க்ரீம் பதாவாஸா  க்ரீம்பீஜ ஜபதோஷிணீ      ll 1 ll

க்ரீம்காராஸத்த்வா  க்ரீமாத்மா  க்ரீம்பூஷா  க்ரீம்மநுஸ்வராட்
க்ரீம் காரகர்பா  க்ரீம் ஸம்ஜ்ஞா   க்ரீம் காரத்யேயரூபிணீ      ll 2 ll

க்ரீம்காராத்தமநுப்ரௌடா   க்ரீம்கார சக்ரபூஜிதா
க்ரீம்கார லாலனானந்தா  க்ரீம்காராலாபதோஷிணீ      ll 3 ll

க்ரீம்கலாநாதபிந்துஸ்தா  க்ரீம்காரசக்ரவாஸிநீ
க்ரீம்காரலக்ஷ்மி  க்ரீம் ஸக்தி க்ரீம்கார மநுமண்டிதா       ll 4 ll

க்ரீம்காரானந்தஸர்வஸ்வா  க்ரீம்ஜ்ஞேயலக்ஷ்யமாத்ரகா
க்ரீம்கார பிந்துபீடஸ்தா க்ரீம்தாரநாதமோதினீ           ll 5 ll

க்ரீம் தத்த்வஜ்ஞானவிஜ்ஞேயா  க்ரீம்காரயஜ்ஞ பாலிநீ
க்ரீம்கார  லக்ஷணானந்தா  க்ரீம்கார லயலாலஸா       ll 6 ll

க்ரீம் மேருமத்யகாஸ்தானா  க்ரீம்காராத்ய வரார்ணபூ:
க்ரீம்கார வரிவஸ்யாட்யா  க்ரீம்கார கானலோலுபா     ll 7 ll

க்ரீம்கார நாதஸம்பன்னா  க்ரீம்காரகாக்ஷராத்மிகா
க்ரீமாதி குணவர்க்காத்தத்ரி  தயாத்யாஹுதிப்ரியா     ll 8 ll

க்ரீம்க்லின்ன ரமணானந்த  மஹாகால வராங்கனா
க்ரீம் லாஸ்ய தாண்டவானந்தா  க்ரீம்கார போக மோக்ஷதா     ll 9 ll

க்ரீம்கார யோகினீ ஸாத்யோ பாஸ்திஸர்வஸ்வ கோசரா
க்ரீம்கார  மாத்ருகாஸித்த வித்யாராஜ்ஞீ கலேவரா      ll 10 ll

ஹூம்காரமந்த்ரா ஹூம்கர்ப்பா ஹூம்காரநாத கோசரா
ஹூம்கார ரூபா  ஹூம்காரஜ்ஞேயா  ஹூம்கார மாத்ருகா     ll 11 ll

ஹும்பட்காரமஹாநாதமயீ  ஹூம்காரஸாலினீ
ஹூம்கார ஜபஸம்மோதா  ஹூம்காரஜாபவாக்ப்ரதா     ll 12 ll

ஹூம்காரஹோம ஸம்ப்ரீதா ஹூம்கார தந்த்ர வாஹினீ
ஹூம்கார தத்த்வவிஜ்ஞான  ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ     ll 13 ll

ஹூம்கார ஜாபஜாட்யக்னீ  ஹூம்கார ஜீவநாடிகா
ஹூம்கார மூலமந்த்ராத்மா  ஹூம்கார பாரமார்த்திகா     ll 14 ll

ஹூம்கார கோஷணாஹ்லாதா  ஹூம்காரைகபராயணா
ஹூம்கார பீஜஸங்லுப்தா  ஹூம்கார வரதாயிநீ          ll 15 ll

ஹூம்காரத் யோதனஜ்யோதிர்  ஹூம்கார நீலபாரதி
ஹூம்கார லம்பனாதாரா  ஹூம்கார  யோகசௌக்யதா      ll 16 ll

ஹூம்கார  ஜங்க்ருதாகாரா  ஹூம்காராஞ்சிதவாக்ஜரீ
ஹூம்காரா சண்டீபாரீணானந்தஜில்லீஸ்வரூபிணீ          ll 17 ll

ஹ்ரீம்  கார மந்த்ர காயத்த்ரீ  ஹ்ரீம்கார ஸார்வகாமிகீ
ஹ்ரீம்கார ஸாமஸர்வஸ்வா  ஹ்ரீம்கார ராஜயோகினி      ll 18 ll

ஹ்ரீம்காரஜ்யோதிருத்தாமா  ஹ்ரீம்காரமூலகாரணா
ஹ்ரீம்காரோத்த ஸபர்ய்யாட்யா  ஹ்ரீம்கார  தந்த்ரமாத்ருகா     ll 19 ll

ஹ்ரீம் ஜஹல்லக்ஷணாப்ருங்கீ  ஹ்ரீம்காரஹம்ஸநாதிநீ
ஹ்ரீம்கார தாரிணீவித்யா  ஹ்ரீ ம்கார  புவனேஸ்வரி      ll 20 ll

ஹ்ரீம்கார  காலிகா மூர்திர்  ஹ்ரீம்கார நாதஸுந்தரீ
ஹ்ரீம்கார ஜ்ஞானவிஜ்ஞானா   ஹ்ரீம்கார  காலமோஹிநீ      ll 21 ll

ஹ்ரீம்காரகாமபீடஸ்தா  ஹ்ரீம்கார  ஸம்ஸ்க்ருதாகிலா
ஹ்ரீம்கார  விஸ்வஸம்பாரா  ஹ்ரீம்காராம்ருத ஸாகரா       ll 22  ll

ஹ்ரீம்கார  மந்த்ரஸந்நத்தா  ஹ்ரீம்கார  ரஸபூர்ணகா
ஹ்ரீம்கார  மாயாவிர்ப்பாவா  ஹ்ரீம்கார  ஸரஸீருஸா     ll 23 ll

ஹ்ரீம்கார  கலனாதாரா  ஹ்ரீம்கார  வேதமாத்ருகா
ஹ்ரீம்கார  ஜ்ஞானமந்தாரா  ஹ்ரீங்கார  ராஜஹம்ஸிநீ     ll 24 ll

தந்துரா  தக்ஷயஜ்ஞக்னீ  தயா தக்ஷினகாளிகா
தக்ஷிணாசார ஸுப்ரீதா தம்ஸபீருபலிப்ரியா     ll 25 ll

தக்ஷிணாபி முகி தக்ஷா தத்ரோத் ஸேகப்ரதாயிகா
தர்ப்பக்னீ தர்ஸகுஹ்வஷ்டமீயாம் யாராதனப்ரியா     ll 26 ll

தர்ஸனப்ரதிபூர்த்தம்பஹந்த்ரீ தக்ஷின தல்லஜா
க்ஷித்யாதி தத்த்வஸம்பாவ்யா  க்ஷித்யுத்தமகதிப்ரதா     ll 27 ll

க்ஷிப்ரஸாதிதா  க்ஷிப்ராக்ஷிதிவர்த்தன ஸம்ஸ்திதா
க்ஷிப்ரா கங்காதிநத்யம்ப:  ப்ரவாஹ வாஸ தோஷிணீ     ll 28 ll

க்ஷிதிஜாஹர்நிஸோபாஸா  ஜபபாராயணப்ரியா
க்ஷித்ராதிக்ரஹநக்ஷத்ர  ஜ்யோதிரூபப்ரகாஸிகா     ll 29 ll

க்ஷிதிஸாதி ஜனாராத்யா க்ஷிப்ரதாண்டவகாரிணீ
க்ஷிபாப்ரண யநுன்னாத்ம ப்ரேரிதாகிலயோகிநீ     ll 30 ll

க்ஷிதிப்ரதிஷ்டிதாராத்யா க்ஷிதிதேவாதிபூஜிதா
க்ஷிதிவ்ருத்திஸு ஸம்பன்னோ பாஸகப்ரியதேவதா     ll 31 ll

ணேகாரரூபிணீ நேத்ரீ நேத்ராந்தாநுக்ரஹப்ரதா
நேத்ரஸாரஸ்வதோன்மேஷா நேஜிதாகிலஸேவகா     ll 32 ll

ணேகாராஜ்யோதிராபாஸா நேத்ரத்ரயவிராஜிதா
நேத்ராஞ்ஜனஸவர்ணாங்கீ  நேத்ரபிந்தூஜ்ஜவலத்ப்ரபா     ll 33 ll

ணேகாரபர்வதேந்த்ராக்ரஸ   முத்யதம்ருதத்யுதி:
நேத்ராதீத ப்ரகாஸார்ச்சிரஸேஷஜனமோஹிநீ     ll 34 ll

ணேகாரமூலமந்த்ரார்த்த ஹஸ்யஜ்ஞானதாயிநீ
ணேகார ஜபஸுப்ரீதா  நேத்ரானந்தஸ்வரூபிணீ      ll 35 ll

காலிகால ஸவாருடா  காருண்யாம்ருதஸாகரா
காந்தாரபீடஸம்ஸ்தானா காலபைரவபூஜிதா     ll 36 ll

காஸீ காஸ்மீர காம்பில்யா காஞ்சீ கைலாஸ வாஸிநீ
காமாக்ஷி காலிகா காந்தா காஷ்டாம்பரஸு ஸோபனா   ll 37 ll

காலஹ்ருந் நடனானந்தா காமாக்கியாதிஸ்வரூபிணீ
காவ்யாம்ருத ரஸானந்தா  காமகோடிவிலாஸிநீ     ll 38 ll

லிங்க மூர்த்திஸு ஸம்ப்ருக்தா  லிஷ்டாங்க சந்த்ரஸேகரா
லிம்பாகநாதஸந்துஷ்டா  லிங்கிதாஷ்டகலேவரா     ll 39 ll

லிகாரமந்த்ர ஸம்ஸித்தா  லிகுலாலனஸாலினி
லிஷாமாத்ராணுஸூக்ஷ்மாபா  லிங்கி லிங்கப்ரதீபிநீ      ll 40 ll

லிகிதாக்ஷரவிந்யாஸா லிப்தகாலாங்க ஸோபனாஹ
லிங்கோ பஹித ஸூக்ஷ்மார்த்தத் யோதனஜ்ஞானதாயிநீ     ll 41 ll

லிகிலேக்யப்ரமாணா திலக்ஷிதாத்ம ஸ்வரூபிணீ
லிகாராஞ்சித மந்த்ரப்ரஜாபஜீவனவர்த்திநீ     ll 42 ll

லிங்ககேஷ்டாஸஷட்வக்த்ரப்ரிய ஸூநுமதல்லிகா
கேலிஹாஸப்ரியஸ்வாந்தா  கேவலானந்தரூபிணீ     ll 43 ll

கேதாராதிஸ்தலாவாஸா கேகிநர்த்தனலோலுபா
கேனாத்யுபநிஷத்ஸாரா கேது  மாலாதிவர்ஷபா    ll 44 ll

கேரலீயமதாந்தஸ்ஸ்தா  கேந்த்ரபிந்துத்வ கோசரா
கேனத்யாத்யுஜ்ஜ்வலக்ரீடா  ரஸபாவஜ்ஞலாலஸா     ll 45 ll

கேயூர நூபுரஸ்தான மணிபந்தாஹிபூஷிதா
கேனாரமாலிகாபூஷா கேஸவாதிஸமர்ச்சிதா    ll 46 ll

கேஸகாலாப்ரஸௌந்தர்யா கேவலாத்மவிலாஸிநீ
க்ரீம் கார பவனோத்யுக்தா க்ரீம்காரைகபராயணா    ll 47 ll

க்ரீம்முக்திதானமந்தார க்ரீம்யோகினிவிலாஸிநீ
க்ரீம் காரஸமயாசாரதத்பரப்ராணதாரிணீ     ll 48 ll

க்ரீம்ஜபாஸக்த ஹ்ருத்தேஸவாஸிநீ   க்ரீம் மனோஹரா
க்ரீம்கார மந்த்ராலங்காரா  க்ரீம் சதுர்வர்க்க தாயிகா   ll 49 ll

க்ரீம் கௌலமார்க்கஸம்பன்ன புரஸ்சரணதோஹதா
க்ரீம் காரமந்த்ரகூபாரோத்பன்னபீயூஷஸேவதி   ll 50 ll

க்ரீம்காராத்யந்த ஹூம் ஹ்ரீம்பட்ஸ்வாஹாதி பரிவர்த்தநீ
க்ரீம்காராம்ருத மாதுர்ய்யரஸஜ்ஞா ரஸனாக்ரகா     ll 51 ll

க்ரீம் ஜாப திவ்யராஜீவப்ரமரீ க்ரீம் ஹூதாஸநீ
க்ரீம் காரஹோமகுண்டாக்னி ஜிஹ்வாப்ரத்யக்ஷ ரூபிணீ    ll 52 ll

க்ரீம் ஸம்புடார்ச்சனா தாரணானந்த ஸ்வாந்தலாஸிநீ
க்ரீம்காரஸூமனோத்ரந்த மாலிகாப்ரியதாரிணீ      ll 53 ll

க்ரீம்காரைகாக்ஷரீமந்த்ரஸ்வாதீனப்ராணவல்லபா
க்ரீம் காரபீஜஸந்தான ஜபத்யான வஸம்வதா     ll 54 ll

க்ரீம் காரோஜ்ஜ்ரும்பநாதாந்த மந்த்ர மாத்ரஸ்வதந்த்ரகா
க்ரீம்காரோந்நத வித்யாங்கஸாக்தாசாராபி நந்திநீ      ll 55 ll

க்ரீம்ரந்த்ர குஹ்யபாவஜ்ஞயோகினீ பரதந்த்ரகா
க்ரீம் காலீ தாரிணீ ஸுந்தர்ய்யாதி வித்யா ஸ்வரூபிணீ   ll 56 ll

க்ரீம்காரபஞ்சபூதாத்மப்ராபஞ்சிககுடும்பிநீ
க்ரீம்காரோர்வ்யாதிநிஸ்ஸேஷதத்த்வகூட விஜ்ரும்பிணி     ll 57 ll

க்ரீம்காரமந்த்ரஸக்திப்ரவிந்யஸ்தக்ருத்யபஞ்சகா
க்ரீம்நிர்வர்த்தித விஸ்வாண்டகல்பப்ரலயஸாக்ஷிணீ     ll 58 ll

க்ரீம்காரவித்யுச்சக்திப்ரணுந்நஸர்வஜகத்க்ரியா
க்ரீம்காரமாத்ரஸத்யாதி  ஸர்வலோகப்ரசாலினி     ll 59 ll

க்ரீம்காரயோகஸம்லீனதஹராகாஸபாஸிநீ
க்ரீம்ஸம்லக்னபர:கோடிஸங்க்யா மந்த்ரஜபப்ரியா     ll 60 ll

க்ரீம்காரபிந்துஷட்கோண நவகோணப்ரதிஷ்டிதா
க்ரீம்காரவ்ருத்தபத் மாஷ்டதலபூபுரநிஷ்டிதா     ll 61 ll

க்ரீம்கார ஜாபபக்தௌக நித்யநிஸ்ஸீமஹர்ஷதா
க்ரீம் த்ரிபஞ்சார சக்ரஸ்தா க்ரீம் கால்யுக்ராதி   ஸேவிதா    ll 62 ll

க்ரீம்காரஜாபஹ்ருத்வ்யோமசந்த்திகா க்ரீம்கராலிகா
க்ரீம்கார ப்ரஹ்மரந்த்ரஸ் தப்ரஹ்மஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ     ll 63 ll

க்ரீம் ப்ராஹ்மீநாரஸிம்ஹ்யாதியோகின்யாவ்ருதஸுந்தரீ
க்ரீம்காரஸாதகௌந்நத்யஸாமோதஸித்திதாயினீ     ll 64 ll

ஹூம்கார தாரா ஹூம்பீஜஜபதத்பரமோக்ஷதா
ஹூம்த்ரைவித்யதராம்னாயாந் வீக்ஷிக்யாதிப்ரதாயிகா     ll 65 ll

ஹூம்வித்யாஸாதனாமாத்ர சதுர்வர்க்கபலப்ரதா
ஹூம்ஜாபகத்ரயஸ்த்ரிம் ஸத்கோடிதேவப்ரபூஜிதா     ll 66 ll

ஹூம்காரபீஜஸம்பன்னா ஹூம்காரோத்தாரணாம்பிகா
ஹூம்பட்காரஸுதாமூர்த்திர்  ஹூம்பட்ஸ்வாஹாஸ்வரூபிணீ     ll 67 ll

ஹூம்காரபீஜகூடாதமவிஜ்ஞானவைபவாம்பிகா
ஹூம்காரஸ்ருதிஸீர்ஷோக்த வேதாந்த தத்த்வரூபிணீ     ll 68 ll

ஹூம்கார பிந்துநாதாந்த சந்த்ரார்த்தவ்யாபிகோன்மனீ
ஹூம்காராஜ்ஞாஸஹஸ்ரார ஜாக்ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்திகா     ll 69 ll

ஹூம்ப்ராக்தக்ஷிணபாஸ்சாத்யோத்தராந்வயசதுஷ்ககா
ஹூம்வஹ்னிசூர்ய்யஸோமாக்ய குண்டலின்யாத்தஸக்திகா       ll 70 ll

ஹூம்காரேச்சாக்ரியாஜ்ஞானஸக்தித்ரிதயரூபிணீ  
ஹூம்ரஸாஸ்திவஸாமாம்ஸாஸ்ருங்மஜ்ஜாஸுக்ரநிஷ்டிதா      ll 71 ll

ஹூம்காரவனநீலாம்ஸுமேகநாதாநுலாஸிநீ  
ஹூம்கார ஜபஸானந்த புரஸ்சரண காமதா       ll 72 ll

ஹூம்காரகலனாகாலநைர்க்குண்யநிஷ்க்ரியாத்மிகா
ஹூம்கார ப்ரஹ்மவித்யாதி குரூத்தமஸ்வரூபிணீ   ll 73 ll

ஹூம்காரஸ்போடனானந்த ஸப்தப்ரஹ்மஸ்வரூபிணீ
ஹூம்கார ஸாக்த தந்த்ராதி பரமேஷ்டிகுரூத்தமா     ll 74 ll

ஹூம்கார வேத மாந்த்ரோக்த மஹாவித்யாப்ரபோதிநீ
ஹூம்காரஸ்தூல ஸூஷ்மாத்மபரப்ரஹ்மஸ்வரூபிணீ     ll 75 ll

ஹூம்கார நிர்குணப்ரஹ்ம சித்ஸ்வரூபப்ரகாஸிகா
ஹூம் நிர்விகாரகாலாத்மா ஹூம் ஸுத்தஸத்த்வபூமிகா     ll 76 ll

ஹ்ரீம் மஷ்டபைரவாரத்யா  ஹ்ரீம் பீஜாதி மனுப்ரியா
ஹ்ரீம் ஜயாத்யங்க பீடாக்ய ஸக்த்யாராத்ய பதாம்பூஜா     ll 77 ll

ஹ்ரீம் மஹத் ஸிம்ஹ தூம்ராதி பைரவ்யர்சித பாதுகா
ஹ்ரீம் ஜபாகர வீரார்க்க புஷ்ப ஹோமார்ச்சனப்ரியா     ll 78 ll

ஹ்ரீம்கார நைகமாகாரா ஹ்ரீம் ஸர்வதேவரூபிணீ
ஹ்ரீம் கூர்ச்சகாலிகாகூடவாக் ப்ரஸித்தி ப்ரதாயிகா     ll 79 ll

ஹ்ரீம்கார பீஜ ஸம்பன்ன வித்யாராஜ்ஞீ ஸமாதிகா
ஹ்ரீம்காரஸச்சிதானந்த பரப்ரம்மஸ்வரூபிணீ     ll 80 ll

 ஹ்ரீம்ஹ்ருல்லேகாக்ய மந்த்ராத்மா ஹ்ரீம் க்ருஷ்ணரக்தமானினீ
ஹ்ரீம் பிண்ட கர்த்தரீ பீஜமாலாதி மந்த்ரரூபிணீ.     ll 81 ll

ஹ்ரீம் நிர்வாணமயீ ஹ்ரீம்கார மஹாகாலமோஹிநீ
ஹ்ரீம்மதீ ஹ்ரீம் பராஹ்லாதா  ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் காரகுணாவ்ருதா     ll 82 ll

ஹ்ரீமாதி ஸர்வ மந்த்ரஸ்தா ஹ்ரீம்கார ஜ்வலிதப்ரபா
ஹ்ரீம்காரோர்ஜ்ஜித பூஜேஷ்டா ஹ்ரீம்கார மாத்ருகாம்பிகா     ll 83 ll

ஹ்ரீம்காரத்யானயோகேஷ்டா  ஹ்ரீம்கார மந்த்ரவேகிநீ
ஹ்ரீமாத்யந்தவிஹீனஸ்வரூபிணீ ஹ்ரீம் பராத்பரா     ll 84 ll

ஹ்ரீம் பத்ராத்மஜ ரோசிஷ்ணு ஹஸ்தாப்ஜவரவர்ணினி
ஸ்வாஹாகாராத்த ஹோமேஷ்டா ஸ்வாஹா ஸ்வாதீனவல்லபா     ll 85 ll

ஸ்வாந்தப்ரஸாதநைர் மல்ய வரதானாபிவர்ஷிணீ
ஸ்வாதிஷ்டானாதி பத்மஸ்தா ஸ்வாராஜ்ய ஸித்திதாயிகா     ll 86 ll

ஸ்வாத்யாயதத்பரப்ரீதா ஸ்வாமினி ஸ்வாதலோலுபா
ஸ்வாச்சந்த்யரமணக்லின்னா ஸ்வாத்வீ பலரஸப்ரியா     ll 87 ll

ஸ்வாஸ்த்யலீனஜயப்ரீதா ஸ்வாதந்த்ர்ய சரிதார்த்தகா
ஸ்வாதிஷ்ட ஸஷகாஸ்வாதப்ரேமோல்லாஸிதமானஸா     ll 88 ll

ஹாயனாத்யநிபத்தாத்மா ஹாடகாத்ரிப்ரதாயினீ
ஹாரீக்ருதந்ரு முண்டாலிர் ஹானிவ்ருத்த்யாதிகாரணா     ll 89 ll

ஹானதானாதி காம்பீர்ய்யதாயினீ ஹாரிரூபிணீ
ஹாரஹாராதிமாதுர்ய்ய மதிராபான லோலுபா     ll 90 ll

ஹாடகேஸாதி தீர்த்தஸ்த காலகாலப்ரியங்கரீ
ஹாஹாஹூஹ்வாதி கந்தர்வகான ஸ்ரவணலாலஸா     ll 91 ll

ஹாரிகண்டஸ்வரஸ் தாய்யாலாபனாதிரஸாத்மிகா
ஹார்த்தஸ்யந்திகடாக்ஷப்ரபாலிதோ பாஸகாவலீ     ll 92 ll

ஹாலாஹலாஸனப்ரேமபலினீ  ஹாவஸாலினீ
ஹாஸப்ரகாஸவதனாம்போருஹானந்திதாகிலா     ll 93 ll

பலஸ்ருதி

வித்யாராஜ்ஞீவர்ணமாலக்ரம கல்பிதநாமகம்
காலீஸாந்நித்ய ஸம்பன்னம் வித்யா கூடார்த்த  ஸம்புடம்     ll 1 ll

ஏதத்ய: பரயாபக்த்யா த்ரிஸதீஸ்தோத்ரமுத்தமம்
ஸர்வமங்கலவித்யாக்யம் த்ரிஸதீஸங்க்யயா ஜபேத்       ll 2 ll

விஸ்வம்காலீமயம் பஸ்யன் காலீபாவஸமாஹித:
பூஜை ஹோம ஜபத் த்யானக்ரமஸம்ப்ருதஸாதன:       ll 3 ll

குருவித்யா காலிகாத்மதன்மயத்வ பரிஷ்க்ருத:
ஸூசிஸ்ஸௌஸீல்யவான் யோகீ ஸமாத்யானந்ததத்பர:      ll 4 ll

வித்யாதாதாத்ம்யஸம்ஸித்தகுப்ததத்த்வஜ்ஞமந்த்ரிண:
தஸ்யாஸாத்யம் க்வசிந்நாஸ்தி ஸர்வமங்கலமாப்நுயாத்       ll 5 ll

வர்ணகூடார்த்தபாவம்யோ த்யாயன் மந்த்ரம் ஜபேத் ஸதா
க்ரீம் ஸ்வாஹாதக்ஷினே சைவ காலிகே காலிகாதலம்        ll 6 ll

காலபாகஸ்து ஹூம்காரோ ஹ்ரீம் காலகாலிகாம்ஸக:
ஷட்கோணம் நவகோணம் ச காலிகா சக்ரமீரிதம்      ll 7 ll

ஸேஷம் து காலசக்ரம் ஹி காலீகாலமயம் ஸமம்
கூடம் விஜானத: காலீவிஹரேத்ருதி ஸர்வதா       ll 8 ll

சௌபாக்யதாயினீ மாதா ப்ரேமபக்திவஸம்வதா
யோகினீமானஸோல்லாஸா ஸ்ரீ  மஹாகாலரஞ்ஜநீ       ll 9 ll

ஸ்ருங்கார லீலாஸம்முக்தா  லாலித்யமந்தகாஸிநீ
அஸமானதயாஸீலா பக்தலாலனலோலுபா       ll 10 ll

நைவயச்சேதபக்தாய கோபனீயமிமம் ஸ்தவம்
யஸ்து மோஹவஸாத்யச்சேத் பாபிஷ்டஸ்ஸ பவேத்த்ருவம்      ll 11 ll

பாராயணா ப்ரேமபக்த்யா லபதே க்ஷேமமுத்தமம்
காலீமய: புண்யமூர்த்திஸ் சிரஞ்ஜீவி ச மோக்ஷபாக்       ll 12 ll

இதி ஸ்ரீ காலீதந்த்ரே  ஸ்ரீ ஸர்வமங்கலவித்யா நாம ஸ்ரீ தக்ஷினகாளிகா
த்ரிஸதீ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்.

சுபம்

ஸ்ரீ மஹாகாலாஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ மஹாகாலாஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்


அத குருபாதுகா

அத ஆசமனம்

அத ப்ரத்யூஹஸாந்தி

அத ப்ராணாயாமா

அத ஸங்கல்ப

அத ஸமஷ்டிந்யாஸா

ஹ்ரீம் அஸ்ய ஸ்ரீ  மஹாநந்தஸர்வஸ் வஸ்ய  நாம

 ஸ்ரீ மஹா காலா  அஷ்டோத்தர  ஸதநாம ஸ்தோத்திர

 மஹாமந்த்ரஸ்ய  ஸ்ரீ காலபைரவ ருஷி:

 அனுஷ்டுப் சந்த:  ஸ்ரீ மகாகாலோ தேவதா

 ஹ்ரீம் பீஜம் ஹூம் ஸக்தி ஹ்ஸ்க்ப்ரௌம் கீலகம்

ஸ்ரீ  மகாகாலப்ரஸாத  ஸித்யர்தே ஜபே விநியோக:

  அத  ருஷியாதி ந்யாஸா

ஹ்ரீம் காலபைரவர்ஷயே  நமஸ்ஸிரஸி,

அனுஷ்டுப்சந்தஸே நமோ முகே,

 ஸ்ரீ மஹாகாலாய தேவதாயை நமோ ஹ்ருதயே,

 ஹ்ரீம் பீஜாய நமோ குஹ்யே,

 ஹூம் ஸக்தயே  நம: பாதயோ,

 ஹ்ஸ்க்ப்ரௌம்   கீலகாய நமோ நா பௌ

 விநியோகாய  நமஸ் ஸர்வாங்கே

மூலேன  கரௌ  ஸம்ஸோத்ய

ஹ்ஸ்க்ப்ராம்        அங்குஷ்டாப்யாம் நம:

ஹ்ஸ்க்ப்ரீம்          தர்ஜனீப்யாம்  நம:

ஹ்ஸ்க்ப்ரூம்        மத்யமாப் யாம்  நம:

ஹ்ஸ்க்ப்ரைம்      அநாமிகாப்யாம்  நம:

ஹ்ஸ்க்ப்ரௌம்   கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:

ஹ்ஸ்க்ப்ர:              கரதலகர ப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

ஹ்ஸ்க்ப்ராம்         ஹ்ருதயா நம:

ஹ்ஸ்க்ப்ரீம்          ஸிரஸே ஸ்வாஹா:

ஹ்ஸ்க்ப்ரூம்        ஸிகாயை வஷட்

ஹ்ஸ்க்ப்ரைம      கவசாய ஹூம்

ஹ்ஸ்க்ப்ரௌம்   நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்

ஹ்ஸ்க்ப்ர:              அஸ்த்ராய பட்

அத திக்பந்த:

ஹ்ஸ்க்ப்ரௌம்  பூர்புவஸ்ஸுவரோம்  இதி  திக் பந்த:

 அத த்யானம்

பித்ராவாஸே  ஸயான:  ப்ரமதபரிவ்ருத:  காலிகா  ப்ராணநாத:

நாலம்பீவாதனோல்லாஸ ஹநவிது ஹுதாஸாஷ  ஔஜ்வல்ய  மூர்த்தி:

ந்ருத்யந்த்யா  காலிகாயா: பதகமலதரோர:  ப்ரதேஸ ப்ரகாஸ:

த்யேய:  ப்ரேம்ணா  ஹ்யஜஸ்ரம்  ஹ்ருதிஸகுணபரூபோ மஹாகாலதேவா:

அத பஞ்சோபசார  பூஜா

லம்         ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:

ஷம்       ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:

யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:

ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:

வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:

ஸம்       சர்வாத்மனே சர்வோபசாரான் கல்பயமி நம:

அத  ஆத்மஸுத்தி

ஹ்ரீம்  ஹூம்  ஹ்ஸ்க்ப்ரௌம்   நமஸ் ஸ்ரீ மஹாகாலாயா   ii

 மஹாரகும் இந்த்ர:   பரஸ்ச  நு மஹித்வமஸ்  து  வஜ்ரிணே  l

 த்யௌர்ந  ப்ரதீனா  ஸவ: l

மஹாரகும்  உக்ரோ  வாவ்ருதே  வீர்ய்யாய

ஸமாசக்ரே  வ்ருஷய:   காவ்யேன  l

இந்த்ரோ   பகோ  வாஜதா  அஸ்யகாவ:

ப்ரஜாயந்தே   தக்ஷிணா அஸ்ய  பூர்வீ:  ll

ஸ்தோத்ர ப்ராரம்ப  :-

மஹாகாலோ  மஹாதேவோ   மஹாகைலாஸநாயக :

மஹாகாலி  ப்ராணநாதௌ  மஹாஸாக்தோ  மஹர்த்தித : ll 1 ll

மஹாபோகியஜ்ஞஸூத்ரோ  மஹாபூதகணாவ்ருத :

மஹாகாலீத க்ஷபாத  விராஜிதஹ்ருதம்புஜ :   ll 2 ll

மஹத்ஸிம்ஹ மோகனாதி ஸர்வபைரவ ரூபத்ருக்

மஹாவித்யா த்யாத்ய பீஜாக்ய  ரஸஜ்ஞா  ரஸரூபக :  ll 3 ll

மஹாகாலீ நாட்யரங்கமஹோரஸ்கோ மஹாப்ரபு :

மஹாராஜகலாமௌலிர்  மஹாநிர்வாண தாயக :   ll 4 ll

மஹாநந்தவனாலீனோ  மஹோத்ஸாஹ மஹோததி :

மஹோபாஸகஸங்கப்ர  பூஜிதாங்க்ரி ஸரோருஹ :  ll 5 ll

மஹாகுர்வாதி நாதோ மஹாப்ரபாவோ  மஹோந்நத :

மஹாகாலீ மஹாவித்யாராஜ்ஞீ ஜஸ்வரூபவான்  ll 6 ll

மஹாபுண்ய நதீகங்காவிபூஷித ஜடாதர :

மஹாபலோ மஹாவீர்ய்யோ மஹாதாரவரப்ரத :  ll 7 ll

மஹாவிஷ்ணு மஹேந்த்ராதி  பரிவாரகணார்ச்சித :

மஹாப்ரலய காலாக்னி ருத்ரரூபோ மகாந்தக :   ll 8 ll

மஹாகபாலினி குல்லாத்யாராதித பதாம்புஜ :

மஹாஸ்மஸானவாஸா நந்தோ மஹாதாண்டவபிரிய :  ll 9 ll

மஹாநிர்க்குணபாவோ மஹாஸ்ரிதா தரணோ மஹான்

மஹாநாராயணீ  நாரஸிம்ஹ்யாதி தேவதார்ச்சித :  ll 10 ll

மஹாஸேன மஹாவீர பத்ராவிர்பாவகாரக :

மஹாகாலாதி  தீர்த்தக்ஷேத்ராடகப்ரியகாரக :  ll 11 ll

மஹாகேதார  காமாக்யா காஞ்ச்யாதி ஸக்திபீடக :

மஹாபூஜா ஹோமதர்பணாதி க்ரம விலாஸக :  ll 12 ll

மஹாகோலாஹலப்ரேமகுதுகப்ர மதார்ச்சித:

மஹாபரஸுகட்வாங்க கட்கஸூல தனுர்தர :  ll 13 ll

மஹாநீலாபலாகாதி தேவ்யர்ச்சித பதாம்புஜ :

மஹாநாத ஸிவானந்த பரேதாரண்ய தேஸக :  ll 14 ll

மஹாகுண்டலினியோக ஸாதகௌ ஜஸ்ய தாயக :

மஹாகல்பாதி காலாந்தர் நிலீன ப்ரஹராத்மக :  ll 15 ll

மஹாயோகி மஹாடுண்டி ப்ரியஸூநுமதல்லஜ :

மஹாமாயா மஹாகூர்ச்சாதிஜ்யோதிர் ஜ்வலிதானல :   ll 16 ll

மஹாயந்த்ர த்ரிபஞ்சார ஸமஸ்தல விஹாரக :

மஹாமந்த்ரோ மஹாதந்த்ரோ  மஹாயந்த்ரோ மஹாஜட :   ll 17 ll

மஹாகனகுணோத்தம்ஸ வர்க்க கோடி ஜபப்ரிய :

மஹாஸ்கந்தஸ்வரூபாவிர் பூதபத்ராத்மஜாத்மக :   ll 18 ll

மஹாவ்யக்திர்ம்ஹாசக்திர் மஹாரூபோ மஹாஹித்ருக்

மஹாமந்யுர் மஹாதீரோ மஹாஸார்தூல சர்மத்ருக்   ll 19 ll

மஹாநடோ மஹாலிங்கோ மஹாநாதோ  மஹேஸ்வர :

மஹா காலீ சக்ர மேரு பிந்து பீட நிவாஸக :   ll 20 ll

மஹாப்ராஸாத  பர்ஜன்ய ராஜவர்ஷ  வரப்ரத

மஹா தூம்ர வர்ணகாங்கோ  மஹாகாயோ மஹா ஜவ :   ll 21 ll

மஹாகாருணிகா பாங்கோமஹாநந்தி ஸுபூஜித :

மஹா பில் வார்ச்சன  ப்ரீதோ மஹாபாதகநாஸன :   ll 22 ll

 மகாமாகசிவாராத்ரி பூஜா ஸுப்ப்ரீத மானஸ :

மஹாவிலாஸினீ  தோக்த்ரீஜயாதி தேவதார்ச்சித :   ll 23 ll

மஹேஸானோ மஹா பூதோ மஹா மோஹ விநாஸன :

ம்ஹோத்ஸவோ மஹாஹாஸோ ம்ஹாராத்ர்யர்ச்ச ன ப்ரிய :  ll 24 ll

மஹாம்புகோ மஹேஷ்வாஸோ மகாகோஸோ மஹா யுத :

மஹாப்ரலயகல்பாதி  கால பாகப்ரகல்பன :   ll 25 ll

மஹாபிந்து  ஷடஸ்ராங்க கோணாஷ்டதலபூகத :

மஹா ஸூரோ மகாபோகோ மஹாவ்யாக்ர பதார்ச்சித :   ll 26 ll

மஹாபிநாகபாணிர்   மஹாகபாலதரோ  மஹ :

மஹாபதோ  மஹாஜ்யோதிர் மஹா பதஞ்சலீ டித :   ll 27 ll

மஹா மங்கல ரூபாட்யோ  மஹா சௌக்யார்த்ததாயக :

ம்ஹா கஸ்யபதத்தாத்ரேயாதி  தேஜஸ்வரூபவான்  ll 28 ll

மஹாவ்யாஹ்ருதி மந்த்ரஸ்தோ ம்ஹாவாக்ய ஸ் வ ரூபவான்

மஹாம்ருடோ மஹாகாலீந்ருத்ய தர்ஸனலாலஸ :  ll 29 ll

மஹாவைஸ்வா நராதித்ய ஸுதாகர விலோசன :

மஹாப்ரபஞ்சநிர்தாஹ ஹலாஹலநிகீர்ணவான்  ll 30 ll

மஹாமேரு ப்ரதிஸ்தான  ஸ்ரிதோபாஸி வரப்ரத :

பலஸ்ருதி

இத்யுக்தம் ஸ்ரீ மஹாநந்த ஸர்வஸ்வ  நாமகம் ஸுபம்   ll 31 ll

ஸ்ரீ மஹாகால தேவஸ்ய நாம்னா மஷ்டோத்ரம் ஸதம்

ப்ரஹ்ம  ஜ்ஞானாத்மகம்  திவ்யம் போக மோக்ஷ ப்ரதாயகம்   ll 32 ll

யோகஸா தனபர்ஜன்யம் ஸித்திதாம ப்ரஸாந்திதம்

ஸர்வஸக்த்யாஸ்பதம் கோப்யம் சராசர வஸங்கரம்   ll 33 ll

ய இதம் ப்ரபடேத் பக்த்யா த்யாநாவஸ்தித மானஸ :

யோகினி குரு ஸாந்நித்யே ஹ்யாப்னுயாதீப்ஸிதம் த்ருவம்  ll 34 ll

பாராயணாந்தே  உத்தரந்யாசாதி  ஆத்ம ஸுக்தி  மந்த்ர ஜபார்சனாந்தம் நிர்வர்த்ய ஸமாபயே  திதி ஸிவம்  ll

அத  ஆத்மஸுத்தி

சுபம்

ஸ்ரீ மஹா காலாஷ்டாக்ஷரீ மஹா மந்த்ரம்

ஸ்ரீ மஹா காலாஷ்டாக்ஷரீ மஹா மந்த்ரம்

               

                                                                

 ஸ்ரீ  குரு பாததுகா:  

ஸ்ரீ   கணேஸ வந்தனம்

                          “ஹ்ரீம் நமஸ்ஸ்ரீ காலீ கணபதயே டுண்டுராஜாய”

 ஸ்ரீ மஹாகால வந்தனம்

                         “ஹ்ரீம் ஹூம் ஹ்ஸ்க்ப்ரௌம் நமஸ்ஸ்ரீ மஹாகாலாய”

அத ஆசமனம்

                   ஹ்ரீம் ஆத்மதத்வம் ஸோதயாமி  நமஸ்ஸ்வாஹா
                   ஹூம்  வித்யா தத்வம் ஸோதயாமி  நமஸ்ஸ்வாஹா
                   ஸ்க்ப்ரௌம் ஸிவ தத்வம் ஸோதயாமி  நமஸ்ஸ்வாஹா
                   ஹ்ரீம் ஹூம் ஹ்ஸ்க்ப்ரௌம் ஸர்வ தத்வம் ஸோதயாமி                                                                                                                                நமஸ்ஸ்வாஹா


அத ப்ரத்யூஹ ஸாந்தி
                 
                      ஸுக்லாம்  பரதரம் ……………………………………………

அத ப்ராணாயாமம்

                        ஓம்  பூ:  ……………………………………….


அத  ஸங்கல்ப:


மமோபாத்த  ஸமஸ்த  துரிதஷயத்வார   ஸ்ரீ  பரமேஸ்வர ப்ரீத்யர்த்தம்

 ஸ்ரீ மஹாகாலப்ரசாத ஸித்யர்த்தம்  ஸ்ரீ மஹாகாலப்ரஸாத ஸித்தித்வாரா மம இஷ்டகாம்யார்த்த  சித்த்யர்த்தம் மம ஸர்வாபீஷ்ட சித்த்யர்த்தம்  மம  சிந்தித மனோரதபலாவாப்த்யர்த்தம்  ஸ்ரீ மஹாகாலாஷ்டாக்ஷரீ மந்த்ர ஜபம் கரிஷ்யே

அத ஸமஷ்டிந்யாஸா

அஸ்யஸ்ரீ  மஹாகாலாஷ்டாக்ஷரீ   மஹாமந்த்ரஸ்ய  ஸ்ரீகாலபைரவ ருஷி: நிச்ருத் காயத்ரீச்சந்த:  ஸ்ரீ மஹாகாலோ தேவதா  ஹ்ரீம் பீஜம் ஹூம் சக்தி  ஹ்ஸ்க்ப்ரௌம் கீலகம் ஸ்ரீ மஹாகாலப்ரஸாத ஸித்த்யர்தே ஜபே விநியோக:


அத ருஷ்யாதி ந்யாஸா :-


ஹ்ரீம்  காலபைரவருஷயே நமஸ்ஸிரஸி,  நிச்ருத்காயத்ரீச் சந்தசே நமோ முகே, ஸ்ரீ மஹாகாலாய தேவதாயை நமோ ஹ்ருதையே,  ஹ்ரீம் பீஜாய நமோ குஹ்யே, ஹூம் ஸக்தயே நமஸ்தனயோ:,  ஹ்ஸ்க்ப்ரௌம் கீலகாய நமோ நாபௌ  விநியோகாய   நமஸ்ஸர்வாங்கே.

அத கரந்யாஸா                        

ஹ்ஸ்க்ப்ராம்        அங்குஷ்டாப்யாம் நம:
ஹ்ஸ்க்ப்ரீம்          தர்ஜநீப்யாம் நம:
ஹ்ஸ்க்ப்ரூம்         மத்யயமாப்யாம் நம:
ஹ்ஸ்க்ப்ரைம்       அனாமிகாப்யாம் நம:
ஹ்ஸ்க்ப்ரௌம்    கணிஷ்டிகாப்யாம் நம:
ஹ்ஸ்க்ப்ர:               கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

அத அங்கந்யாஸா  

ஹ்ஸ்க்ப்ராம்          ஹ்ருதயாநம :
ஹ்ஸ்க்ப்ரீம்            சிரசே  ஸ்வாஹா
ஹ்ஸ்க்ப்ரூம்          சிகாயை வஷட்
ஹ்ஸ்க்ப்ரைம்        கவசாய ஹும்
ஹ்ஸ்க்ப்ரௌம்     நேத்ரத்தராய வஷட்
ஹ்ஸ்க்ப்ர:               அஸ்த்ராய பட்

ஹ்ஸ்க்ப்ரௌம்  பூர்புவஸ்வரோம் இதி திக் பந்த :

அத தியானம்


ஸ்ரீ காலீ பாத பத்மாலய ஹ்ருதய  இதப்ராணபூமௌ ஸயான :
காலிநாத : கபாலி  கரத்ருத பரிவாதிந்ய திக்க்வாணமோத :
நிர்ஜீவாகாரமூர்த்திர் ஹ்யஜகவவிலஸத் பாணிபத்ம : கபர்த்தீ
த்யேயோவைஸ்வாநராஷோ கணபரிசரிதஸ் ஸ்ரீ மஹாகாலதேவ :

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்      ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்   ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்      வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்        அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்     அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்   சர்வாத்மனே சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம

மூல மந்த்ரம்:

            ll ஹ்ரீம் ஹூம்  ஹ்ஸ்க்ப்ரௌம்  மஹாகாலாய  ll

     
மீண்டும் அங்கந்யாசம் திக் விமோக: என்று கூறி,  த்யானம் மற்றும்
லம் முதலிய புன: பூஜா செய்து பூஜா சமர்பணம் செய்யவும்.

                                                                       சுபம்